กำหนดการแข่งขันใหม่ตาม มติที่ประชุม วันที่ 28 สิงหาคม 2557

กำหนดการแข่งขันใหม่ตาม มติที่ประชุม วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ให้กำหนดการแข่งขันทั้งวันและเวลาเป็นไปตามศูนย์การแข่งขันกำหนด
ระหว่าวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ถึง 2 พฤศจิกายน 2557
1. วันที่ 9 ตุลาคม 2557
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ (ยกเว้นคอมพิวเตอร์)
2. วันที่ 30 ตุลาคม 2557
- คอมพิวเตอร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แก้ไข 12 ก.ย. 57)
   -ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด (เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็นโรงเรียนท่าทองพิทยาคม)
   **กิจกรรมอื่นๆ ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังคงเป็นสถานที่แข่งขันเดิม

3. วันที่ 31 ตุลาคม 2557
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
4. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
- กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
- กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ และ นักบินน้อย สพฐ.

หมายเหตุ : ติดตามประกาศตารางการแข่งขันทางเว็บไซต์อีกครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 12:17 น.