รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.) เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขโชติ
 
1. นางประเชิญ  อินทร์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวยุพา  กลางจันทรา
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ์  หลุ่นประพันธ์
 
1. นางอารี  อันชูฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิยาดา  กลัดกลุ่ม
 
1. นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จีรา  พรมบึงลำ
 
1. นางสาวศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพรรณ  จันเครือเกิด
2. นางสาวอัญชลี  ดากำ
3. นางสาวอารียา  แย้มเหม็น
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
2. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวสาลิณี  จันทะคูณ
2. นางสาวสุกัญญา  โสพรม
3. นางสาวอนุชษรา  นกศรีแก้ว
 
1. นายนิมิตร  คัชมาตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กงไกร
2. นางสาวสุทธิดา  โอชะ
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอมิตา  โรมา
2. นายเริงฤทธิ์  จ่าพันดุง
 
1. นางศรีสมร  หมื่นแก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณี  ประกอบนา
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวเมธินี  เทศรุ่งเรือง
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวันต์  ทองแดง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คีรีแพง
3. เด็กหญิงนิศา  ดีศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
2. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายคชยุทธ์  ปลอดดี
2. นายวัชระ  รำพึงกิจ
3. นายศักดิ์ชัย  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายกิตติธัช  เลื่อนฟ้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมขำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เหมือนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยวิเศษ
 
1. นางวรรณวิภา  จรรยาศรี
2. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ศรีสะอาด
2. นางสาวชนิภา  มาบุญมี
3. นางสาวเจนจิรา  บุญมีพิพิธ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
2. นางศุภานัน  ปฏิสนธิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทรศร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำตาล
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. นายอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
2. นางสาวบุษบากร  เสือป่า
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
2. นายอดิศักดิ์  ทองกลัด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  แดงชาวนา
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  ธรรมกุล
2. นางสาวสุนิศา  อ่อนหอม
3. นางสาวสุรีรัตน์  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองจีน
2. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เลิกนุช
2. นางสาวณัฐณิชา  แก้วพึ่ง
3. นางสาวสุจิตรา  อาภรณ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
2. นางสอยดาว  สุทธิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองพ่อค้า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนศรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่ยิ้ม
 
1. นางศรัญญา  การะเกตุ
2. นางสาวพัชรี  กลิ่นบุญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  นาคำ
2. นางสาวมาริสา  สินทรัพย์
3. นายวิสิฐ  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวกิานต์พิชชา  จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  พรมลังกา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงวันวิวาห์  สมบัติใหม่
3. เด็กหญิงสุวัชรี  พ่วงชาวสวน
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพัฒน์  กันทา
2. นายเวชพิสิฐ   ทองดี
3. นายเอกบดินทร์  ไทยภักดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนารา  เหลืองกระโทก
2. เด็กหญิงจันทิมา  บุญรอด
3. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เศษสูงเนิน
 
1. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
2. นางสาวปารณีย์  สุขศิริ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนันทิตา  ซ้อมจันทา
2. นายบัญชา  เพียลำแขก
3. เด็กหญิงอังศะนา  สวัสดี
 
1. นางศิริพร  ชัยชมภู
2. นางนิภาพร  หนูภา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สายจันทร์ยนต์
2. นายสรศักดิ์  แน่กลาง
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นางสุพรรษา  ฉิมอยู่
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  รัตนะ
2. นางสาวสกุลรัตน์  บัวศรี
 
1. นางสอยดาว  สุทธิ
2. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นวลงาม
2. เด็กชายปารเมศ  ศรีหะบุตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มังคลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนประสิทธิ์
2. เด็กชายวรชิต  แสงรัตน์
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนียมใย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  หล่ำเสน
4. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่เต่
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนลรัตน์  น้อยหมอ
2. นางสาวณัฐศมล  ทรัพย์ถนอม
3. นางสาวปาริชาต  อังกาบ
4. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยสิงห์
5. นางสาวเบญจวรรณ  รองแก้ว
 
1. นางสาวณัฐมน  บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  ผิวขำ
2. เด็กหญิงกัญญาเรศ  คำหมู่
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เอี่ยมคำ
4. เด็กหญิงพรวิไล  แก้วกาญจนะวงษ์
5. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เสือชาวนา
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายชยพล  ยงทะเล
2. นางสาวพัชรี  นาคอังค์
3. นางสาวภาณุมาศ  ผลสุด
4. นางสาวลัดดาวัลย์  ทองทาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันพุ่ม
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายจิรกิตต์  ศรีสะอาด
2. นายจิรายุ  ฤทธิ์ศักดิ์
3. นายปรัชญา  ขิงชัยภูมิ
4. นายสิทธิชาติ  อุลปาทร
5. นายอดิเทพ  หงส์หิน
 
1. นายไชยรัตน์  สุจริต
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกมลฉัตร  ออมพลศิริ
2. นายกฤษฎาพร  พรมมา
3. นางสาวจารุมน  เม่นขาว
4. นางสาวจิตราภรณ์  เปรมกระโทก
5. นางสาวทิชารัตน์  เนติวงค์
6. นางสาวธัญญลักษณ์  ม่วงตุ่น
7. นางสาวนภัสรา  ทรงนครา
8. นางสาวนุชจเรศ  มากบางแก้ว
9. นายปฏิภาณ  ประกอบเพียร
10. นายประทีป  นารายณ์
11. นายมนตรี  คงคา
12. นายรัชชานนท์  สุขสวัสดิ์
13. นางสาวลลิตา  สอนสิทธฺ์
14. นางสาววรัญญา  ส่งกลิ่น
15. นางสาววารินทร์  สวัสดี
16. นายสิทธิพล  เพ็ชรแอ
17. นางสาวอาภากร  บุญเกตกูล
18. นายเมืองมนต์  จำนงธรรม
 
1. นายสาคร  ฟักคง
2. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
3. นางวันเพ็ญ  พงษ์อัครชัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายกรณ์พัสวี  เพชรบูรณิน
2. เด็กชายกุลพันธ์  อ่อนวอน
3. เด็กชายจุลจักร  จรเอ้กา
4. เด็กชายณัฐชนน  วันดี
5. เด็กชายณัฐณนนท์  คำจันดา
6. เด็กชายณัฐพนธ์  โสดา
7. เด็กชายนครินทร์  เลียบทวี
8. เด็กชายบุญหลง  ประกอบเพียร
9. เด็กชายปริญญา  มาชาวป่า
10. เด็กชายพัฒนพงค์  จันทโสฬส
11. เด็กชายพัสกร  คงวังทอง
12. เด็กชายพิสิฐชัย  โพธิทะโสม
13. เด็กชายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
14. เด็กชายวรัญญู  ยามี
15. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วเกตุศรี
16. เด็กชายศิริพงษ์  บังศรี
17. เด็กชายอภิวิชญ์  น้อยจันทร์
18. เด็กชายอมร  ธรรมวิรอังกูล
19. เด็กชายอำพล  สุภะผล
20. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เชื้อบุญมี
 
1. นายศิวะ  เชาว์เครือ
2. นางสาวภัทรดา   เลิศสุข
3. นายเด่นชัย  แก้วเกตุศรี
4. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
5. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีชัย
 
1. นายไชยศรี  ขุมคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  จงจิตร
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หลวงชาญ
2. เด็กชายสุริยา  สิงห์วี
 
1. นางรัชนี  รอดฉาย
2. นางชมนาด  โฆษิตคณิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  กองกันภัย
2. นางสาวอัจฉรา  แสงหิรัญ
 
1. นางทองดี  โรจวัฒนา
2. นายไชยรัตน์  สุจริต
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกัลยกร  อู๋
2. เด็กหญิงคณิต  พรมมา
3. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์บุญ
4. เด็กหญิงญาณินท์  พร้อมสุข
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  เย็นฉ่ำ
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลำตาล
7. เด็กหญิงปิยพร  อินทรา
8. เด็กหญิงพรพิมล  ภักดีล้น
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
10. เด็กหญิงพัตชรัต  ภักดีล้น
11. เด็กหญิงยอกร  วันดี
12. เด็กหญิงวริษา  คนแก้ว
13. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สายไทยสงค์
14. เด็กหญิงเจนนิสา  อารีเอื้อ
15. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  คงเจริญ
 
1. นายบรรจง  แก้วเข้ม
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจีรา  เอมพิมพ์
2. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  ภักดีโต
 
1. นางนัน  ธมลพรรณ
2. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ใจดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  พรมมาอินทร์
 
1. นางคมคาย  ลือราช
2. นางกัญญา  สุขะอาคม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณี  สีบุ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเมธินี  ซึ้งสีคู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงอารีพรรณ  คงวุธ
 
1. นางสาวนภสร  โสนนอก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนา  พรหมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุษดาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แช่มขำ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองดี
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  สุขนาค
 
1. นายนิมน  สร้อยเปี้ย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายพสธร  กุลคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. เด็กหญิงนภาธิณี  ด่านไชยกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิวชาวนา
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  แก้วสระแสน
2. นางสาวรจนา  ระคราม
3. นางสาวลดาวัลย์  เต่าเพชร
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงศุพกร  รัตนทิพย์
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายเทิดพันธ์  สุขพร้อม
 
1. นายชัชวาล  แกล้วกล้า
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โหมดทอง
2. เด็กชายกิตติวันต์   คำสอนจิก
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนา
5. เด็กชายวิรัตน์  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายวีรภัทร์  ทองเชื้อ
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปลั่งกลาง
2. นายธงชัย  ธาราศรี
3. นายนันทวัฒน์  อินผัน
4. นายวงศกร  บางลี
5. นายวิรัตน์  มงคลสุข
6. นายอนุชา  เข็มนาค
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
2. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
3. นางสินีนาฏ  คชนิล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกมลวรรณ  เสมอชน
2. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
3. นายจงรัก  วรรณลึก
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สุวรรณพยักต์
5. นางสาวจิราพร  เมืองเกิด
6. นายจิราวัฒน์  ฉันทชาติ
7. เด็กหญิงชนกนันท์  โสภาพรม
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  วังคำ
9. นายชุติพนธ์  ช้างเผือก
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศสุวรรณ์
12. เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรมหาพรม
13. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยศสุวรรณ์
14. นายณัฐวัฒน์  จันทร์สงเคราะห์
15. นางสาวณิชมน  ยศปัญญา
16. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
17. เด็กหญิงทัตติยา  ไชยโสภา
18. นางสาวทิตยา  เย็นฉ่ำ
19. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอาจ
20. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
21. นางสาวนุจิรา  ธรรมมา
22. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หินทอง
23. นางสาวพิมพ์รภัส  ทอประเสริฐแสง
24. นางสาวมัลลิกา  เชียงกา
25. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีคำ
26. เด็กหญิงมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
27. นางสาวรัตนาภรณ์  เทียบรัตน์
28. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาติแพงตา
29. นางสาววัชราภรณ์  รอดอินทร์
30. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
31. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
32. นางสาววิไลวรรณ  พุ่มโพธิ์ทอง
33. นางสาวศศิวิมล  ชมสวนสวรรค์
34. นางสาวศุทธนุช  ธรรมมา
35. เด็กหญิงสุภวัทน์  ทิศสุข
36. นางสาวสโรชา  อินทร์บุญ
37. นายอดิศร  จันทคุณ
38. นางสาวอัญชิสา  ถาวรณ์
39. นางสาวอุษา  ศิริ
40. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  ยอดพันธ์
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
3. นายศิวะ  เชาว์เครือ
4. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
5. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
6. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
7. นางสาวนพมาศ  วันทองสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายทยากร  คำจำปา
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองทับ
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สีบุตตา
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายวิเศษฐ์  อินทรสา
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพงษ์สิทธิ์  เครือบุญ
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาววีรวรรณ  วงศ์กล่อม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนิสันต์  จันทะคุณ
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวเกตุชนก  ชอนบุรี
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธริกา  ชาญสมร
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นายชุติพนธ์  ช้างเผือก
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จินดารังสรรค์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร  ม้าแก้ว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กชายกรณ์พัสวี  เพชรบูรณิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุ่งป้องกลาง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ป้านภูมิ
4. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สุวรรณพยักต์
5. เด็กชายจุลจักร  จรเอ้กา
6. เด็กชายจุลภาคย์  สมจันทร์
7. เด็กหญิงชนกนันท์  โสภาพรม
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  วังคำ
9. เด็กหญิงฐิติมา  คงปัญญา
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
11. เด็กชายณัฐชพงศ์  ดอนคำไพร
12. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยศสุวรรณ์
13. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทศร
14. เด็กชายธันย์ชนก  ลำตาล
15. เด็กชายนครินทร์  เลียบทวี
16. เด็กหญิงนภาพร  อยู่เพ็ชร์
17. เด็กหญิงนภาภรณ์  สารมะโน
18. เด็กหญิงนิภาพร  ยังเพ็ง
19. เด็กชายนิรุตน์  นาระต๊ะ
20. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยชนะ
21. เด็กชายปฏิพัทธ์  รับสันเทียะ
22. เด็กหญิงปริญญา  ศรีสุวรรณ
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งชาวนา
24. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
25. เด็กชายรัฐวุฒิ  เลิศสุข
26. เด็กชายวรัญญู  ยามี
27. เด็กชายวีรภัทร  ปาวะนา
28. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สายไทยสงค์
29. เด็กชายศิวกร  วงษ์อุปรีย์
30. เด็กหญิงศุภิสรา  ราชานนท์
31. เด็กชายสมศักดิ์  คงอยู่นาน
32. เด็กหญิงสุฑามาศ  ขุนอินทร์
33. เด็กหญิงสุธิณี  โนนทอง
34. เด็กหญิงสุภวัทน์  ทิศสุข
35. เด็กหญิงสโรชา  ชาวพิจิตร
36. เด็กชายอนุชิต  ศรีพุทโธ
37. เด็กหญิงอริฌา  ขำสมัคร
38. เด็กหญิงอัจจิตา  อินแตง
39. เด็กหญิงอัลรฟา  คิดถูก
40. เด็กชายเจษฎาพร  บุญกรม
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
3. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวกมลวรรณ  เสมอชน
2. นางสาวกัญฐิญา  ตันพิทักษิณ
3. นางสาวกัลยกร  อู๋
4. นายกิตติศักดิ์  มารอด
5. นายกุลพันธ์  อ่อนวอน
6. นายคมกริช  นิ่มนวล
7. นายจงรัก  วรรณลึก
8. นางสาวจิราพร  เมืองเกิด
9. นายจีราวัฒน์  ฉันทชาติ
10. นายชุติพนธ์  ช้างเผือก
11. นายณัฐชนน  วันดี
12. นายณัฐดนัย  กองเพ็ง
13. นายณัฐนนท์  คำจันดา
14. นายณัฐพนธ์  โสดา
15. นายณัฐวัฒน์  จันทร์สงเคราะห์
16. นางสาวณิชมน  ยศปัญญา
17. นางสาวทะเลหมอก  จงกลกลาง
18. นางสาวทิตยา  เย็นฉ่ำ
19. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
20. นางสาวนุจิรา  ธรรมมา
21. นายปริญญา  มาชาวป่า
22. นายพิสิฐชัย  โพธิทะโสม
23. นายพิสิฐโชค  โพธิทะโสม
24. นางสาวรัตนาภรณ์  เทียบรัตน์
25. นางสาววริศรา  ศรีเภา
26. นางสาววัชราภรณ์  รอดอินทร์
27. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
28. นางสาววิภาวดี  ทองดอนน้อย
29. นางสาววิไลวรรณ  พุ่มโพธิ์ทอง
30. นายวีระยุทธ  แก้วเกตุศรี
31. นางสาวศศิวิมล  ชมสวนสวรรค์
32. นายศิริพงศ์  บังศรี
33. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกำแพง
34. นางสาวศุทธนุช  ธรรมมา
35. นางสาวสโรชา  อินทร์บุญ
36. นายหรรษธร  บุญอาจ
37. นายอดิศร  จันทคูณ
38. นายอนิวัตต์  ไชยบิน
39. นางสาวอุษา  ศิริ
40. นางสาวเมธาวี  วรรณลึก
 
1. นางสาวภัทรดา  เลิศสุข
2. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
3. นางสาวสุพรรษา  หุ่นทอง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  สุวรรณพยักต์
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  พรมรักษา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำแดงเดช
4. เด็กหญิงทัตติยา  ไชยโสภา
5. เด็กหญิงธนัญญา  บุญอาจ
6. เด็กหญิงปัญฑารีย์  หินทอง
7. เด็กหญิงมิ่งกมล  มณีศรีวงศ์กูล
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาติแพงตา
9. เด็กหญิงสุภวัทน์  ทิศสุข
10. เด็กหญิงเพ็ญยุพา  ยอดพันธ์
 
1. นางจตุพร  เกตุสิงห์สร้อย
2. นางสาวนพมาศ  วันทองสุข
3. นางสาวขนิษฐา  สิงห์เส
4. นางสาวนฤมล  เซี่ยงปู้
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  จันสา
2. นางสาวปุษยา  จันทา
3. นางสาวพรพิมล  แสงปัญญา
4. นางสาวรจนา  ลาทัน
5. นางสาวศุรัชณี  อุดมกิจมงคล
6. นางสาวสิริยากร  อ่อนชัย
7. นางสาวไพรัตน์  ดีโสน
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพล  แซ่ลี
2. เด็กหญิงญาณี  แซ่หลอ
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮอ
4. เด็กชายธีรภัทร  ใจดี
5. เด็กชายนิติธร  แซ่สง
6. เด็กหญิงพรลิวัน  โรจน์ธนกร
7. เด็กหญิงมะลินีย์  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ลี
9. เด็กชายวิเชียร  แซ่เท้า
10. เด็กชายหรือ  แซ่ท่อ
11. เด็กชายอนุสิทธิ์  ศิริเรืองกุล
12. เด็กหญิงเย็นจิตร  แซ่หลอ
 
1. นายก้องปิยังกูร  ทองวัฒน์
2. นายอนุสรณ์  ศรีวงศ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ชาญวิชัย
2. นายกิตติพงษ์  เมืองทอง
3. นางสาวขวัญฤดี  คำภูธร
4. นางสาวจุฬารัตน์  จันทศิลป์
5. นางสาวชนนิกานต์  ยศปัญญา
6. นางสาวชลธิชา  จำปาวะดี
7. นายธนพนธ์  พรรณา
8. นายพิทัศภูมิ  เผ่าโสภา
9. นางสาวภควดี  หุมอาจ
10. นายภควรรต  มั่นหลำ
11. นางสาวมยุรี  ฤทธิ์ไธสงค์
12. นายศุภกร  หุมอาจ
13. นายสมรักษ์  แก้วน่าน
14. นางสาวเฟื่องฟ้า  บุญมี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนราธรณ์  กลางจันทรา
2. นางสาวพิมพิดา  บุตรศรีจา
3. นางสาววรลักษณ์  พิลาเทพ
4. นางสาวศันสนีย์  ด้วงพรม
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  เหมกระโทก
 
1. นางอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวนิลาวัลย์  เกษการ
2. นางสาวมัลลิกา  เชียงกา
 
1. นางสาวอาภัสรา  ทองประเสริฐแสง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลิสา  บุญล้อม
 
1. นางสาวธีรนุช  เรียงคำ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาววันทนา  ทองดอนน้อย
 
1. Mr.Jason David  Cole
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงนิฤชา  สังข์ป่า
 
1. นางสาวสายันต์  แปดทิศ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวมณฑิรา  ภู่มณี
 
1. นางรัตน์วรรณ  วิจารัตน์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินภา  ไตรภู่
 
1. นางสาวพรทิพย์  จวบมี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  ยอดบุตรดี
 
1. นางศรีประภา  นุ่นโฉม
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายมังกร  อึ้งเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศรีวิไล  ทองเพ็ชร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอุษา  ทองรุ่ง
 
1. นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกวรรณ  จันทร์บุญศรี
2. เด็กหญิงนภาลัย  วงษ์วาสน์
3. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์หิรัญ
4. เด็กหญิงศุภกร  บุญลอด
5. เด็กหญิงอรสา  จันดา
 
1. นางสาวสุธาสินี  สอทา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายนันทวัฒน์  บุนนาค
2. นางสาวพิชญานิน  ใจดวง
3. นางสาวศันสนีย์  ยุราวรรณ
4. นายศุภพล  กิจเจา
5. นางสาวอรพินธ์  สุทา
 
1. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์
2. นางสุดใจ  เหลี่ยมสมบัติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิตรา  ยอดบุตรดี
 
1. นายทวีวัฒน์  จีนบางช้าง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอนุศิษฏ์  สุขเจริญ
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ดวงมณี
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ศรีนวลขำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพพา
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  สุดแก้ว
 
1. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เทียมสอน
2. นายนันทวัฒน์  วิริยารักษ์
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวคนาวิน  นิ่มนงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  อ่อนตานา
3. นายนันทวัฒน์  ขาวเอี่ยม
4. นางสาวนุดา  ขุนทอง
5. นายมนัญชัย  ช่วยสกุล
6. นางสาววรรณวิสา  คำภิรานนท์
7. นางสาวสิริรักษ์  วงศ์สีดา
8. นายอภิสิทธิ์  พิมหนู
9. นางสาวอัญชราภรณ์  วิลาบุตร
10. นางสาวเบญจวรรณ  แสงธรรม
 
1. นางบุบผา  ชุมพรผ่อง
2. นางณัฏฐินาท  จรกิจ
3. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  เพชรโต
2. เด็กหญิงณิชา  แซ่วี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แบ่งเพ็ชร
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐา  ณรงค์สระน้อย
2. นางสาวศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
3. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  เพ็ชรเกลอ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมเหม็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฆ้องกำจัด
 
1. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกวินธิดา  โตฉ่ำ
2. นางสาวสุนานันท์  โป๊ะขุนทอง
3. นายเกรียงไกร  เพชรรุน
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขมามอญ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ดีมั่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีบุตรา
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนพนัย  จันทร์สี
2. นายนุกูล  ใจปัญญา
 
1. นายวิทยา  ชนะภัย
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  พรหมมา
2. เด็กชายธีรพล  กล่ำสามเรือน
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  มงคล
2. นายอภิชาติ  หิรัญประภา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  กลิ่นแย้ม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
2. นางสาวเพียงขวัญ  บัววังโป่ง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รอสวัสดิ์
2. เด็กชายภาณุ  ศรีวัฒนา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มองเพ็ชร์
2. เด็กหญิงไพริน  เข็มนาค
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจรรยพร  ทองทุม
2. นางสาวทัดดาว  ดวงใจ
 
1. นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย์
2. นายนราธิป  กระจง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอุรัสยา  สืบพันธ์โกย
2. นางสาวใบเฟิร์น  เรียบไธสง
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงพระจันทร์
2. นางสาวสกุลรัตน์  พัวสุวรรณ์
 
1. นางสาวดรุณี  วิเชียรสรรค์
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  แอดแฮด
2. นายอนนต์  เอี่ยมบู่
3. เด็กหญิงอมิตสดา  ทองชมภู
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  จำปาสิทธิ์
2. นางสาวสุธิตรา  ตันพล
3. นางสาวสุภาพร  สอนปัญญา
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อ่อนพรมราช
2. นางสาวมาริสา  เล็กกระโทก
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เชียงน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมซัง
3. เด็กชายอนันตชัย  ปั้นแสง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญราช
2. นายบรรพต  เนตรแสงศรี
3. นายสุธา  พุฒทอง
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายวิทูร  ด้วงสูงเนิน
2. นายอติรุจ  หอมอ่อน
3. นายอัมฤทธิ์  แสงพลอย
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายจีระพงศ์  จันดาหอม
2. นายยุติ  เข็มทอง
3. นายรชานนท์  เพ็งกระโทก
 
1. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์พร
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ทะยอม
3. เด็กหญิงนฤมล  ภูมิจิตต์
4. เด็กหญิงปฐมพร  แถวบุญตา
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มะยุเรศ
6. เด็กหญิงพิมระภัทร์  พันลพ
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายนันทวุฒิ  เถื่อนด้วง
2. นายปิยะพงษ์  แย้มทัศน์
3. นางสาวพรประภา  แสงอรุณ
4. นางสาวพรรณกาญจน์  ทองดี
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ดอนจินดา
6. นางสาวสุกัญญา  ฉาวบุตร
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางวลัยพร  แจ่มนาม
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายพรพินิตย์  กลิ่นจันทร์
2. นายรัตนชัย  แก้วอุดร
3. นางสาวศุภจรัส  ปรีชาพูด
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ปาวะนา
2. เด็กหญิงนันทศิลป์  เหล็กสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอาริยา  พุ่มมาลา
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลสนธิ
2. นางสาวมัทธมน  กอนจันทร์
3. นางสาวศิริพร  พรมมาต้น
 
1. นางสาวจงกลณี  ตันตระกูล
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ป่าไพรวัน
2. เด็กหญิงลลิตา  สุติวงค์
3. เด็กหญิงวิยะดา  บุญลอย
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นกำเนิด
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เงินทอง
3. เด็กหญิงสิริวิภา  จันทร์คีรี
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  นิลเพชร
2. นางสาววัชรี  แสงอรุณ
3. นางสาวสุชานันท์  ไฝทอง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทิิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สละผัน
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดอูด
 
1. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
2. นางนัฏชนก  แสงสุข
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวศุภานันท์  สุขชาวนา
2. นางสาวอภิญญา  แย้มเสาธง
3. นางสาวอำพรรัตน์  สำลีดี
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางมัลตนา  พัทธวณิช
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  ทองดอนกุ่ม
 
1. นางนุชรี   หุมอาจ
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  หอมวันดี
2. เด็กหญิงผัสพร  เสียนสันเทศ
3. เด็กหญิงภัทราพร  ณะจอม
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
139 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายรมย์ธีรา  ชัยนรงค์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชาวบัวน้อย
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นายภานุวิชญ์  สิงห์บุญ
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  แสนกลิ่น
 
1. นางนุชรี  หุมอาจ
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  พัสดร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อันทะโชติ
2. เด็กชายธีระเทพ  ตาตะสิงห์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
2. นายวศิน  แสนภูวา