แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

เรียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนทุกท่าน ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการประกาศผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. สำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขันแต่ไม่มาแข่งขัน ในช่องกรอกคะแนน ให้ใส่ -1 เพื่อไม่ให้ระแบบออกเกียรติบัตรเข้าร่วม

2. ให้ประกาศผลทันทีทางเว็บไซต์เมื่อการแข่งขันในรายการนั้นๆเสร็จสิ้น

วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09:01 น.