หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายบุญเทียม ดอนดาไพรโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางประเชิญ อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางอุษา คล้ายลักษณ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายบุญเทียม ดอนดาไพรโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประเชิญ อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางอุษา คล้ายลักษณ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอารี อันชูฤทธิ์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริญานี ดาวดิษฐ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางจินดาภา คล้ายบุญมีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสรัญญา ชำนาญผาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร เครือฟักโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นางสาวเกษร จันทร์นุ่มโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชรพร พันธ์เหล็กโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิกัญญา รษบุตรโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวภัทรดา เลิศสุขโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายนิมิตร คัชมาตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรเกล้า มนตรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรพรรณ สุภาวะโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ ทองเพ็งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ชิณวงค์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุ ทิพย์ธันวาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภูมิ ทองเพ็งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ชิณวงค์โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุ ทิพย์ธันวาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ชุมพรผ่องโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ ภู่เจริญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา เอมห้องโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางศรีสมร หมื่นแก้วโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สารมะโนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา นาคอินทร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนบ้านสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภาวีร์ กวีฐนะวัฒน์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้วโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตราภรณ์ คงสัมมาโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ แก้วเข้มโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ฝายทะจักรโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ประธานโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมศรี วุฒิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ น้อยอามาตย์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ประธานโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมศรี วุฒิโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองกลัดโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร โพธิ์ทองโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองกลัดโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางศุภานัน ปฏิสนธิโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทร์ลอยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศุภานัน ปฏิสนธิโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุวิชญ์ สิงห์บุญโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันทร์ลอยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เมฆีโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปทุมมาศ วิชญ์สันต์กุลโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวมรกต มาฉายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวนิดา เมฆีโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปทุมมาศ วิชญ์สันต์กุลโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวมรกต มาฉายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระวี ลักษณาครบุรีโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พลอยสีโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน ทองจีนโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิลัยภรณ์ มั่นระวังโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ปงเทพโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ตันมิ่งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสอยดาว สุทธิโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำธาร สิงหะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสอยดาว สุทธิโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางน้ำอ้อย แสวงหาโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นายอมรพันธ์ุ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางน้ำอ้อย แสวงหาโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภีรภา จันทร์อินทร์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นายอมรพันธุ์ ช่างน้อยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุพรรษา ฉิมอยู่โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิติกานต์ ประสารภักดิ์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฏฐินาท จรกิจโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรรจนี ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐมาภรณ์ มูลกลางโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี กลิ่นบุญโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรุณยุพา รักเรืองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เพชรทองโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา ศรีคำภาโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัยโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรุณยุพา รักเรืองโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เพชรทองโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา ศรีคำภาโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ แก้วคุ้มโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล วรรณารุณโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา หุ่นทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ วรบุตรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ แก้วคุ้มโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล วรรณารุณโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร หนูภาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา หุ่นทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ วรบุตรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ ดำเนินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงวุฒิ ดำเนินเสกโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวรรณ โตจันทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสีดา มณีกูลโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพจมาน สุปิโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี มหาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพมาศ วันทองสุขโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพจมาน สุปิโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมศรี มหาโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพมาศ วันทองสุขโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ เทพคุณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองดี โรจนวัมนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ เทพคุณโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองดี โรจนวัมนาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารุณี ตันอุตม์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสาคร ฟักคงโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน บัณฑุชัยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตั้งปฏิการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสาคร ฟักคงโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมน บัณฑุชัยโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตั้งปฏิการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มูลจะคำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แดงเรืองโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรัชนี รอดฉายโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยศรี ขุมคำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เซี่ยงปู้โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสรัญญา สุภินนพงศ์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โฆษิตคณินโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร ถานะโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เมฆนันทไพศิฐโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุปัญญา มงคลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธันย์จิรา ดิษฐกรเกิดศิริโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางธนภัทร สร้อยเพ็ชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุทธิ์พิรัชย์ เพชรน้อยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ธรรมประดิษฐ์โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ทัศนพรพิศาลโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา สุดสงวนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง แก้วเข้มโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางคมคาย ลือราชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เจิมปลั่งโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ กลิ่นชาวนาโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ศรีวงค์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญา สุขะอาคมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมใจ ชูจิตรโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงหว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้งโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้งโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทองโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ อมรประภาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เซี่ยงว่องโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมพล ศรีผึ้ง โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชูศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอักษร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
6. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
7. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
8. นางฐติญาภรณ์ แสงทอง โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
9. นายนิมน สร้อยเปี้ยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ คชนิล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้ว โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้วโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้วโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาฏ คชนิล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้ว โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาฏ คชนิลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้วโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสินีนาฏ คชนิล โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราคม ทามแก้ว โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฏร์ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกังวาน แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้าย โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร เกตุสิงห์สร้อยโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างเขียวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายก้องปิยังกูร ทองวัฒน์โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิรา รื่นราตรีโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทัดเที่ยง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภสร โสนนอก โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชัชวาล แกล้วกล้าโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ทัดเที่ยง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภสร โสนนอก โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา โพยมรัตน์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. Mr.Jade Oliver Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กุนนะโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบริสุทธิ กลางจิตร์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. Mr.Jade Oliver Dabonโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางลักษณา เหล่าอินทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณณิฐา คำเมือง โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายันต์ แปดทิศ โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญานุช นาคเอี่ยมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางลักษณา เหล่าอินทร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณณิฐา คำเมือง โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายันต์ แปดทิศ โรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญานุช นาคเอี่ยมโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์ โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ เหลี่ยมสมบัติโรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตน์วรรณ วิจารัตน์ โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีวิไล ทองเพ็ชรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
5. นางปฐมาพร แสงอาทิตย์โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปราณี คนเสงี่ยมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช เรียงคำ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mark Jun Segundoโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางปราณี คนเสงี่ยมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช เรียงคำโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Mark Jun Segundoโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวชิราพร สุขเจริญ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ลอทาโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jason David Cole โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวชิราพร สุขเจริญโรงเรียนวังโพรงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ลอทาโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jason David Cole โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมลโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. MissFu Memgheโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมลโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภุมมาลิน ป้อมคล้ายแก้วโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. MissFu Memgheโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. MissKuniko Tanabeโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ประสงค์มณีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัชฌิมา ศรีนวลขำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สิงห์เสโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. MissKuniko Tanabeโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางภัททิรา ลัดดากลม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา เที่ยงน้อยโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. MissJoyce Pagsayโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางภัททิรา ลัดดากลม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา เที่ยงน้อยโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. MissJoyce Pagsayโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุนทร มนตรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ สิงห์เรืองโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางแน่งน้อย มาเนียมโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ทับทิมโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา มงคลโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ชนะภัย โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนชญ์ พรามพิทักษ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
6. นายนราธิป กระจง โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรหทัย ทองอยู่ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี กลัดปรีโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร ศิลปกุลโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดี โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายเด่นชัย แก้วเกตุศรีโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดี โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายเด่นชัย แก้วเกตุศรีโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดี โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายเด่นชัย แก้วเกตุศรีโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายผจงเกียรติ จีนสลุต โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำลอง เชื้อดี โรงเรียนเนินกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายเด่นชัย แก้วเกตุศรีโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
4. นางกาญจนา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวลัยพร แจ่มนามโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนภัส จั่นฤทธิ์โรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาลโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวประทุมมา สมปองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ลัดดากลม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร ศรีสุธรรมโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวประทุมมา สมปองโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนชม สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางนารี กาลจังหรีดโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนชม สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
3. นายพันธมิตร แตงอ่ำโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมัลตนา พัทธวณิชโรงเรียนวังทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยงโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ดอกหอมโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อินทร์จันทร์โรงเรียนหนองพระพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มูลจะคำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุกัญญา เรืองแดงโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศริลลา ไวยวงษ์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราลักษณ์ เกษมสุขโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวิมล นุ่มเมืองโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ มานักฆ้องโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภาวีร์ กวีฐนะวัฒน์โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ บัวแก้วโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัปสร ศรีผึ้ง โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลิยา ช้างทอง โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางพรชนก รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกังวาล แย้มขมังโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ พรมรัตน์โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสัณห์ชัย ทรงเจริญโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม กรรมการ
4. นายพิเชฐ พรมอ้ายโรงเรียนวังทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะ เชาว์เครือโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปรางกรรมการ
6. นายจิรัฏฐวุฒิ ภานุพงษพิพัฒน์โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวจงกลณี ตันตระกูลโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา นิลดีโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ นวลด่อนโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tell.0818888161
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]