หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.) เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายนุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกฤต คงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายประวิทย์ ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 Mr.Heel Owner ผู้อำนวยการโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
23 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
24 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
25 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
26 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
27 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
28 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
29 นางสาววิไล อ่อนตานา ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
30 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
31 นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
32 นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค์ ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
33 นายอภิเชษฐ วรบุตร ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
34 นายอริยะ เอมสมบุญ ครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการแข่งขันฯ
35 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
36 นางปฐมาพร แสงอาทิตย์ ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
37 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
38 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
39 นางสาวสุธีรา จันทร์เกตุ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
40 นางภัคนุช ปันทะธง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและสูจิบัตร
41 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
42 นายศักดิ์ศรี กลัดปรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
43 นายสมควร ทับทิม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
44 นายเสนาะ แก้วคุ้ม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
45 นางสาวสิริพร ศิลปกุล ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นางกรเกล้า มนตรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นางภัคนุช ปันทะธง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นางวีณา ชิณวงค์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นางรัชนี รอดฉาย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นางคมคาย ลือราช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นางมัลตนา พัทธวณิช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นางเรืองไร กลัดปรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นายพิเชษฐ พรมอ้าย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นางศรีสมร หมื่นแก้ว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นางมัลตนา พัทธวณิช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
60 นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
61 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายพิเชษฐ พรมอ้าย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นางสาวพรทิพย์ จวบมี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นางสอยดาว สุทธิ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นางประนอม วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นางเบญจา สุวรรณรอ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
69 นางสุพิชญา พุ่มไสว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
70 นางลออ เตียวตระกูล ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
71 นางวรนุช ทองเพชร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
72 นางสาวภาพตะวัน คัชมาตย์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
73 นางพัชรี วงษา ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและอาหาร
74 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
75 นางภณิตา วรศศิธร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
76 นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
77 นางสาวณัฐมน บัณฑุชัย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดซุ้มป้ายงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
78 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
79 นายพินิจ วัฒนบุตร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
80 นางคมคาย ลือราช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
81 นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
82 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
83 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
84 นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
85 นางชมนภัส จั่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
86 นางชูเนตร อ่อนล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
87 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
88 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
89 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
90 นายนคเรศ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
91 นายสมัคร บัวเผื่อน ครูโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
92 นายกังวาล แย้มขมัง ครูโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
93 นายสายัณ ไทยทอง ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
94 นางลำใย อุดชาชน ครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
95 นายสรพงษ์ แสงสุข ครูโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
96 นางสาวนันทพร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
97 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
98 นายประดุง สุขพลอย ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
99 นางชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
100 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครูโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
101 นางพีรภาร์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
102 นายบรรจง แก้วเข้ม ครูโรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
103 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
104 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
105 นางสาวรัตติกาล ตันมิ่ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
106 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
107 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครูโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางกรเกล้า มนตรี ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นายสายัณ ไทยทอง ครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางภัคนุช ปันทะธง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
114 นายสรพงษ์ แสงสุข ครูโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
115 นางวีณา ชิณวงค์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
116 นายประชุม ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ ครูโรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นางรัชนี รอดฉาย ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นายชาลี ดายี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางลำใย อุดชาชน ครูโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 ว่าที่ ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นายวินัย ชำนาญผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นางพีรภาร์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นางมัลตนา พัทธวณิช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายสมัคร บัวเผื่อน ครูโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางคมคาย ลือราช ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางสาวษณอนงค์ ชูรา ครูโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายสมควร ทับทิม ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาพิเศษ
132 นายประดุง สุขพลอย ครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาพิเศษ
133 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการจัดการศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ประสานงาน
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tell.0818888161
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]