งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายณัฐพล    ศรีสมบัติ
1. นางสาวอังษณานันท์    เด่นสท้าน
2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายปิยะ    สิงห์แรง
1. นางนวินดา    พัฒนศิริ
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายศุภวิชญ์    ละม่อม
1. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ    สุขใจ
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวอาทิตยา    อิศราภรณ์
1. นางสรัญญา    เหมพิจิตร
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวประภาดา    โพธิ์ดง
1. นางสาวณัฐถา    พุดลา
6 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาววรรณนิสา    สุดวังยาง
1. นางสาวศิริลักษณ์    สัญญะ
7 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวสมฤทัย    ไชยวงศ์
1. นายสุชน    เด็จใจทัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................