สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=37 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วังทองพิทยาคม 35 18 6 59 60 9 2 3 71
2 บ้านกลางพิทยาคม 18 20 10 48 45 11 4 6 60
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 18 9 5 32 31 6 5 7 42
4 บางกระทุ่มพิทยาคม 14 24 11 49 46 6 3 6 55
5 เอ เจ เนินมะปราง 14 13 15 42 35 14 9 13 58
6 เนินสะอาดวิทยาคม 11 6 4 21 23 2 3 10 28
7 วังโพรงพิทยาคม 10 8 8 26 27 10 2 13 39
8 ไทรย้อยพิทยาคม 10 2 4 16 16 5 4 9 25
9 วังพิกุลวิทยศึกษา 7 1 7 15 16 8 5 5 29
10 หนองพระพิทยา 6 6 7 19 18 4 4 7 26
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4 9 3 16 19 7 2 5 28
12 เนินกุ่มวิทยา 3 5 4 12 14 4 1 10 19
13 น้ำรินพิทยาคม 0 2 1 3 8 0 2 5 10
14 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 0 2 1 3 4 3 2 6 9
รวม 150 125 86 361 362 89 48 105 499