แก้ไขสถานที่แข่งขัน 6 รายการ
ขอแก้ไขสถานที่ในการแข่งขัน 6 รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 2. เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 3. เดี่ยวซออุู้ ม.1-ม.3 4. เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 5. เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 และ 6. เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 จากห้องดนตรีไทย เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง 2 วันที่และเวลาแข่งขันตามเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10:50 น.