งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 332
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายธนบดี    สำลีราช
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    ธัญญวินิชกุล
1. นางสาวอังษณานันท์    เด่นสท้าน
2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายศุภกฤต    จันทร์โต
2. เด็กชายนนทวัฒน์    กาหวัง
1. นางนวินดา    พัฒนศิริ
2. นางสุรีย์    ศิริรัตน์
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายมโนภัทร    ชาญกล้า
2. เด็กชายปฏิภาณ    โอภาสพงศ์พิพัฒน์
1. นางรพีพร    สุขใจ
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงภัทรญาดา    เศรษฐรณี
2. เด็กหญิงสมิตานัน    ธเนศราภา
1. นางสาวสรารีวรรณ    ภู่แขวงแสง
5 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชเนษฎา    จรัสรัศมี
2. เด็กชายบุญเลิศ    อิ้มทับ
1. นางสาวพรพรรณ    เดียวสุขประเสริฐ
2. นายสุชน    เด็จใจทัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................