รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  วงห่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล  จันทร์เชื้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  นาแพง
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวอนันต์ญพร  ปรางทับทิม
 
1. นายอัศวิน  ถาวรศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวศศิณา  นากแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  มีสงฆ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีทรรศเพชร
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรังสิมันฌ์  จันทร์โท
 
1. นายวิศรุติ  อินทร์เลี้ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล  โพนทอง
 
1. นางน้ำฝน  แสงกระจ่าง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  เขม้นเขตการ
 
1. นางอรสา  พันธุ์สด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  มาระเทศ
 
1. นางอรุณี  บุญแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ดลสา
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ชนะ
 
1. นางสาวจิราพร  สินเอี่ยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวศิรภัสสร  เดชคำรณรัตน์
 
1. นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญวงษ์
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  บรรเทา
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทั่งทอง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ตั้งใจ
3. เด็กชายปุณยวัจน์  ผ่องวิไล
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
2. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายธเนศพล  ทาแดง
2. นางสาวพร้อมพรรณ  ขุนทอง
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  อิทธิประเวศน์
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
16 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสินีนาฎ  ดำมินเศษ
2. นางสาวอาทิติยา  นาจารย์
3. นางสาวเบญจมาศ  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นายสมเจตน์  พันธ์พรม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงมานิตา  ฮอนบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตราชู
 
1. นายสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรพร  ศรีสุพัฒนะกุล
2. เด็กหญิงอนรรฆวี  บุญแก้ว
 
1. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชินภัทร  หนูสงค์
2. นางสาวเพ็ญนภา  จอกเล็ก
 
1. นายวิเชียร  คุ้มคูณ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคุณาธิป  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุพิชญา  คำเขียน
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายตะวัน  ซึงประเสริฐ
 
1. นางมาลี  คามเกตุ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต  ตรีชิต
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธนกฤต  นิธิโชติอมร
 
1. นางอัมภรณ์  ดอนเวียงจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิชา  รอดกำเหนิด
2. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  กล้าธัญกรณ์
3. เด็กหญิงโยษิกา  กอสนาน
 
1. นางสดศรี  ชูชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงฉนัดดา  โสแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา   ภู่จำนงค์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  สิทธิวรากร
 
1. นางสาวจุฑาวัลย์  ปีทนงค์
2. นายจุติรักษ์  อินทรสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนีนธุออน  หาดอ่อน
2. นางสาวบุษราภรณ์  เพชรนิล
3. นางสาววีรยา  ศรีสุข
 
1. นางสดศรี  ชููชีพ
2. นายไพฑูรย์  ชูชีพ
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวศศิภรณ์  ทองสุภาพ
2. นางสาวศิริพร  สวนมะลิ
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ
 
1. นางศรีไพร  จันทร์ทักษ์
2. นายไพศาล  เชษฐนรงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชญาพรรณ  โพนทอง
3. เด็กหญิงเวธกา  ฉางข้าวคำ
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางมุกดา  ใจรักษา
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อินนุ่มพันธ์
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์   กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิตา   คำคง
 
1. นายประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนบดี  มีลาภ
2. นายประวีณ  ต่อมยิ้ม
3. นายวรรธนัย  พวงสมบัติ
 
1. นางกัญญนันท์  พงษ์ประดิษฐ
2. นางสาวไพริน  แตงโม
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวนิตยา  จันทร์รี
2. นางสาวศศิประภา  เกิดยิ้ม
3. นางสาวสราวริน  ประคองจิตร
 
1. นางสาวพรพรรษา  เชื้อวีระชน
2. นางสาวรัตนา  พรายเพริด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  พฤกษะวัน
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  เมรีรัตนาพิทักษ์
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชานนท์  บัวทัน
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บูรณพล
 
1. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  จันทร์แดง
2. นางสาวสโรชา  นครไทย
 
1. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
2. นางสดศรี  ชูชีพ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายจักรกฤษณ์  พิจิตรศิริ
2. นางสาวปนัดดา  เที่ยงเกตุ
 
1. นายโอบบุญ  บูรพา
2. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  บุญเฟือง
 
1. นายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสุพรรณ  ขวัญแก้ว
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวศิณีนาจ  ชมชื่น
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สมณะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพภัสสรณ์  จันทร์ขวาง
2. เด็กหญิงกุลวณัฏฐ์  ลัทธิธนธรรม
3. เด็กชายธีรภัทร  ไชยวงค์
 
1. นางวิมล  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสัจจสุภา  สวนสุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พุกเฉย
3. เด็กหญิงเกษนภา  พรายแก้ว
 
1. นางยุพาภรณ์  เพ็ญสุภา
2. นายกมล  ชูสมัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายยตนา  อาจวงษ์
2. นายศรัณย์  กลันทปุระ
3. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สำเภา
 
1. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชลากร  ฤทธิ์พิรุณ
2. นายบัญญาพนต์  สุคนธมาลา
3. นางสาวรัตติกาล  สุขเจริญ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาริดา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงวรินทร  เจริญภาพ
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงปภาวดี  บูชา
3. เด็กชายเจนณรงค์  เหมือนดี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวธนพรรณ  จันเทส
2. นางสาวปริยาภัสร์  พลสงฆ์
3. นางสาวแสงรวี  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสุวิภา  กุศลวงษ์
2. นางวิไล  ปานแสง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกียวประเสริฐ
2. เด็กหญิงปาริชาต  กุชะนันท์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พูลคล้าย
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญา  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงอุรัสยา  สมหวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ละน้อย
2. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์
2. นางสาวนิรชา  ยกพล
3. นางสาวรพีภัทร  ไวยุวัฒน์
 
1. นางสาวนงนุช  จากปั้น
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกิตติชัย  อรรคศรี
2. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
3. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชุมถนอม
3. เด็กหญิงมลสิชา  นวลแตง
 
1. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
2. นางสวนีย์  เพ็ชรพงศ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลัทพร  ทนทาน
2. นางสาวนันทิกา  จันทวงค์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  โตคำวรพจน์
 
1. นางวราภรณ์  วรเลิศ
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายตุลา  รุจีนิมิตร
2. นายเรวัฒน์  พยัพเดช
3. นางสาวเสาวรส  ดำสะดี
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
2. นางสาวประริดา  สุดสงวน
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจินตหรา  พลอยกระจ่าง
2. นางสาวชุติมณฑน์  โพธิ์เงิน
3. นายภานุพงศ์  สุริวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  วรเลิศ
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายฐิติ  ศรีบาง
2. เด็กชายวนราช  ดารา
 
1. นางสาวศิริณภา  บุญวัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  ยอดจันทร์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  วิถีปัญญา
2. เด็กหญิงภมรวรรณ  ดวงดารา
 
1. นางก่อฉัตร  วารินสะอาด
2. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวปภาวี  ศรีสงคราม
2. นางสาวอภิญญา  ชลเทพ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี
2. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนนธวัช  พรมจันทร์
2. นายเกรียงไกร  ภูศรี
 
1. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญอินทร์
2. เด็กชายธนากร  เพ็งหล่ำ
 
1. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  ประสิทธิ์วิเศษ
2. เด็กชายอาชานนท์  พูลคูณ
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  เศรษฐี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คงรุ่มรวย
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายศิขเรศวร  บุญประกอบ
2. เด็กชายเชิดพงษ์  ปิ่นรอด
 
1. นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆโพธิ์
3. เด็กหญิงนิรมล  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พุ่มมาลิน
5. เด็กหญิงมาติกา  กะลำพัก
 
1. นางสุพรรณี  รัตนมงคล
2. นางประมวล  เมฆโภชน์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เนียมเอียด
2. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  อร่ามศรี
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หงษ์โม้
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณพัฒน์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อินทรขาล
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางกาญจนา  แก้วสารพัดนึก
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  มีศรี
2. นางสาวนลินรัตน์  สมนางิ้ว
3. นางสาวรัชฏาภรณ์  บุบผาพ่วง
4. นางสาวลักษมณ  ดอนดีไพร
5. นางสาวสุดารัตน์  สุดชารี
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
2. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  โยทองยศ
3. นางสาวพฤติยา  โกฏแสง
4. นางสาวอมรรัตน์  รัตนพันธ์
5. นางสาวอรวีย์  รุ่งโรจน์
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐรดา  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญผา
5. เด็กหญิงปารณีย์  เจริญผา
 
1. นายสุพร  พันสด
2. นางวาสนา  นิลทอง
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงพรชรัตน์  เทียรมา
3. เด็กหญิงมณนภา  วิเศษชาติ
4. เด็กหญิงศศิกัญญาณี  เนียก๊าด
5. เด็กหญิงสุนิตา  ต้ออินทร์
 
1. นายธนเสฎฐ์  อินทร์น้อย
2. นางพินิจ  บุญอินทร์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อยู่กล่ำ
2. นางสาวจิราพร  แสนสุข
3. นางสาวชาลิสา  ทองพิมพ์
4. นางสาวนาฏยา  คุ้มยิ้ม
5. นายพีระพล  ทนทาน
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นายธนเสฎฐ์  อินทร์น้อย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายกฤษณะ  บัวชุม
2. นางสาวกัญญารัตน์  บุญนำแสง
3. นางสาวธนภรณ์  จุมภู่
4. นางสาวนิสารัตน์  จันทร์กระจ่าง
5. นางสาวสุวัจนี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวนพรัช  ชูชื่น
2. นางสาวอัญชลี  ชำนาญไพร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  อ่อนบุญ
2. เด็กชายนราธร  แก้วโพนเพ็ก
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  กายอง
4. เด็กชายรณกฤต  ทองเต่าหมก
5. เด็กหญิงศิรินภา  ฤคณีย์
 
1. นางจารุภา  หงษ์เผิอก
2. นายกิตติทัต  อาจเอื้อ
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกิตติยา  กระตุฤกษ์
2. เด็กชายจิรพงศ์  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงธนสุดา  ตั้งปัญญาวงศ์
4. เด็กหญิงนุชศรา  เหล่าภักดี
5. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายคมเดช  อยู่มณเฑียร
2. นางสาวชนิตา  เที่ยงวงษ์
3. นางสาวธณาพร  สิงห์ลอ
4. นางสาวนิตยา  ทองดอนอินทร์
5. นายอภิรเดช  แก้วโพนเพ็ก
 
1. นางนิรันตรี  อาจเอื้อ
2. นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวจิตตาภา  สัิมอำภา
2. นายศราวุธ  หนูเป้า
3. นายสิทธิชัย  เพชรนา
4. นางสาวสิริพร  บุตรฉิม
5. นางสาวสุภาภรณ์  บัวผัน
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  สมศรี
2. นายเผชิญ  แก้วพะเนียง
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  อินทร์ใหญ่
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนาฏยา  ชิตเพิ่ม
 
1. นางลิ้นจี่  พัิบูลศิลป์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  พงศ์ศิริวรรณ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณัฐพล  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงมนาสิริ  คุณาวุฒิตระกูล
 
1. นางสาวสุมาลี  ศิริวัลย์
2. นางสายลม  ผุดทรัพย์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงนภัสจิรา  ขวัญเงิน
2. เด็กชายภัทรพล  ธานินพงศ์
 
1. นางสาวโสพิศ  พุ่มพวง
2. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ยอดจันทร์
2. นางสาวนวพรรษ  ศรีสุข
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิิมล  อารีจิตร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หลาวทอง
2. นายชลธี  ชาญแหลม
 
1. นางกฤษณา  สุวิเชียร
2. นายเสรี  สุภรังษี
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิฑาภรณ์  อินทร์เเย้ม
2. นางสาวชลฐิชา  พ่งถ่าย
3. นางสาวณัฐชยา  อาจองค์
4. นางสาวณัฐตยาภรณ์  สอนสุรัตน์
5. นางสาวบัณฑิตา  สุขล้อม
6. นางสาวปัทมา  เเก้วสว่าง
7. นางสาวพรปรียา  ขุมทอง
8. นางสาวพิมพ์พิไล  จันทร์เเดง
9. นางสาวสุธาทิพย์  ศรีละโพธิ์
10. นางสาวเจนจิรา  เเจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายจิรายุส  กันสุข
2. นางสาวธัญญารัตน์  มั่งใหญ่
3. นางสาวธิติมา  พุฒซ้อน
4. นายปาราเมศ  เสน่หา
5. นายศราวุฒิ  กองพิกุล
6. นายสิรวิชญ์  พุ่มพิศ
7. นางสาวสุชาดา  ทับยา
8. นางสาวสุศิมา  ดาวัลย์
9. นางสาวสโรชา  คงเกษม
10. นายอภิรัฐ  โมคศักดิ์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางสาวอรทัย  นุศาสตร์
3. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายกมล  ทันใจ
2. นายกฤษกร  ญาณโกมุท
3. นายชญานิน  เสนสุข
4. นางสาวนัทมณ  กีมัง
5. นางสาวนิภาพร  เลาวราช
6. นางสาวบุษปรัชญ์  เหมกุล
7. นางสาวปภาวดี  มาตะพาบ
8. นางสาวปิยวรรณ  เคนโสม
9. นางสาวพรวิไล  ศรีชมชื่น
10. นางสาวศิริรัตน์  พันธ์ปา
11. เด็กหญิงศุภนุช  คำมั่ง
12. เด็กหญิงสุกฤตา  สุขเจริญ
13. นางสาวสุภาวิตา  ก้อนแพง
14. นางสาวสุวิภา  ดำดิน
15. นางสาวอรอนงค์  ใจคง
 
1. นายวีรพงษ์  แก้วไพฑูรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
3. นางสาวภัสราภรณ์  สุขแสวง
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจารุภา  งามฉวี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโชติ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำหล้า
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสารา
6. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สุขสารา
7. เด็กหญิงพีรยา  เรืองเดช
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ครุธเกตุ
9. เด็กหญิงภาวิตา  ลบศรี
10. เด็กหญิงลลิตา  บินจรัญ
11. เด็กหญิงศวิตา  เปียอินทร์
12. เด็กหญิงศศิประภา  แก้วสมบัติ
13. เด็กหญิงศิริพร  สวัสดี
14. เด็กหญิงสุดาพร  หัสนัย
15. เด็กหญิงเกวลี  บุตรเจริญ
 
1. นายพลพล  กระรันต์
2. นายไพรัช  หริ่มเทศ
3. นางสาวนงนุช  สุริวงค์
4. นางสาวณัฐชวัล  จ้อยสุดใจ
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดีใจงาม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เกตุคร้าม
2. นางสาวธิติภรณ์  เขียวพุ่มพวง
 
88 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจิดาภา  สินทะไชย
2. นางสาวภัสฐิฏา  สุวรรณคีรี
 
1. นายสังเกษ  เจ็กมา
2. นางวัฒนา  ทองหล่อ
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายยุทธภูมิ  อ่วมเชย
2. นางสาวอาทิมา  ปานแก้ว
 
1. นายสุรพล  สมสกุล
2. นายชวลิต  ถัดทะพงษ์
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนัญธิดา  ไมนา
2. นางสาวนุชจรีย์  นาคเอี่ยม
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวีร์  พรหมอยู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภัค  นีระพันธ์
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  เคลือบบุญสอน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวธัญธร  พามา
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กชายเพ็ชรรัฐ  คงสวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ  วิชนี
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สิงห์โต
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  คงคา
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัณรวี  สุขทัศน์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายเคอิโงะ  ซาโตะ
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสาทชัย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวดนุพร  จูจันทร์
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาววรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางขวัญใจ  โสภากาศ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  บุตรใหญ่
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายพิรันธร  วงษคำหาร
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิวัฒน์  บุญเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ปุ่มงาม
2. เด็กชายเจตริน  อุดมมา
 
1. นางธัญรัช  ศรีสุทธิรักษ์
2. นางสุวิมล  นาคนวล
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  หย่ำวิลัย
2. เด็กหญิงอภิปลาย  สีชมพู
 
1. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
2. นางมะลิ  พวงลดา
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นายอุปถัมภ์  ชื่นโพธิ์ชัย
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยชนะวีระกุล
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายมานิตย์  เลิญไธสง
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวแววปภาวี  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายอธิปชิระ  บุญพรม
2. เด็กชายเกษม  ทับพรม
3. เด็กชายเนตรตพล  สงค์โพธิ์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชาญ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เอิมอิ่ม
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  เพชรเอือง
2. นายสรายุทธ  สว่างยิ่ง
3. นายเนติธรรม  แก้วเพชร
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
2. นายชลรวี  อ้นอินทร์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวกมลมาลย์   ยอดหมวก
2. นายชาญชัย  กองช้าง
3. นายวุฒิชัย   น้อยทา
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นายพสุธันย์  จูทัย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นายคุณากร  สุวรรณทา
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวโชตรส  ดำแดง
 
1. นายสมศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  กระสังข์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายศุภวัฒน์  นิลรัตน์
 
1. นายศิวนัฐ  น้อยดี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฏยา  บุบผาโภชน์
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  นรชาญ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายวิทยา  ประชาสุข
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนาธินาถ  บัวผัน
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ยอดตอง
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตญา  ถาวรศักดิ์
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวเบญญาภา  รักธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีโมง
 
1. นายชรินทร์  พลลา
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เทแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงฆนาท
 
1. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  สามารถ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวภัสฒยาพร  ชาติบุตร
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเอม
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นายจิตริน  เรืองวงษ์
4. นายณฤทธิ์  บัวนวน
5. เด็กชายณัฐพงค์  พุฒทอง
6. เด็กหญิงทิพวัลย์  พันธ์หล่อ
7. นายประเสริฐ  เกิดพร้อม
8. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
9. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
2. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาววรรณิภา  คงดอนทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  เจริญสุข
3. นายศราวุธ  พิณเขียว
4. เด็กชายสันติชัย  โพธิ์พวง
5. เด็กชายสิทธิกร  ส้มทอง
6. นางสาวสุกัญญา  ศรบุญทอง
7. นางสาวอาทิตญา  ถาวรศักดิ์
8. นางสาวเบญญาภา  รักธรรม
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
2. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวงามเพ็ญ  ทองไชย
2. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
3. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงชโลทร  บุญหนู
5. นายณรงค์ศักดิ์  อินทร์หนู
6. นายณฤทธิ์  บัวนวน
7. เด็กหญิงนภัสสร  เถียรอ่ำ
8. นางสาวปวันรัตน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
9. เด็กชายปารเมศ  อินทรฤทธิ์
10. เด็กหญิงปิ่นนภา  มีลาภ
11. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
12. นายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
13. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
14. เด็กหญิงศุภนิดา  โพธิ์เงิน
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  มีกลิ่น
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
3. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
4. นายมานพ  เกตุเมฆ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาวมาส   เวชศิลป์
2. เด็กหญิงจิราพร   หอมประเสริฐ
3. นางสาวชนิดา  ทาสาย
4. นางสาวฐาปนี  อินหาดกรวด
5. นางสาวณัฐมน  เขียวเขิน
6. เด็กหญิงนัฐมล   เพ็ชรคง
7. เด็กชายปัธวี  เพชรม่อม
8. เด็กชายพงศ์วิทย์   พรศิริลัคณา
9. เด็กหญิงพิยดา   คำจริง
10. เด็กชายภาคภูมิ  วงค์หาร
11. นางสาวศรัญญา  อุตตมะ
12. นางสาวสาวิตรี  สุดยอด
13. เด็กหญิงสุภาพร   เสือสา
14. นางสาวอัจฉราพร  โตรูปสม
15. เด็กหญิงเมทิณี  แสนแคว
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
2. นายน้อย  ยอดเถื่อน
3. นายบุญสม   ใจขันธ์
4. นางส้มลิ้ม  ศรีทิม
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยพล
2. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติ์โสภณ
3. เด็กชายนิพนธ์  เงินมี
4. เด็กชายยุทธนากรณ์  สิงห์จันทร์
5. เด็กชายรัตนชัย  คำจริง
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ไข่แก้ว
7. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
8. เด็กชายวิภูวรรธน์  จิรกิตติ์โสภณ
9. เด็กชายศรัณย์  เกตุศรีบุรินท์
10. เด็กชายอรรถกฤช  สุขพัฒน์
11. เด็กชายอัษฎาวุติ  สิงห์จันทร์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
2. นางสาวจารุวรรณ  กองทิพย์
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก่นสาร
4. เด็กชายชาคริต  ดวงดี
5. เด็กชายทินภัทร  แก้วอ่อน
6. เด็กชายทิวา  แก้วงาม
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรรณสุทธิ์
8. เด็กหญิงนาฏยา  บุษผาโภชน์
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์โต
10. เด็กชายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
11. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
12. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  ทองเงิน
13. เด็กหญิงวิชญาพร  สมานวงษ์
14. นายวิทยา  ประชาสุข
15. เด็กชายวิษณุ  อินทร์สง่า
16. เด็กหญิงศรัณยา  ปุลิง
17. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วชาลี
18. เด็กชายอนุรัตน์  กรณี
19. นางสาวอลิษา  เขม้นดี
20. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ตู้สระกาศ
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แรงทอง
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นายวีระ  ณ ลำปาง
3. นายบดินทร์  สินตั้ง
4. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
5. นางสาวอนุสรา  กมุทชาติ
6. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตาพร  สุขมาก
2. นางสาวณัฐธิดา  คะชานันท์
3. นางสาวธนัญญา  สัมภวัน
4. นางสาวนัตถพร  บุญทัด
5. นางสาวนาตยา  ลาดพิลา
6. นางสาวนิกร  คะชานันท์
7. นางสาวนิภาวรรณ  ชมภู่
8. นางสาวนิรันพร  กันหา
9. นางสาวประภาศรี  แววมยุรี
10. นายประสิทธิชัย  โตเครีอดี
11. นายพงศ์เทพ  อุ่นใจ
12. นางสาวพรสุภา  อัครผล
13. นางสาวพัชรภรณ์  ทาอ้น
14. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จันทร์ตูม
15. นายสนธยา  ธูปบูชา
16. นางสาวสมฤดี  สุขพันธ์
17. นางสาวสุรีภรณ์  แก้วคำ
18. นายอนุสรณ์  เสือปรางค์
19. นางสาวอารยา  แตงณรงค์
20. นางสาวโสภา  สอาดอิน
21. นายโอภาส  สัมภะวัน
 
1. นางเมตตา  พลประถม
2. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
3. นางสาวสุรีย์พร  ลาภพูนผล
4. นางสาวปาริฉัตร  ฟักเกตุ
5. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
6. นางละมัย  ทุ้ยแป
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกฤษดา  นิ่มชัยพงษ์
2. เด็กชายณัฐภน  สาระนันท์
3. เด็กชายธีรภัทร  ประดับมุข
4. เด็กหญิงปวีณา  คงตาก
5. เด็กชายวัชรพล  อยู่พร้อม
6. เด็กชายอิสรา  ยาแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นายจักรี  แสวงศรี
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงจิตร
2. นางสาวจิราภา  จันทาพิม
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงนุ้ย
5. เด็กหญิงอรนุช  แสงนนท์
6. เด็กหญิงอินทิรา  ใจกล่ำ
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณิชพน  แช่มช้อยเงิน
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
3. นายศรันย์พงศ์  ผู้ภักดี
4. นายอนุชา  คล้ายทองคำ
5. นายเกื้ออังกูร  จูแจ่ม
6. นายเดชาพล  ธนะเกษม
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นายจักรี  แสวงศรี
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายวรายุส  คูณศรี
2. นายวิทยา  จันทร์เนียม
3. นายศราวุฒิ  สุมาลี
4. นายศักดา  แจ้งธรรมมา
5. นางสาวสายธาร  มงคล
6. นายอานนท์  สระทองโสม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
2. นายศราวุธ  หวังวิมาน
3. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิเชียร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สกุลนี
3. นางสาวจิดาภา  จันตบุตร
4. นางสาวจิตรลดา  กลัดแก้ว
5. นางสาวจินตนา  มากผล
6. นายจิราวัฒน์  สุุนา
7. เด็กชายชนายุทธ์  บุสดี
8. นายชัยสิทธิ์  สังขพงษ์
9. นายณัฐภัทร  นิลพัฒน์
10. นางสาวณัฐวดี  สิงหฬ
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อิ่มสุวรรณ
12. นายธเนศ  โลหะเวศ
13. นายปฏิภาณ  พาณิช
14. นางสาวผกาแก้ว  ถาวรศักดิ์
15. เด็กหญิงพิชามญช์  พุทธวงษ์
16. นางสาวภัทรวรรณ  คำหา
17. เด็กหญิงภััทรพรรณ  ลอรักษา
18. นายรชต  แพงพันธ์
19. เด็กชายวรพล  วิงพัฒน์
20. เด็กชายวรากร  ทองมี
21. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพระจันทร์
22. เด็กหญิงวัชโรทัย  โกฉิม
23. นายวิชัย  สอนจิต
24. เด็กหญิงวิฌาญา  นุชพ่วง
25. นางสาววิปัศญา  กุตะนันท์
26. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
27. นายวีรภัทร  แสมสุข
28. เด็กหญิงสบันงา  คุ้มเวช
29. เด็กชายสิทธิชัย  โหกลัด
30. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีใส
31. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่องแดง
32. นางสาวสุพิชญา  เกษวิริยะการ
33. เด็กหญิงสุพิชญา  อุตะทัษพัฒนะ
34. นางสาวสุภาพร  นิยมสุข
35. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปลื้มทรัพย์
36. เด็กชายอนุพนธ์  แพพะยอม
37. นายอรุณ  สนเมืองปัก
38. เด็กหญิงอัจจิมา  ยอดเปลี่ยน
39. เด็กหญิงเปรมยุดา  สินสุข
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นายยุทธนา  เตชรังศรี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงรูจี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แสงรูจี
3. นางสาวจิรสุดา  ทองพุ่ม
4. เด็กชายณัฐพล  โคตรหลักคำ
5. เด็กหญิงทอฝัน  อินทะกูล
6. เด็กหญิงทิพปภา  คำตานิตย์
7. เด็กชายธนัตถ์  เขียวเขิน
8. เด็กชายนที  เหมือนเชตุ
9. นายนพดล  สกุลทอง
10. นางสาวนิพาพรรณ  แก้วดวงใหญ่
11. เด็กหญิงปภาดา  หลิมศิริวงศ์
12. เด็กชายปรัชญา  ขยา
13. เด็กชายปิยะณัฐ  กระชั้น
14. นายพยุงศักดิ์  ชาติเผือก
15. เด็กหญิงพรชนก  ทองสลับ
16. นางสาวพลอยไพลิน  ฝั้นวงศ์
17. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เพ็ชรพงษ์
18. เด็กชายพาทิศ  สมัครเขตกิจ
19. นายพูนศักดิ์  สุวรรณวิสัย
20. นายภานุพงษ์  หลวงแสนเชือก
21. เด็กชายภูชิต  โพธิ์อยู่
22. เด็กหญิงยุพิณ  สอนเม้า
23. เด็กหญิงรัตติญา  นาคเอี่ยม
24. เด็กหญิงราตรี  พวงเพชร
25. เด็กหญิงฤดีรัตน์  คล้ายนุช
26. เด็กหญิงวริศรา  นาคเอี่ยม
27. เด็กหญิงวิชชุดา  อินทสินทร์
28. เด็กหญิงศศิกาน  นพรัตน์
29. เด็กหญิงสมฤดี  ขาต่าย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุหลาบเทียม
31. นางสาวสุภาภัค  พูนดังหวัง
32. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เหง้าพรหมมินทร์
33. เด็กหญิงอมลวรรณ  คล้ายยิ่ง
34. เด็กหญิงเกศรา  ศรีจันทร์อินทร์
35. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทะษา
36. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  จำนงค์ภักดิ์
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
3. นางวรรณา  สาตุ้ม
4. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
5. นางอัญชลี  ชัยธนะกุลมงคล
6. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงกิติยา  อุดมผล
3. นางสาวชญานิษย์  พรมรอด
4. เด็กหญิงชลนิชา  เอี่ยมปาน
5. เด็กหญิงชลิตา  ขุนทิพย์ทอง
6. นางสาวชไมพร  ช่องท้วม
7. นายณัฐพงษ์  สกุลวงศ์
8. นางสาวณััฐกมล  บุญนิตย์
9. เด็กหญิงณิชากร  เพชรพิจิตร
10. เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วเทศ
11. นายธนกร  เกตุกร
12. เด็กชายธนวัฒน์  พักดี
13. นางสาวธิดารัตน์  คำแสงดี
14. เด็กชายนพเก้า  ชาวเพชร
15. เด็กหญิงนริศรา  นาชัยเพชร
16. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีศรี
17. เด็กหญิงบุญสิตา  วงษ์เศน
18. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงนิ่่ม
19. เด็กหญิงปภาดา  จีนน่วม
20. เด็กหญิงประภัสสร  เสือเอี่ยม
21. นายพีรวิชญ์  นาคอ้น
22. เด็กชายภาสกร  พูลพินิจ
23. เด็กหญิงมลนสา  แพทวงษ์
24. นางสาวมินตรา  สีใส
25. นางสาวรัตนา  พรหมอยู่
26. เด็กชายวรพงษ์  บุญมา
27. เด็กหญิงวรัญญา  พรมรอด
28. เด็กชายวาทิต  ขันธลักษณา
29. เด็กชายวีรยุทธ  สุขโข
30. เด็กหญิงศิรินทร์  กลิ่นขำ
31. นางสาวศิริวรรณ  คล้ายเขียน
32. เด็กชายศิริสิทธิ์  สังครุธ
33. นายสิทธิพงษ์  ปิ่นสุวรรณ
34. นางสาวสุจิตรา  แก้วชัยสิทธิ์
35. นางสาวสุนิสา  ออมสิน
36. เด็กหญิงสุพิชญา  มิ่งกุละ
37. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วชัยสิทธิ์
38. นายสุริยา  จับสังข์
39. นายอนุชา  วันลดา
40. นายเศรษฐวัฒน์  กุลบุตร
 
1. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
2. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
3. นางธนาภา  ทองดี
4. นางริสา  ชูช่วยสุวรรณ
5. นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
6. นางสาวจารุวรรณ  จันเลือน
7. นายณัฐพงศ์  วงษ์นุช
8. นางสาวสุดารัตน์  คำภูมี
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรพจน์  นากสวาท
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายสรสิช  สุขเกษม
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ฉายบุก
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายปริญญา  สีนวล
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญนิ่ม
 
1. นายภูเบศก์  เข็มทอง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงสุภาภัค  พูนดังหวัง
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ศรีโชติ
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนันทนัช  จารุฤกษ์
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายศุภมิตร  เสนาอาจ
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายพงศกร  สวนกัน
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายฉัตรชัย  สนามทอง
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปล่งทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เบ้าพงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  แรงเกตุกิจ
 
1. นายก้องภพ   กองโกย
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงโจลีแอนน์  ซิปปิทส์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  อุตมะ
 
1. นางสาววิริยา  ทัพวัฒนะ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวโสภิตา  อำนาจ
 
1. นายเจตน์  เจียมพิพัฒน์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กชายศุภมิตร  เสนาอาจ
 
1. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายเจษฎา  คุ้มแสง
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  สีนวล
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชวนชม
 
1. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงอารียา  ธนะธรรมโกศล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  เมืองนันท์
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกริณฑา  กล่อมบาง
2. เด็กหญิงกัณฐมณี  ปาเวียง
3. เด็กหญิงกุลชานันท์  มีเมตตา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  โป๊ะขุนทอง
5. เด็กชายชัชชนันท์  มหาหงส์
6. เด็กชายณรงเดช  โรจน์อรุณ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิม
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  ว่องวิไลรัตน์
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  สายสุขุม
10. เด็กหญิงนรกมล  ยอดเปลี่ยน
11. เด็กหญิงนฤมล  บุบผาพ่วง
12. เด็กชายปณกาน  ยะเปี้ย
13. เด็กหญิงผกาสินี  วงค์คำหล้า
14. เด็กหญิงพลอยแก้ว  มนต์นามอญ
15. เด็กหญิงพิจิตรา  โรจนาพงษ์
16. เด็กหญิงภัทรมน  อ่อนแก้ว
17. เด็กชายรวิวัฒน์  แจ่มใส
18. เด็กชายรักษิตพนธ์  เถาสมบูรณ์
19. เด็กหญิงวรรณธนา  สกุลดิษฐ์
20. เด็กหญิงวรวรรณ  ทองอุบล
21. เด็กชายวริศธีรัตม์  ทัศทอง
22. เด็กหญิงศรุตยา  สุขพันธ์
23. เด็กหญิงศศิกร  ประทีปจรัส
24. เด็กหญิงศศิธร  ประทีปจรัส
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์แจ่ม
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขศรี
27. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุดาพวง
28. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เจนพรมราช
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  วุฒิพันธ์
30. เด็กหญิงสุธิญาภรณ์  สวัสดิ์เมือง
31. เด็กหญิงสุนิตา  ภู่ห้อย
32. เด็กหญิงสุพรรษา  สุธาทัศน์
33. เด็กหญิงสุพัตรา  สืบมี
34. เด็กหญิงอวิกา  พวงกัลยา
35. เด็กหญิงอุษา  ชาญณรงค์
 
1. นายนพพร  ตั้งสิทธิโชค
2. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
3. นางสุรางค์  พรหมจันทร์
4. นางจามจุรี  ปะสุตะ
5. นางสาวดั่งดวงรัตน์  ผลวัฒนะ
6. นางสาวทิวาพร  คำสุข
7. นางสาวชยาภา  แก้วศรีทอง
8. นางสาววิไลรัตน์  ช่างคง
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายกิติพัฒน์  รักสุข
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  แสนสุข
3. เด็กชายณัฐพล  บุญผ่อง
4. เด็กหญิงทิพลักษณ์  เถาวัลย์
5. เด็กชายประทาน  อาชวรัตน์ถาวร
6. เด็กหญิงศศิภรณ์  ก๊กมาศ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเกษศรี
8. เด็กชายสานิต  ถาวรกุล
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงทอง
10. เด็กชายอนุสรณ์  จันเสน
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ประธาตุ
3. เด็กชายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
4. เด็กชายนันทพงศ์  จำปาหาญ
5. เด็กชายพีรณัฐ  ปิ่นสุวรรณ์
6. เด็กหญิงวิภาวดี  พลายวงษ์
7. เด็กหญิงศิริกุล  ขุนศิริ
8. เด็กหญิงศิริยา  แซ่จึง
9. เด็กหญิงอรทัย  ปานสนม
10. เด็กชายอุกฤษฏ์  น้อยเพ็ญ
 
1. นายปิยวัฒน์  หุ่นวัน
2. นางสาวปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์
3. นางภัสวรรณ  กันนา
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  ยินดีขันธ์
2. นายนาวิน  บัวเผือก
3. นางสาวพัชราภรณ์  มาเย็น
4. นายภัทราวุธ   ด้วงหวัง
5. นางสาวรัตติกาล  กาแดง
6. นางสาววันวิสาข์  ศรแก้ว
7. นายศุภกิตติ์  พุฒหอม
8. นางสาวสุจิตรา  วิมุขสกุล
9. นางสาวสุภัทรา  นวลน้อม
10. นายเจษฎากร  มานะกิจ
 
1. นางณฐพร  ศรชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ศักดิ์ดี
3. นางสาวอัจฉริยา  เที่ยงอยู่
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สระทองแดง
2. นางสาวกิ่งแก้ว  เข็มกลาง
3. นายณัฐพล  ตั้งใจ
4. นายต้นตระการ  โฉมเกตุ
5. นายธนพล  แตงอ่อน
6. นางสาวนิภาพร  จันทร์สอน
7. นางสาวพรไพลิน  โปร่งจันทร์ทึก
8. นางสาวสุภาวดี  บุตรเนตร
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
3. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ยอดคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ราญพล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียรลี
4. เด็กหญิงสมปอง  เกี่ยวพันธ์ู
5. เด็กหญิงสายฝน  มีดี
6. เด็กหญิงสุภัสสร  สืบมา
7. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์รอ
8. เด็กหญิงแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
 
1. นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล
2. นางมนัสชนก  นุชมี
3. นางสาววันวิสาข์  บูชา
4. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เครือปาน
2. นางสาวจุฑารัตน์  โพธิ์สระ
3. นายธีรยุทธ์  ทองดอนยอด
4. นางสาวภาวีนา  เมืองสุข
5. นายรณชัย  พรศักดิ์
6. นางสาวศศิธร  ทรัพย์สุข
7. นางสาวศิลาลักษณ์  จับสังข์
8. นางสาวสุพิชชา  ตั้งกิจลดาวัลย์
9. นายสุเมธ  ภาที
10. นางสาวอมรรัตน์  สุขดี
 
1. นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล
2. นางมนัสชนก  นุชมี
3. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
4. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรรวี  สมสกุล
2. นางสาวกัญจนา  พฤกษ์ศิริวรรณ
3. นางสาวจิตราพร  ชูขุนนำ
4. นางสาวพรทิพย์  ถนอมพวง
5. นางสาวมุทิตา  เอมธานี
6. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ดวง
7. นางสาวลลิตา  อุ่นยา
8. นางสาววิลาวัลย์  เพ็งกระจ่าง
9. นางสาวสุนิตา  แก้วส่องศึก
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณพงษ์
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นายสุรพล  สมสกุล
4. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อ่นพุทธา
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  อู่ทอง
2. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์  แสนสุข
3. เด็กหญิงชลดา  ปื่นแก้ว
4. เด็กหญิงทิพลักษณ์  เถาวัลย์
5. เด็กหญิงศศิภรณ์  ก๊กมาศ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเกษศรี
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  พวงทอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาววรรณพร  สงแจ้ง
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกาญจนาพร  ลิ้มสุข
2. นางสาวชิดชนก  จุ้ยสามพราน
3. นางสาวณัฐพร  ไชยสลี
4. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มีระกูล
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
 
1. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
2. นางวรรณา  สาตุ้ม
3. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนภัสวรรณ  ยกตรี
2. นางสาวภัทร์นฤน  ทองศรี
3. นางสาวศิวพร  สือวิลัย
4. นางสาวสราวลี  ศรีอร่าม
5. นางสาวเพ็ญชิชา  พรมแตง
6. นางสาวเพ็ญนภา  โสภี
7. นางสาวเยาวเรศ  เกศพักตร
8. นางสาวโสรยา  ยุกตะนันท์
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  พนารักษ์
3. นายสุรพล  สมสกุล
4. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  โตอุทุมพร
2. นางสาวณัฐพร  อ่อนยิ้ม
3. นางสาวนิดา  จันเทวี
4. นางสาวปรียา  พันธุ์โนฤทธิ์
5. นางสาวปวรรัตน์  วรรณศรี
6. นางสาวพรชิตา  เขื่อนสันเทียะ
7. นางสาวรวิวรรณ  สุขศรี
8. นางสาวศุทธหทัย  พึ่งเกตุ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางวรรณพร  สงแจ้ง
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  รอดจรูญ
2. นางสาววิสา  บุญเลี้ยง
3. นายสมภพ  แซ่เอี๊ยะ
4. นายสมาพล  สุขวัฒนา
5. นายอนุวัฒน์  กัณหา
 
1. นายเกริก  กล่ำน้อย
2. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธวัช  ทรงศิริ
2. นายนเรศ  เนตคำ
 
1. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
2. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงธารินี  เหล่ามงคล
 
1. Mr.๋JOSELITO  TANATO
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงภิรมย์
 
1. นางดวงเนตร  ใจสอาด
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  คชลี
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  ครอบนพรัตน์
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายณัฐกานต์  ทรัพย์เมฆ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววรพรรณ  บรรเจิดศิลป์
 
1. นางสาวสุมน  ชูประสิทธิ์
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายญาณเทพ  กันทะวิน
 
1. MissMARIA  SALOME BATOTO
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงสิริกมล  จันทร์กุล
 
1. นางทัศนีย์  สำเภาเงิน
2. นางทัศนีย์  สำเภาเงิน
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอุมาพร  ครุษเฉย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวทิภาวัลย์  ลานทอง
 
1. นางคนึงสุข  ทัศนอุดม
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายพชรพล  ตันคงจำรัสกุล
 
1. นางจิรภา  อินทรขาว
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงพิชินี  ทับทอง
 
1. นางเกศินี  ดลลัคนทิน
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวลักษณาพร  กระจ่างเปล่ง
 
1. นางกมลรัตน์  อนันทปัญญสุทธิ์
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวนภาภรณ์  หนุนอริยทรัพย์
 
1. นางอัชฌา  จิรังกรณ์
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนรากร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรอุมา  เพ็ตเตอร์เซ่น
3. เด็กหญิงภณาภรณ์  มาสระ
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญมากุล
 
1. MissMatian Edencita  Labitad
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กฤษสนั่น
2. นายกีรติ  อนันทวัธน์
3. นางสาวชัญญา  นวนหมวก
4. เด็กชายชินวัฒน์  ใจดี
5. เด็กชายสุรศักดิ์   ขันทะมุด
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
2. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วดวงใหญ่
2. นางสาวพรไพรินทร์  บัวส่อง
3. นายวัยวัฒน์  บุญเหลา
4. นายอานนท์  ทองสุทธิชัย
5. นายเมธัช  ไวยวงศ์
 
1. นายหัสชัย  บัวชุม
2. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวรชน  เลียบไทสง
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  คงดี
 
1. นางจิรัฏฐ์  รุ่งเรืองศรี
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิวชิรกานต์  โตวิเศษ
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวนุสบา  ม่วงจีน
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววริยา  เตชธนถาวรกุล
 
1. นางสาวอารีย์  แสงพระเวช
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตาลสุก
 
1. นางสาวนภัทร  พูลเส็ง
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวภัทรพิมล  ทองทิพย์
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  พันมา
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุดแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิมา  สกุลทอง
 
1. นางพรภิมนต์  ศิริเศรษฐนนท์
2. MissLoubeth  Fuentes
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสิรภพ  จินดาหรา
2. เด็กชายเจษฎา  เอนกพงษ์
 
1. นางยุพิน  พวงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีใส
2. นางสาวเนตรชนก  งามอ่อน
 
1. นางขวัญเรือน  บุญมา
2. Mr.Elvis  Ojong Egbe
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายปิยะวัฒน์  อุ่นเพ็ญ
2. นางสาวสุวิชชา  กลิ่นหอม
 
1. นางยุพิน  พวงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  บัวดี
2. เด็กชายณัฎฐ  จรเกตุ
3. เด็กชายณัฐกฤษณ์  นางแย้ม
4. เด็กชายทนงศักดิ์  แก่นทอง
5. เด็กชายธนายุทธ  เมฆอ้อย
6. เด็กชายศรัณย์  วงค์จะมาศ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คล้ายสุบรรณ์
8. เด็กชายสุุทธิชัย  ละม้าย
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นางสาวกาญจนา   สภาภักตร์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐพร  ศรีรัตน์
2. เด็กชายนภัสกร  สิ่วไทยสงค์
3. เด็กชายพลเทพ  ทาทำนุก
4. เด็กชายพัฒนกิจ  ดาวลาย
5. เด็กชายอนุชา  ชัยเวช
6. เด็กชายอัครพงษ์  นีระพันธ์
7. เด็กชายเสกสรร  ดวงสุดา
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำหอม
 
1. นายทรงพล  บุญมี
2. นายสมคิด  คำแก้ว
3. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  เหล่าเขตกิจ
2. นายธีรภัทร์  ประจำถิ่น
3. นายธีวัฒน์  นุ่มงาน
4. นายปฎิภาณ  จุ้ยปาน
5. นายสัญติชัย  บุญจุ้ย
6. นายอนาวินทร์  มั่นเขตกรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นายสมชาย  บุญอินทร์
3. นางกรรณิกา  คุ้มดี
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายธงชัย   อินทร์เงิน
2. นายธณิต  หิมพาน
3. นายพรภวิษย์  ศรีดำ
4. นายวิวัฒน์  กุลคุ้ม
5. นายสุภณัฐ  มิ่งประยูร
6. นายอัฐชา  จันทรมณีศร
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
3. นางสาวนัฐกานต์  แมนไธสง
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรกนก  ชาดี
2. นางสาวกฤติมา  ธรรมโชติ
3. นางสาวชนัฐดา  อภิญญาวิศาล
4. นางสาวดลพร  เผ่าธีระยุทธ
5. นายถิรวัฒน์  ยี่สุ่นแก้ว
6. นางสาวธัญรัตน์  อ่อนสมบูรณ์
7. นายวศิน  ปันเจียง
8. นางสาวศิริวรรณ  สุขหนุน
9. นางสาวสุรีพร  ขาวงาม
10. นางสาวอาทิติยา  ทินโรจน์
 
1. นางอรสา  เปรมฤดีเลิศ
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นายดรุณ  เพ็ชรโต
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายกิตติพศ  พุ่มแก้ว
2. นางสาวจริยา  อิ่มคำ
3. นายชาวัน  แย้มมี
4. นางสาวณัชชา  แจ่มดี
5. นายธนพล  เอมพิณ
6. นางสาวธิติญา  สารทไทย
7. นางสาวบุษราคำ  แก้วประสิทธิ์
8. นายสมรักษ์  การทวี
9. นางสาวสุทธิดา  สารทไทย
10. นางสาวสุนิสา  ป้วนก้อม
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์วัฒน์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  วงโคคุ้ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันโอฬาร
4. เด็กหญิงสุปราณี  แหยมดี
5. เด็กหญิงสโรชา  เต่าโพรง
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นางชุลีกร  รักชาติ
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถอดเขี้ยว
2. นางสาวขวัญสุดา  ดาวทอง
3. นางสาวนันทนา  แดงซิว
4. นางสาวสุชาดา  ขำระหงส์
5. นางสาวเกวลิน  บริรัตน์
 
1. นางสุวิชา  สุคำ
2. นางเบญจวรรณ  ชูเตชะ
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ม่วงมี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะวิโล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาลัย
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  คำดี
2. เด็กหญิงพัชราพร  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชชา  คำสวัสดิ์
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายจักรี  ตะเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร  ชายชาญ
3. นางสาวปิยธิดา  ทองเต็ม
 
1. นางสาววิลาวัณย์  จุลพันธ์
2. นางสาวรจมารี  โฉมอุดม
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. นางสาวจริยา  มีศิริ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญผ่อง
3. นางสาวอัชราพร  พันธ์สงค์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปียศิริ
2. เด็กหญิงนันนภัส  พูลเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  จันทรา
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางณิชาภา  อ่อนน้อม
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธรส  โถทัย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายศรายุธ  ราชสุภา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นิลขาว
2. นางขวัญใจ  พลขันธ์
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์สินี  ฤกษนันทน์
2. นางสาววราพรรณ  พรหมมานุวัตร
3. นางสาวอนุตรา  ช่วยศิริ
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางนิพิศ  วิเชียรสรรค์
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พงษ์เจริญ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  กาวิน
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นายโกสินทร์  ปัณะราช
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวิภาดา   เขียวเนตร
2. เด็กหญิงศศิชา  สุพรรณบัฎ
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สืบเสาะ
2. เด็กหญิงไอรีน  แตงอ่อน
 
1. นายอานนท์  คงอินทร์
2. นายทรงพล  บุญมี
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธราธร  คชานันท์
2. เด็กชายนราดล  ร่ำรวย
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  เสามี
2. นายปัญจพล  สังข์เงิน
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชยณัฐ  พงษ์พนา
2. นางสาวศิริขวัญ  ขวัญมงคล
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชูเมือง
 
1. นางสาวธีรดา  สุภะเสถียร
2. นางสาวทิวาพร  คำสุข
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุขเอม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฟองอ่อน
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวมนต์นภา  ทับทอง
2. นางสาววริษฐา  ประเสริฐ
 
1. นายบุญรอด  ชูเมือง
2. นายเอกเทศ  เพ็ชรวิจิตร
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายบัณฑิตย์  กระสายทอง
2. นายสุมนัส  ธรรมาภิมุข
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นางสาวมาริสา  คำเวิน
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธนัชชา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงนภศร  สระทอง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  อ่อนพุทธา
2. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  กินามณีย์
2. เด็กชายชนาธิป  ปานดำ
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายดุลยวัฒ  มีนาวงศ์
 
1. นายสัณห์ชัย  สิริปิยานนท์
2. นายไพบูลย์  พละกสิกร
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร  พรมจาด
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายวรายุทธ  ดีมี
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายวัชระวีย์  นันทะชัย
2. เด็กชายศรัญญู  พุฒหอม
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นางสาวนันทิดา  เพ็ชรเนียม
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรี  เพชรเรือง
2. เด็กชายถิราวัฒน์  คำจริง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางมณทิรา  กันมา
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร
2. นายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดารีณี  ตาลเสี้ยน
2. นายวิทยา  งามโปร่ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายคณิศร  ชวดนุตร์
2. นายศุภรงค์  ฤกษนันทน์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
2. นายศุภชัย  ตาสาย
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายพีรวิชญ์  เลิศสุขสมบัติ
2. นายสุวิชา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
2. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
 
265 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงนภสร  ศิริ
2. เด็กหญิงพรพรรณ   กองสินแก้ว
3. เด็กหญิงสราลี   จีนศรีคง
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
266 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ปั้นเกี้ยว
2. เด็กชายหย่งไท้  หวง
3. เด็กชายอภิเดช  จันทะสอน
 
1. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
2. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
 
267 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวถิรนันท์   อุ่นใจ
2. นายธุวชิต   สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุดารัตน์   คมขำ
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
268 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายวงศกร  เจนวรพจน์
2. นายศิริชัย  วังหอม
3. นางสาวอินทิรา  กุลทอง
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายนพณัฐ  ทองดอนน้อย
2. นางสาวเบญญารัตน์  รอทอง
 
1. นางนริสลา  ทองคำ
2. นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจิรภัทร  ตระการศิริ
2. นายปริญญา  วันเต
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
271 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทองอยู่
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีหนองโป่ง
3. เด็กชายอานุภาพ  วงษ์นิล
 
1. นายปิยวัฒน์   หุ่นวัน
2. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
272 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายปฏิพล  จันทร์แดง
2. เด็กชายสมบัติ  นะคันทา
3. เด็กชายสันติสุข  เสนาะจำนงค์
 
1. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ
2. นายสุรกิจ  วงศ์สุวรรณ์
 
273 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายชัยวิสุทธิ์  จุลพันธ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  แจ่มสว่าง
3. นายสุภิญโญ  จู๊ดพ่วง
 
1. นายอุเทน  โค้งนอก
2. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
 
274 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายศุภชัย  ว่องไววิทยา
2. นายสุรชัย  นิ่มอิ่ม
3. นายอัมรินทร์  ศรีปาน
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  สะหะไชย
2. เด็กหญิงปราณี  คมคาย
3. เด็กหญิงอลิสา  สารีผล
 
1. นางกมลรัตน์  มีไชโย
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายนันทกร  หย่ำวิลัย
2. เด็กชายศตายุ  เพิกสังข์
3. เด็กชายสิทธิพร  เสือปรางค์
 
1. นายสมคิด  คำแก้ว
2. นายภัคสรัณย์  มิ่งมะณี
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายชินวัตร์  สิงห์ดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีพูล
3. นายสุรสิทธิ์  เคนโยธา
 
1. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์
2. นายวัชระ  สุขเกษม
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายธนากร  โนไธสง
2. นายภูวนัย  เด่นชัยภูมิ
3. นายเชิดศักดิ์  คำสะดี
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นายบุญเลิศ  สังวรณ์
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายถิรมนัส  ศรสิงห์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ต้นมี
 
1. นางสาวรจนา  ตระการศิริ
2. นางพัชรา  อินทรสุข
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงละอองทิพย์  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงแสงระวี  ยอดเพชร
 
1. นางศศิภา  หอมสะอาด
2. นางมนัสชนก  นุชมี
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวกิตติมา  โพธิรัตน์
2. นางสาวณัฐธิริกา  ทับโต
3. นางสาวสุพัตรา  สนอยู่
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  ตั้งใจ
2. นางสาวตวงรัตน์  พุกราชวงษ์
3. นางสาวสายไหม  อินทิปปัญญา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นาคเอี่ยม
2. นางสาวคนึงสุข  สว่างเพียร
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผุยห้วน
2. เด็กหญิงจริญญา  บิลพัต
3. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงจิตรกาญจน์  มูลสติ
5. เด็กหญิงรจนา  สืบสวน
6. เด็กชายสุกฤษณ์  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์
2. นายนิกร  อินจันทร์
3. นางนิษณา  วัลลภ
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มวลชู
2. เด็กหญิงพรรณวลัย  รอดปันนา
3. เด็กหญิงพีรพร  โกสการิกา
4. เด็กหญิงมนัสชนก  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำแก้ว
6. เด็กชายเรืองวงศ์  ยี่สุ่นแก้ว
 
1. นางลำพู  ชูประสิทธิ์
2. นางจรวยพร  ถาวรพงษ์
3. นางจันทร์ฉาย  ขมินธกูล
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวขวัญดารา  ซ้ายกระโทก
2. นางสาวณัฐวดี  มั่นคง
3. นางสาวพลอยไพลิน  เฉลิม
4. นายอทิติยาธร  ปราบหว่าง
5. นางสาวเกตุวันดี  สุขอินทร์
6. นางสาวเบญจมาศ  แซ่จิว
 
1. นายชูชาติ  ยืนยาว
2. นายกีรติ  งามเลิศ
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวจินตนันท์  กลึงฟัก
2. นายฌานนิช  นวลคำ
3. นางสาวรุ่งนภา  บุญคำ
4. นางสาววนิดา  พวงทอง
5. นางสาวอัจฉรา  แสนแก้ว
6. นางสาวเวณิกา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ตระกูลศศิธร
2. นางสมจิตร  โครงสร้อย
3. นางสาวจัตราภรณ์  ขำทับทิม
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  พันธุ์งาม
2. เด็กชายรมย์ธีรา  เจนเขตการ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญานุช  เพ็ชรแต้มทอง
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  โพทอง
3. เด็กหญิงอรสา  จันทา
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพันธุกานต์  จันทร์หอม
2. นางสาววรรณพร  แก่นแสน
3. นางสาวอรอนงค์  ครวญกระโทก
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นางสาวปัณฑิตา  กระแสเวทย์
2. นางสาววัฒนา  เถาว์ชาลี
3. นางสาววิชชุดา  จั่นรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
2. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงนริสรา  อรัญมิ่ง
2. เด็กชายนิติพล  เย็นฉ่ำ
3. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ชรคง
 
1. นายอเรนทร  ฉิมคง
2. นายวิรัตน์  แย้มโพธิ์ใช้
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายวิเชษฐ  กลิ่นทอง
2. เด็กชายศรัญยู  เขียวเขิน
3. เด็กชายเทพนิมิตร  ทิพย์พิน
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวพรนารายณ์  ไชยประเสริฐ
2. นายมารุตพงศ์  เกตุดี
3. นายวุธวัฒน์  ถุงทันพิมพ์
 
1. นางลำไย  ด้วงน้อย
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายธนสิน  เอี่ยมละออ
2. นายอวิรุทธ์  สระทอง
3. นายเจริญ  อุ่นเจริญ
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริธณรงค์
2. เด็กหญิงปณิดา  ดอนจั่น
3. เด็กหญิงสุมินทรา  นาคไพจิตร
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวดวงสุรีย์  เปรมเขียว
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาหิน
3. นางสาวแสงศร  เสนะจำนงค์
 
1. นางนิศารัตน์   ยกให้
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นางสาวธิติรัตน์  กอบกำ
2. นางสาวพลอยไพลิน  คุ้มชุ่ม
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ภาเภา
 
1. นางสาวลินดา  จำปา
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัสพร  จันทร์จาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุชบ้านป่า
3. เด็กหญิงสุมิตรา  บุษบา
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงศศิธร   ผดุงฤทธิชัย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งห่วง
 
1. นายเกษม  อุไรพันธ์
2. นางสาวณัฐฏ์ธร   พิกุลทอง
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  แพรทรัพย์
2. นางสาวพรภัทร  เล็กนาก
3. นางสาวสิริลักษณ์  เดชสุระ
 
1. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
2. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายพงศธร  เล็กเจริญ
2. นายมนตรี  บุญพรม
3. นายอภินันท์  พันธ์พัด
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงรัติยา  ก้อนทอง
3. เด็กชายสหภาพ  พละสุข
 
1. นางศุภรา  ศิลปธร
2. นางณัฐชยาน์  แก้วไพฑูรย์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หิรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองจอน
3. เด็กหญิงศรัณยา   ปุลิง
 
1. นางเนาวรัตน์  สิงห์จันทร์
2. นางรัตน์ดา  อุ่นเจริญ
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ล่อนทอง
2. นางสาวรัชนีกร  อุ่นใจ
3. นางสาวแพรทอง  เย็นใจ
 
1. นางเรณู  อึ้งศรีวงษ์
2. นางวรรณี  กัลยาณมิตร
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์   โพธิ์ชัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ฉิมจิ๋ว
3. นางสาวโสรยา  พิกุลไทย
 
1. นางสาวณัฐฏ์ธร   พิกุลทอง
2. นายเกษม   อุไรพันธ์
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงธณัฐพร  พรมเมือง
2. เด็กหญิงรัชฏา  นาคปัด
3. เด็กหญิงวิชิตา  ทองคำ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นางสมพร  กองบุญมา
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขหนุน
2. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมห์แก้ว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  มิ่งกุละ
2. นางสาวศุภิสรา  แท่งทอง
3. นางสาวสุนิตา  สาระพินิจ
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นางสาวทักษพร  รอดอนันท์
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  พงษ์ซุ้ย
2. นางสาวสุดารัตน์  คุ้มสวัสดิ์
3. นางสาวอารีลักษณ์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นายปัญญา  โสดถานา
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิรพร  อุ้ยตา
 
1. นางสาวคณิตา  ปรีการ
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายวินัย  เกษี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี