งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวปิยธิดา    แก้วมา
1. นางสาวกาญจนา    ใจมั่น
2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายณัฏฐธนินท์    นักรบ
1. นายณัฐพงษ์    ทองเถื่อน
3 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวฐิติยา    อินเกิด
1. นางระวีวรรณ    มีรัตน์
4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายพชรพล    เรืองนุ้ย
1. นายธีรพล    ม่วงปัทม์
5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาววราภรณ์    ทองอุบล
1. นางสาวธนวรรณ    โสขุมา
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นางสาวนันทวัน    พลภักดี
1. นางพิศมัย    นึกงาม
7 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. นายสายฟ้า    แร่ทอง
1. นางนิรัชชา    วิเชียรตนนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................