งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 330
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพีรดา    สถาปนวรรณธนะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สุขเกื้อ
1. นางสาวกรพินธุ์    นิลแพทย์
2. นางสาวถวิกา    ไรวงศ์
2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายกนกกร    สิงห์แรง
2. เด็กหญิงชุติมา    พรหมสุขโข
1. Mrs.Ruby Linda    R. Barcelona
2. นางยุพิน    พรมใจสา
3 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชรัญญา    แพรแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรลดา    วงษ์กัณหา
1. นางสาวพัชรียา    ป้องโทน
2. นางรัชนีกรณ์    ศรีคล้าย
4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงปภานัน    น่วมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร    ทองแสง
1. นางสาววรัญญา    สินธุสำราญ
5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงศิริพร    ศิริรัตน์หอมสุด
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    บานชื่น
1. นางสาวณัฐกานชวดี    รัตนจารุวัฒน์
6 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงฉัตร์ธิดา    โทวะดี
2. เด็กหญิงทมลวรรณ    บุญมี
1. นางนิตยา    พงษ์พัฒน
7 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงรัชนีกร    สอนใจ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    อินแขวง
1. นายสุชน    เด็จใจทัด
2. นางสาวเตือนใจ    นันทพฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................