แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 และ 2.การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 จากหลังหอประชุมโรงอาหาร เป็นหลังอาคาร 5 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 09:15 น.