หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกรรมการ
2. นางสกาย สาระใต้ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ
3. นางนนททพร อุดมผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
4. นางวรฉัน พึ่งม่วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
5. นางวันทนีย์ ดวงอาจ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางสาวยุพิน คงคอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้มโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานกรรมการ
2. นางสกาย สาระใต้ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนนททพร อุดมผลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
4. นางวรฉัน พึ่งม่วง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
5. นางวันทนีย์ ดวงอาจ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางสาวยุพิน คงคอนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุทธินี สาโพธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
3. นางสาววนิดา สุขใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
4. นางนิรัชชา วิเชียรตนนต์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
5. นางอุษณีย์ รัตนสำเนียง โรงเรียนจ่านกร้อง กรรมการ
6. นางวันทนา คันธศร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
7. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุทธินี สาโพธิ์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
3. นางสาววนิดา สุขใจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
4. นางนิรัชชา วิเชียรตนนต์ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
5. นางอุษณีย์ รัตนสำเนียง โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
6. นางวันทนา คันธศร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
7. นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชมพูพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
3. นางสุนิสา อุเทศนัท์ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางธนวรรณ โสขุมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
5. นายสมนึก ใยศิลป์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
6. นางบุบผา ยันอินทร์ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
7. นางกมลสรวง คนเฉียบ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย นึกงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชมพูพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
3. นางสุนิสา อุเทศนัท์ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ โสขุมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
5. นายสมนึก ใยศิลป์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
6. นางบุบผา ยันอินทร์ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
7. นางกมลสรวง คนเฉียบ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรวี อภิชาติธำรงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โทนแจ้ง โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางเสาวจี เสาร์สุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เงารังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
5. นางผาณิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเสรณีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
7. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรวี อภิชาติธำรงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย โทนแจ้ง โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางเสาวจี เสาร์สุข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เงารังษี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
5. นางผาณิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเสรณีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
7. นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางศรีวิภา ณรงค์เดชาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
3. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
4. นางกันตภัทร เกตุดีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางกุลธิดา สมโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
6. นางสมจิต ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางศรีวิภา ณรงค์เดชาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววรางรัตน์ อริยะวรรณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
3. นางประภา บุญยนต์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
4. นางกันตภัทร เกตุดีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางกุลธิดา สมโสภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
6. นางสมจิต ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี ยอดวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เนตรแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสมมาศ ปั้นเพชรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพิน เม้ยขันหมากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางมริสา อริยะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนิทัศน์ คำทาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
7. นายชลชรัส นุกองโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
8. นางการะเกต เอื้ออริยกุลโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
9. นางสาวประภาพร แสงอนุศาสน์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญจนพร แจ่มอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางธีราพร วิชินโรจน์จรัลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวศศิภา ศรีสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางนิตตรา บุญรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
7. นางดวงพร เพ็ชรบัว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
8. นางวรมน ตั้งค้าวานิชโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
9. นายปราโมท เรณุมารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ไกรสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวถุงเงิน แซ่หลวงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวสมใจ บุญดีโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ ไกรสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายชล วนาธรัตน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางวรรณภา มานักฆ้องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางชวลี ซ่อนกลิ่น โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ไกรสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางเกศินี สุทธิโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวถุงเงิน แซ่หลวงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวสมใจ บุญดีโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางพิมลรัตน์ ละม่อมโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ ไกรสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายชล วนาธรัตน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางวรรณภา มานักฆ้องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวสุชาวดี พิมหานามโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางชวลี ซ่อนกลิ่น โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ จันทรังษีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นายวีระ จุมพุกโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพิน แป้นแอ้นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ อินทรเทพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐถา พุดลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางนงนุช เมืองช้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
4. นางอุษา กอบกิจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นายธีรวุฒิ ยรรยงโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสมร เพ็ชรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุติมา นาคสกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี นาทธนันท์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางเรณู ศรีวัฒนสมบัติโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางวาสนา ปราบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
7. นายวีรชัย ปอแก้วโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
8. นางสาวธีราภรณ์ ตาแก้วโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
9. นางสาวสุเทวี ไกรโชคโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
10. นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิลโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
11. นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพิศ ปลากัดทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางณัฐชานันท์ ชูแสงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนุกูล แม้นเหมือนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา อยู่บ้านคลอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางสาวสรารีวรรณ ภู่แขวงแสงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาส สุขเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
8. นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
9. นางจารี เมืองแก่นโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
10. นางวารี ประภาธนานันท์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
11. นางนวินดา พัฒนศิริ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ คุ้มปากพิงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางอนัญญา แก้วพินิจโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงนภา สมพงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางศรีสุดา มุกดาลอยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ งานสลุงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นางวารุณี รัตนะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นายภูริศ คงเนียมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
8. นางสมพิศ ภู่เพ็ชรโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
9. นางธีรารัตน์ ทองงามดีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพันธ์ศิริ มูลศรีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
11. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
13. นางปริตา วรรณะศิลปินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
14. นางเกตุการ ยะไข่โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
15. นางอรดี มานักฆ้องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ศรีดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. นางสุรีวรรณ เกษน้อยโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายกัมปนาท สุขนิตย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมนึก เกิดเนตรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
6. นายวีรยุทธ แก้วแสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
7. นางสุภาพร ธรรมพิทักษ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
8. นางสาวพันธ์ศิริ มูลศรีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
9. นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
10. นางดวงนภา สมพงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
11. นางสิริลักษณ์ โพธิบุตรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสวาสดิ์ ปานเพ็งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
13. นางเกตุการ ยะไข่โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
14. นางอรดี มานักฆ้องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
15. นางอนัญญา แก้วพินิจโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
16. นางปริตา วรรณะศิลปินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุรัตน์ บุญผ่องมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. นางศิริพร งามนิกุลชรินโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุรัตน์ บุญผ่องมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ประทุมโทนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางศิริพร งามนิกุลชรินโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ชนิศรา ศรีรัตนวรัญญูมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี สุขม่วงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นายอดุลย์ โตเขียวโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายพิทักษ์ พูลเจริญศิลป์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ชนิศรา ศรีรัตนวรัญญูมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีสาธิต อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี สุขม่วงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นายอดุลย์ โตเขียวโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นายพิทักษ์ พูลเจริญศิลป์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอรดี มานักฆ้องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ รั้งท้วมโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สิงห์กวางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางสุภาพ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นางสาวธนวลัย กูลประดิษฐ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุจินตนา โพธินำแสงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นางสาวรัชนี เขียวเงินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวอภิวัลย์ มาธรัตน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงคราญ เอี่ยมบางโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นางเกตุการ ยะไข่โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงกลด ศรีรัตนวรัญญูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
2. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ วงศ์ศิริธนโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางแววตา ไกรสีห์กาจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นายมรกต แสนกุลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงกลด ศรีรัตนวรัญญูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากรรมการ
2. นางมนสุรีย์ ก่องตาวงษ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ วงศ์ศิริธนโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางแววตา ไกรสีห์กาจโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
5. นายมรกต แสนกุลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชาติ เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ภู่ทองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชาติ เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ภู่ทองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ แตงน้อยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา คำคูณศรีโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ประสานจิตโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)ประธานกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ มะโนหาญโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นายนรินทร์ กล่ำบ้านยางผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ประสานจิตโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)ประธานกรรมการ
2. นายกู้เกียรติ มะโนหาญโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นายนรินทร์ กล่ำบ้านยางผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระคำพล ตมภีรญาณเมธีวัดจันทร์ตะวันออกประธานกรรมการ
2. นายบุญมี บุญวังแร่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. นางเพยาว์ ภู่เกิดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระโอชา ติกขวีโรวัดจันทร์ตะวันออกประธานกรรมการ
2. นายสาริศ วิไลรัตน์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันยพร ทรดลศึกษานิเทศก์ สพม. 39 (พิษณุโลก)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญ สวนทองสุขศึกษานิเทศก์ สพม. 39 (พิษณุโลก)ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โสวัณณะชมรมหนังน้อยกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปริญ สวนทองสุขศึกษานิเทศก์ สพม. 39 (พิษณุโลก)ประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ โสวัณณะชมรมหนังน้อยกรรมการ
3. นายสนาม เอกวิลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสละ เกิดศาสตร์โรงเรียนชุมแสงสงครามฯกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสละ เกิดศาสตร์โรงเรียนชุมแสงสงครามฯกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล พรพิกุลโรงเรียนดอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน ปู่ลมดีโรงเรียนท่าทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาวดี พงษ์ประพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ ทองทักษ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี มหาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี รอดฉายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทรงศิริพันธุ์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม คันศรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
4. นางปาณิศรา มโนตั้งวรพันธ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.นิศา สุวรรณประเทศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสรัญพร พฤกษะวันข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางฐิติวรรณ กรกชมาศข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอานนท์ ภูริทตฺสีวัดสุดสวาสดิ์ประธานกรรมการ
2. ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชกรรมการ
3. นายวุฒิ หมื่นศิลป์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวนพเก้า ทองชุมสินโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นายปรารมภ์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำพร สินมาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเชวง คำจริงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
2. นายโสภา แก้วพรหมโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ เจิมปลั่งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายปฏิวัติ วิจารณ์ปรีชาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
2. นายจรัญ บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางกัญญา สุขะอาคมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดช คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ผศ.เดชน์ คงอิ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน บุญเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.กมลธรรม เกื้อบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินประธานกรรมการ
2. นางนรัมภา โรจนตระกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. ดร.ณัฏฐนิช นักปี่มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. รศ.สธน โรจนตระกูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกรุงธน ขำปลื้มจิตโรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
3. นายศุภชัย ธีระกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางทวีสุข บัวทองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ จิตรกำเนิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารยา เพชรสวัสดิ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาดา ช่องขุนทดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ แสงแก้วโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิตย์ สวยงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวถวิกา ไรวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. Mr.Ryan Rosalesโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมิตรา โพธิ์ปลัดโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวถวิกา ไรวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวมันตา อัตตพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. Mr.Ryan Rosalesโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางสาวธันยพร ใคร้วงศ์เรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
5. นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมิตรา โพธิ์ปลัดโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ยลพันธุ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissJeana Moodyโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวสายหยุด ธูปเหมือนโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางยุพา สมบุญมีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ มุนินทรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางกอบแก้ว ยลพันธุ์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissJeana Moodyโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสาวสายหยุด ธูปเหมือนโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางยุพา สมบุญมีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ มุนินทรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปภาวี มาสูตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. Mr.Vincent B. Martinezโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jigg T. Paraderoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางปภาวี มาสูตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
2. Mr.Vincent B. Martinezโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jigg T. Paraderoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
4. นางทรงศรี วาณิชย์เจริญชัยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ ม่วงสีเมืองดีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. Mr.Evan Gibbsโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. MissCheryl Alaban Siapocโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา สินธุสำราญโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายสันทัด คงเนตรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. Mr.Evan Gibbsโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. MissCheryl Alaban Siapocโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา สินธุสำราญโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายสันทัด คงเนตรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวโพยมรัตน์ นพรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางนงพร เตชะนราเดชโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางยุพา แสนเสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสมคิด บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
5. Mr.Jade Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจงกลนี มีมงคลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นายพันธ์พงษ์ อินทรวิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
9. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชรโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวโพยมรัตน์ นพรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางนงพร เตชะนราเดชโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางยุพา แสนเสนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
4. นางสมคิด บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
5. Mr.Jade Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจงกลนี มีมงคลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นายพันธ์พงษ์ อินทรวิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
9. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชรโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
10. นางสาวจิรพรรณ พรมสงฆ์โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.วิไล ศิลปอาชามหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา พุ่มชมมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. ดร.Jean-Philippe Babuมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นางเกล้าฟ้า จันทรศิริโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิวิมล นาคบุรีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุลโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. Mr.Tan Zheng rongมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. MissFu Mengheโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ พินทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Mo Keweiโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. Mr.Tan Zheng rongมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. MissFu Mengheโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ พินทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Mo Keweiโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. MissKaori Machimotoมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
2. MissKuniko Tanabeโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissSaori Kogaโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นายวชิรพงศ์ พูลเกษรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. MissKaori Machimotoมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
2. MissKuniko Tanabeโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. MissSaori Kogaโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
5. นายวชิรพงศ์ พูลเกษรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นทับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางฤดี อัญชมาภรณ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วิสุทธิลักษณ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. Mr.Lorenzo Caballes, Jrโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ ปาเฉยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
9. นางยุพา สมบุญมีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
10. นางแววดาว เลิกนุชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
11. นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
12. นางอุไรวรรณ ตาสายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจันทิมา ทองแฟงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนันทนา เปลี่ยนสะอาดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางฤดี อัญชมาภรณ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษมี จันทร์เวชศิลป์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วิสุทธิลักษณ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. Mr.Lorenzo Caballes, Jrโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ ปาเฉยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ อธิวาสโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิชาภา พุ่มทองโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
9. นางยุพา สุนเกตุทรัชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
10. นางแววดาว เลิกนุชโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
11. นายวรรณพงษ์ วงษ์จันทร์หาญโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
12. นางอุไรวรรณ ตาสายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจันทิมา ทองแฟงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนันทนา เปลี่ยนสะอาดโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่งโรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ประเสริฐโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิ)กรรมการ
4. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนบ้านคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญลือ โพธิ์ขำโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
6. นายปรารมย์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางโชติกา กุลจูนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นายรัตน์ เกตุจันทร์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเปรมฤดี เกลาพิมายนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางชวนชม นิ่ิ่มเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียน แดงนาราข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลพุทธชินราชกรรมการ
4. นางสาฑร เดชพงษ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเปรมฤดี เกลาพิมายนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.39ประธานกรรมการ
2. นางชวนชม นิ่มเจริญนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.39รองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียน แดงนาราข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลพุทธชินราชกรรมการ
4. นางสาฑร เดชพงษ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางศิริวรรณ กี่ดำรงกูลโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวธรรรมรัตน์ ราชรองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ใจมั่นโรงเรียนชุมแสงสงครามฯกรรมการ
5. นางเปรมปราณี เทียบตาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศากร จรชื่นโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางผาณิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
8. นางสุภาพรรณ วิริยะรัตนกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางศิริวรรณ กี่ดำรงกูลโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวธรรรมรัตน์ ราชรองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ใจมั่นโรงเรียนชุมแสงสงครามฯกรรมการ
5. นางเปรมปราณี เทียบตาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศากร จรชื่นโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
7. นางผาณิต คณะเกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
8. นางสุภาพรรณ วิริยะรัตนกุลโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี เซียงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางขวัญเรือน ปู่ลมดีโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญลอย สมบุญมีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี เซียงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางขวัญเรือน ปู่ลมดีโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญลอย สมบุญมีีโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชรครูชำนาญการ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เผือกทองครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางวิชิตา นิลกำแหง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางยุพิน พรมใจสาครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด ธูปเหมือนครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวผาณิต เกตุนิลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี อินทร์แสงครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน) โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ละม่อมครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางการะเกต เอื้ออริยกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางวรมน ตั้งค้าวานิชครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ สุขใจครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชน เด็จใจทัดครูชำนาญการ โรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
6. นางนวินดา พัฒนศิริครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
7. นางรพีพร สุขใจครูชำนาญการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ ละม่อมครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางการะเกต เอื้ออริยกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางวรมน ตั้งค้าวานิชครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ สุขใจครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชน เด็จใจทัดครูชำนาญการ โรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
6. นางนวินดา พัฒนศิริครูชำนาญการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
7. นางรพีพร สุขใจครูชำนาญการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ใจมั่นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงสงครามฯประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ กี่ดำรงกุลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา สวนเอกอัตราจ้าง(ห้องสมุด) โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางนวลลักษณ์ พุ่มน้อยครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา เตชะวรรณวุฒิครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ครูชำนาญการ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นางสาวบุญฑริกา ทองคำพงษ์อัตราจ้างงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวารี ประภาธนานันท์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางจารี เมืองแก่นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิลครู โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนูญ บุบผาพ่วงครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”กรรมการ
6. นางนิจวรรณ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”กรรมการ
7. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงภู่ทิมครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางวารี ประภาธนานันท์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นางจารี เมืองแก่นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ แหวนนิลครู โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
4. นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนูญ บุบผาพ่วงครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”กรรมการ
6. นางนิจวรรณ โพธิ์ทองครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”กรรมการ
7. นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ ด้วงภู่ทิมครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนจ่านกร้องกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรวรรณ จันทร์อิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายประทีป เติมพันธ์โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสรยุทธ ปั้นฉายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรยุทธ ปั้นฉายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ ญาณวโรโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพงษ์ ญาณวโรโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรกฏ ปิกมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวินัย ทาบางโรงเรียนบางระกำประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงาม โรงเรียนท่าทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงามโรงเรียนท่าทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ผอบทิพย์โรงเรียนดอนทองวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกกมล เรืองเดชโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย วาณิชยสกุลโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาคร อยู่นุ้ยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ทองอ่ำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายถนออม อัตตโนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบเอกอนุชาติ บุญผ่องโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
10. นายรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายถนอม อัตตโนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายนเรศ เอี่ยมแก้วโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายอนวัช รัตโนทัยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
5. สิบเอกสินธพ ใจกล่ำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
6. สิบเอกบุญเลิศ กลิ่นจำปาศรีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
8. นายเกรียงไกร ยอดเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
9. นายรัตตกานต์ ตาลวิราชโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนอง แต่งศรีโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงามโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
3. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสนอง แต่งศรีโรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ลิ้มคงงามโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
3. นางฟองรัตน์ เรือนก้อนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด กันจูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
2. นายบุญเหลือ จันทร์จ้อยโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสายหยุด กันจูโรงเรียนท่าทองพิทยาคม กรรมการ
2. นายบุญเหลือ จันทร์จ้อยโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบงกชรัศม์ จันทวงศ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
2. นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก กรรมการ
3. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา นาคเมธีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
2. นางทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นายสุชาติ สาคอ่ำโรงเรียนภูมิปัญญาไทยบ้านกร่างกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
2. นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
3. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
2. นางอุดมลาภ เหมือนฤทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
3. นายคนอง ทองเมืองโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายขจร ตาสุยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกกรรมการ
2. นายชนินทร์ หาญไพบูลย์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นางประภาพรรณ พรมสารโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมบุญ ชะนะแสนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำนงค์ สุทธิสวัสดิ์โรงเรียนโสภณเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกล็ดแก้ว สืบพงศ์ตระกูลโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกานดา อึ้งศรีวงศ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
2. นางสุวรรณา แพงน้อยโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
3. นางณัฐฐิดา สุทธาโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายกานดา อึ้งศรีวงศ์โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษากรรมการ
2. นางสุวรรณา แพงน้อยโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
3. นางณัฐฐิดา สุทธาโรงเรียนดอนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเสาวรส ขำม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ กาญจนรัตนสดุดีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวบุญศรี มีมานะโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเสาวรส ขำม่วงโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจน์ กาญจนรัตนสดุดีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นางสาวบุญศรี มีมานะโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จีนใจตรงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ม่วงสวนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นางอารีย์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสิริรัตน์ จีนใจตรงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ม่วงสวนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษากรรมการ
3. นางอารีย์ บัวทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวีระวรรณ์ สาระวรรณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
2. นางประพิณมาศ ศรีผุยโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวีระวรรณ์ สาระวรรณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี กรรมการ
2. นางประพิณมาศ ศรีผุยโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม กรรมการ
3. นางอโณฌา บุญโสภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขาวดี มั่นยุติธรรมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา แก้ววงศ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
3. นางเมธินี ก้านคูณโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางธีราพร วิชินโรจน์จรัลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
2. นางสาวศศิภา ศรีสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ
3. นางสาวคุณัญญา วินาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวัชรากร เปรมประสิทธิ์โรงเรียนจ่านกร้องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]