แก้ไขสถานที่แข่งขัน 2 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 2 รายการดังนี้ 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 จากห้อง 124 เป็น 123 อาคารเดิม และ 2.ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 จากอาคาร 1 ปิ่นอุบล ชั้น 2 ห้อง 129 เป็นอาคาร 4 อมรประทุม ชั้น 2 ห้อง 426 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 10:52 น.