งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 331
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสุพิชญา    เกษร
1. นางสาวถวิกา    ไรวงศ์
2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอทิตยา    สระทองแว่น
1. นางยุพิน    พรมใจสา
3 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายชนะศักดิ์    โพธิ
1. นางสาวพัชรียา    ป้องโทน
4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวกมลวรรณ    จันคง
1. นางสาววรัญญา    สินธุสำราญ
5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายพิทวัส    เกียรติสุพจน์
1. นางสาวอังคณา    ฟั่นแจ้ง
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายธีรพัฒน์    จันทะคุณ
1. นางอ้อยทิพย์    ฉิมบ้านไร่
7 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาววิลาสินี    เตี้ยนกลิ่น
1. นางนิตยา    พงษ์พัฒน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................