เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ธนพร เอมดี (08-1038-0622) และ อ.กมลวรรณ รุ่งเรืองศรี (08-1532-8334)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ธนัญญาณ์ จุลบุตร (08-6449-8837) และ อ.ไพรัช คำเขียน (08-1888-9973)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ธนัญญาณ์ จุลบุตร (08-6449-8837) และ อ.ก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ (08-6938-1140)
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ ศน.สุนันทา ศรีหิรัญ (08-4493-0357) และ อ.นิกร อันผาสุข (08-1971-9448)
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ศุภวรรณ ทุนกาศ (08-1039-4646) และ อ.ปุลิ เจ่าสกุล (08-1043-5959)
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ธนพร เอมดี (08-1038-0622) สาระทัศนศิลป์ อ.จสินทร์ ถมยา (08-0505-6155) สาระดนตรี อ.รักชาติ นาครัตน์ (08-0787-4995) และสาระนาฎศิลป์ อ.เบญจวรรณ โหมดชัง (08-9566-3399)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้รับผิดชอบคือ ศน.พรศจี บุตะวงษ์ (08-7574-5322) สาระการงานอาชีพ อ.เฉวียง ปั้นเพ็ง (08-1675-3972) สาระคอมพิวเตอร์ อ.จิตรกาญ ขำทองระย้า (08-5052-8720)
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบคือ ศน.รัตนา ทั่งทอง (08-6938-8308) และ อ.สุมน ชูประสิทธิ์ (08-3531-4287)
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบคือ ศน.ศุภวรรณ ทุนกาศ (08-1039-4646) และ อ.สุภาพร ช่วยพยุง (08-9272-4157)
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.