หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาสินี ยอดวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
2 น.ส.นิตยา เนตรแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
3 นางสมมาศ ปั้นเพชร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
4 นางยุพิน เม้ยขันหมาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
5 นางมริสา อริยะวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
6 ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์ คำทา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
7 นายชลชรัส นุกอง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
8 นางการะเกต เอื้ออริยกุล โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
9 น.ส.ประภาพร แสงอนุศาสน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
10 นางกัญจนพร แจ่มอยู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
11 น.ส.ศศิภา ศรีสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
12 นายอภิชาติ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
13 นายกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
14 นางนิตตรา บุญรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
15 นางดวงพร เพ็ชรบัว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
16 นางวรมน ตั้งค้าวานิช โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
17 นายปราโมท เรณุมาร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
18 นางสุกัญญา ไกรสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
19 นางเกศินี สุทธิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
20 นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
21 นายชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
22 น.ส.ถุงเงิน แซ่หลวง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
23 น.ส.สมใจ บุญดี โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
24 นางพิมลรัตน์ ละม่อม โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
25 นางอมรรัตน์ ไกรสร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
26 นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
27 นางสายชล วนาธรัตน์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
28 นางวรรณภา มานักฆ้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
29 น.ส.สุชาวดี พิมหานาม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
30 น.ส.สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
31 นางชวลี ซ่อนกลิ่น โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
32 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
33 นายวีระ จุมพุก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
34 น.ส.ยุพิน แป้นแอ้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
35 นางมณีรัตน์ อินทรเทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
36 น.ส.ปรางค์ทราย อุดด้วง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
37 นางรุ่งระวี ด่อนสิงหะ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
38 น.ส.ณัฐถา พุดลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
39 นางนงนุช เมืองช้าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
40 ว่าที่ ร.ต.สามารถ วนาธนารัตน์ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
41 นางอุษา กอบกิจ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
42 นายธีรวุฒิ ยรรยง โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
43 นางสมร เพ็ชรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
44 น.ส.พรรณธิภา บุญศิลป์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
45 น.ส.ชุติมา นาคสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
46 นางมาลินี นาทธนันท์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
47 นางเรณู ศรีวัฒนสมบัติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
48 นางวาสนา ปราบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
49 นายวีรชัย ปอแก้ว โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
50 น.ส.ธีราภรณ์ ตาแก้ว โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
51 น.ส.สุเทวี ไกรโชค โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
52 น.ส.เบญจวรรณ แหวนนิล โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
53 นางสุรัตน์ ขาวเอี่ยม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
54 น.ส.เพ็ญพิศ ปลากัดทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
55 นางณัฐชานันท์ ชูแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
56 นางพงษ์ศักดิ์ มาเกตุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
57 นางอนุกูล แม้นเหมือน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
58 น.ส.สุพัตรา อยู่บ้านคลอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
59 น.ส.สรารีวรรณ ภู่แขวงแสง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
60 น.ส.จุฑามาส สุขเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
61 น.ส.สุมนรัช ชมสวนสวรรค์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
62 นางจารี แมืองแก่น โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
63 นางวารี ประภาธนานันท์ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
64 นางนวินดา พัฒนศิริ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
65 นางธีราพร วิชินโรจน์จรัล หัวหน้าคณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
66 นางสมร เพ็ชรัตน์ คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
67 นางสาวณัฐถา พุดลา คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
68 นางสาวเพ็ญพิศ ปลากัดทอง คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
69 นางสาวนิตยา เนตรแก้ว คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
70 นางสิริลักษณ์ จันทรังษี คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
71 นางอมรรัตน์ ไกรสร คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
72 นางกัญจนพร แจ่มอยู่ คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
73 นางวิลาสินี ยอดวงศ์ คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
74 นางสุกัญญา ไกรสอน คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
75 นางณัฐชานันท์ ชูแสง คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
76 นางสาวศศิภา ศรีสม คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
77 นางสาวนัทธ์หทัย เสมบาง คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
78 นางสาววิชุตา ชูชื่น คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
79 นางสาวภัทร์ธีรา วงษาวดี คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
80 นางสาวภัทรดาวรรณ บูชากียรติ คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
81 นางธีราพร วิชินโรจน์จรัล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ผู้ประสานงาน  
82 นายทรงภรต ภู่กร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
83 นางวัชราภรณ์ มาตหมาย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
84 นางรุ่งรวี อภิชาติธำรง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
85 นายทรงภรต ภู่กร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
86 นายดิเรก ทองหนัก หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
87 นางนาตฤดี สุขสินธารานนท์ เลขานุการศุนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน  
88 นางมณฑา คงเมืองคำ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน  
89 นางฟองรัตน์ เรือนก้อน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน  
90 นางสาวสาคร อยู่นุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้ประสานงาน  
91 นางดารารัตน์ มะอิ ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ประสานงาน  
92 นายสมภพ ประเสริฐ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ผู้ประสานงาน  
93 นายธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ผู้ประสานงาน  
94 นายพยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ผู้ประสานงาน  
95 นางบุปผา ทองน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ผู้ประสานงาน  
96 นายสุรเกียรติ บุญแม่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ผู้ประสานงาน  
97 นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ผู้ประสานงาน  
98 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิราม ผู้ประสานงาน  
99 นายอภิรักษ์ ภู่เรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ผู้ประสานงาน  
100 นายสันชัย สรวงศิริ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ผู้ประสานงาน  
101 นายยุทธนา อยู่ป้อม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
102 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
103 นางกนิสรา มากงาม ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
104 นายยุทธนา อยู่ป้อม กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
105 นางสาวมลชยา หวานชะเอม กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
106 นายจรูญ เถื่อนกูล กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
107 นางธัญชนก มีพยุง กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
108 นางสาวอโณทัย ชื่นใจชน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
109 นางสุปราณี ธาดาภาคย์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
110 นางธัญญรัตน์ เต๋มา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
111 นางสาวกนิสรา มากงาม กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
112 นายชำนาญ เปตามะนัง กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
113 นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
114 นายนิมิตร เดชสกุลรัตน์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
115 นายนที พูลสวัสดิ์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
116 นายวิทวัส ชัยบูรณ์ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
117 นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ผู้ประสานงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
118 นางธัญชนก มีพยุง ครู โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ผู้ประสานงาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
119 นายสรยุทธ ปั้นฉาย ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
120 นายคมกฤช จีนกุล ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
121 นางสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
122 นางสาววรัญญา สินธุสำราญ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
123 นางสาวจิตจุฑา อยู่ครอบ ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
124 นายวิสัน สุวรรณคีรี ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา  
125 นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โรงเรียนจ่านกร้อง  
126 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง ครูโรงเรียนจ่านกร้อง ผู้ประสานงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โรงเรียนจ่านกร้อง  
127 นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
128 นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
129 นางศรีจันทร์ กลิ่นรอด ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
130 นายชาติ เจริญชัย ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
131 นายวันชัย ยมมา ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
132 นางสาวธิดารัตน์ อินปาต๊ะ ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
133 นางสาวขวัญฤดี ชุ่มชุมภู ครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1) นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก 083-620-4406
E-mail : naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]