งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1)
ระหว่าง วันที่ 9, 30-31 ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 336
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จินดาเนตร
1. นางสาวจุฑามาส    สุขเจริญ
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายนพกร    ถุงเวียง
1. นางนิจวรรณ    โพธิ์ทอง
3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กชายธัชชัย    บุญญะ
1. นายสุรินทร์ชยุตม์    บุญประสพ
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ใยชื่น
1. นางทิพวรรณ    บุญยืน
5 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงชนาภา    จีนใจตรง
1. นางกมลวรรณ    บรรดาสุข
6 โรงเรียนดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1. เด็กหญิงนุชจรี    ปลีทับ
1. นางสาวพรพรรณ    เดียวสุขประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................