งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 334
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    ยังเจริญ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เนียนใจดี
1. นางสาวกาญจนา    ใจมั่น
2. นางวีรวรรณ    ช่วงชวาลัย
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายบุญรัตน์    กันจู
2. เด็กชายญาณวุฒิ    มะปะวงศ์
1. นางสาวศุภักษร    บุตรพรม
3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนภัสสร    ชอบธรรม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    จันฉิม
1. นางสาววัลลี    ยามสุข
4 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายธีรภัทร    กันพรม
2. เด็กชายสิทธิชัย    บุญมา
1. นางสาวรัตน์ชนิดา    อิ่มอ่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................