เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน (ผอ.โรงเรียน และรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้เกี่ยวข้อง ทุกกลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ตามรายละเอียดในหนังสือได้แจ้งเป็นทางการแล้ว
วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 13:16 น.