สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังทองพิทยาคม 60 9 2 3 71
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 46 6 3 6 55
3 บ้านกลางพิทยาคม 45 11 4 6 60
4 เอ เจ เนินมะปราง 35 14 9 13 58
5 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 31 6 5 7 42
6 วังโพรงพิทยาคม 27 10 2 13 39
7 เนินสะอาดวิทยาคม 23 2 3 10 28
8 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 19 7 2 5 28
9 หนองพระพิทยา 18 4 4 7 26
10 วังพิกุลวิทยศึกษา 16 8 5 5 29
11 เนินกุ่มวิทยา 14 4 1 10 19
12 ไทรย้อยพิทยาคม 10 5 4 9 19
13 น้ำรินพิทยาคม 8 0 2 5 10
14 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 4 3 2 6 9
รวม 356 89 48 105 598