หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 433 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 433 7 ต.ค. 2557 13.00-14.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 434 7 ต.ค. 2557 09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 434 7 ต.ค. 2557 13.00-14.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 435 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 435 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 131 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 131 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 448 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 438 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน ห้อง 426 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน ห้อง 426 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง EP 2 ห้อง 425 7 ต.ค. 2557 09.00-11.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง EP2 ห้อง 425 7 ต.ค. 2557 09.00-11.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง เรียน Hitech 1 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง เรียน Hitech 2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ 2 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 321 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง 336 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง 337 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง 317 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 327 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย ห้องสมุด 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย ห้องสมุด 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 326 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 325 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม หอประชุมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม 1 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคม 1 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 2 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 2 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 11.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 11.00-12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 132 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 132 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์แนะแนว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์แนะแนว 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 1 ห้อง ห้องศิลปศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีสนามตะกร้อ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 323 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 324 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 231 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 231 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 233 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 233 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 234 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 235 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 2 ห้อง 237 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ห้อง ห้องศิลปศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ห้อง ห้องศิลปศึกษา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 123 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศาลากรีฑา 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 13.30-16.00
17 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 13.30-16.00
18 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 4 (หลังห้องวิชาการ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
19 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 4 (หลังห้องวิชาการ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
20 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 4 (หลังห้องวิชาการ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
21 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 4 (หลังห้องวิชาการ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
22 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
23 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
24 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
25 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
26 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
27 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
28 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
29 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 2 (อาคารใต้ร่มบุญ) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
30 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 3 (หลังห้องประชาสัมพันธ์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
31 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 3 (หลังห้องประชาสัมพันธ์) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
32 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 3 (หลังห้องประชาสัมพันธ์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
33 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย เวทีที่ 3 (หลังห้องประชาสัมพันธ์) 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 442 7 ต.ค. 2557 09.00-1200
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 442 7 ต.ค. 2557 09.00-1200
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 443 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 443 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 444 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 444 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 445 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 445 7 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 1 ห้อง E-classroom 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 446 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 446 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 447 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 447 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 431 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 4 ห้อง 432 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย รั้วหน้าโรงเรียนนครไทย 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง เรียนสีเขียว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง เรียนสีเขียว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 2 ห้อง เรียนสีเขียว 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 124 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารศรีอินทราทิตย์ ชั้น 2 ห้อง 125 7 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์1 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง ห้องEP.1 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์5 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์2 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องพิมพ์ดีด 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องพิมพ์ดีด 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 7 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 7 (หน้าอาคารเรียนศรีอินทราทิตย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 7 (หน้าอาคารเรียนศรีอินทราทิตย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 328 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารบางยาง ชั้น 3 ห้อง 322 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 9 (โรงจอดรถนักเรียน) 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 8 (โรงจอดรถครู) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 7 (หน้าอาคารเรียนศรีอินทราทิตย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย จุดที่ 7 (หน้าอาคารเรียนศรีอินทราทิตย์) 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารจำปาขาว ชั้น 3 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย หลังห้องวิชาการ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]