หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตราภรณ์ ระโสโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางอำไพ ชาติพจน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ สุขขวัญโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิชชา พริบไหวโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนงค์ วงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เมฆแสงสีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ มันตะสูตรโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางบุญจิรา กาวิรสโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ หยวกยงโรงเรียนยางโกลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร แก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรวิมล สมบูรณ์พงษ์กิจโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางภควรรณ นาคสิงห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางนรีนาฏ ทองเครือมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางฐิราภรณ์ สุวรรณคีรีโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจันดี พุ่มพวงโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย อ่อนสำลีโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันต์ฤทัย ปาอาภรณ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนิศรา คงดีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรระวี จันทร์ย่อยโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กุลชาติโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐการณ์ หนูเผือกโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ ทองจันทร์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร สงพันธุ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สินกำแพงโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี พุ่มบานเย็นโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ราชเพียแก้วโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิไล มีพยุงโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสมคิด เปียมีโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางประไพ ช้างอินทร์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
4. นางสาวปราณี เกิดเชื้อโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ นวลศรีโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย รอดปันนาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุขเต็มดีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางเจริญรัตน์ วงษาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ รามบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางเจริญรัตน์ วงษาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ รอดพ่ายโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยารัตน์ รามบุญคล้ายโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ นววรวงศ์สกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียน มะลิลาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ นววรวงศ์สกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียน มะลิลาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา วงษ์ยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งวิทยากรรมการ
5. นายธนาดูล วันศรีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ เพิ่มพิพัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ แสงขำโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายพิชัย ระเกตุโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิรุจ ยิ้มดีโรงเรียนคันโช้งวิทยากรรมการ
5. นายธนาดูล วันศรีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช กิ่งศักดิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา แดงชาวนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
6. นางอำไพร สัตนาโคโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
7. นางสมจิตร แซ่เซียวโรงเรียนคันโช้งวิทยากรรมการ
8. นายเอนก บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
9. นางสาวจิรวรรณ ณะชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
10. นางสาวพรลภัส คล้ายเขียวโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเบญจมาศ มะณีชัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
12. นางสาวรัชนีกร ศิริคงโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พันธุ์ไทยศิริโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา แดงชาวนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ เสือจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
6. นางอำไพร สัตนาโคโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
7. นางสมจิตร แซ่เซียวโรงเรียนคันโช้งวิทยากรรมการ
8. นายเอนก บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
9. นางสาวจิรวรรณ ณะชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
10. นางสาวพรลภัส คล้ายเขียวโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเบญจมาศ มะณีชัยโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
12. นางสาวรัชนีกร ศิริคงโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เซนักค้าโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ พัวพันโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นายธวัช สอนใจมั่นโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางแปลงใจ อินต๊ะเสนโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมหวัง บันสุดรโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา กลิ่นขำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางประจวบ อินพลอยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางดวงชีวัน กิติอาษาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุสสรา อินเนียมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ แก้วมณีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต แย้มศิริโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โสตถิถาวรโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางบุษรินทร์ นาคน้อยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุวรีย์ ตาสุรินทร์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา สุทธาวาสโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร แสงศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางประดัด ชมมีโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวเฉลา พุ่มพิมพ์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ขอบทองโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ หมากผินโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางคำเพียร มุณีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา อินทอำภาโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรี ก้อนแก้วโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญญาภา แสนเมืองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ขุมขำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอนุกูล แก้วบัวรมย์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร ม่วงมีโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
4. นายณรงค์ นครพุ่มโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลิดา แสงนากโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา โตเสน่ห์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางพูลทรัพย์ แดงแสงทองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวเกตุกนก เลิกนุชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางสาวนงค์นุช เจดีย์แปงโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรวัศยา กาติ๊บโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางปวีณ์ธิดา ทองจันทร์โรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผสุดี ฟักทองโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนิพล ธาราชโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรพล อินพลอยโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร พันธ์รุณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คงหนองลานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุญมาโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ไพรศรีจันทร์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมีโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา สุขชวดมีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คงหนองลานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางฉวีวรรณ บุญมาโรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ไพรศรีจันทร์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอภัยวงษ์ แสงปัญญาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รุ่งโรจน์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร จามรีโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร แม่งมาโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ขันติเจริญโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางภรรทนพ พุทธสอนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธวัช วงศ์ใหญ่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ หล้าน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นายศิวากร แก้วมีโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร จันทร์น้ำด้วนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชวลิต พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.สมเจตน์ ยอดเพชรโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชวลิต พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ชัยวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางกาญจนา จันทร์บุญนาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.สมเจตน์ ยอดเพชรโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีแพร แก้วกองทรัพย์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา เกตุเทศโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นายวรภรพงษ์ ปันเดงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเกตน์สิรี เกตุยอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจา เกตุเทศโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นายวรภรพงษ์ ปันเดงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางลักขณา กุลเจ๊กโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอุดร ภู่สมสีโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สีคำโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสำรวย จีนด้วงโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนาวรัตน์ พิมพ์เครือสีโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสำรวย จีนด้วงโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนาวรัตน์ พิมพ์เครือสีโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพล กันศิริโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางงามพันธ์ ศรีวิทยาโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี รอดทัพโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางดวงเดือน พิมพาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริประภา คร้ามเสมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สิงห์คำโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรจง อินทุภูติโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพีรยา พนากิจกุลโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิศากร ทองรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนัชชานา พรหมพรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายปารมีน ทองอิสสระโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
4. นางสุรัสวดี แสนใจวุฒิโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิสิต สีใสโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลยาดา เปลี่ยนขำโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ โอ่งวันโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาธินี บุญศรีมาสโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ บัวสิงคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
5. นายสกุล จันทีโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสุภาพรรณ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายวราคม ไชยงามเมืองโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ บุญเย็นโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ ปานทองโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คุ้มครองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิยม ลูกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางสาวภัศยา แสนกันณลาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ คูณสมบัติโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ สุมาริธรรมโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญโปร่งโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเชวง คำจริงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชอบ หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวพรสิริ บุญมั่นโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ อินทรชัยโรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ รอดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางจารุณี คลังจงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายบดินทร์ อินทรชัยโรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี คลังจงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนครินทร์ รอดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
4. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
4. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภวัต เพชรบูรณินโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางพรพิจิก ปลอดอ่อนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายภมร อ่องคำโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพรชัย เป้รอดโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายไพรบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นายกิจติ อุ่นพรมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนินทร สังข์แป้นโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นายสุนทร เนียมเปียโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายไทรโยค ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ แสงสีห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุเทน แก้วเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ เทศนาชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อยู่ตรงนาบัววิทยากรรมการ
3. นายเฉลียว คำดีสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางภคพร สีกายางโกลนวืทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพิสิษฐ์ วงษ์วะดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุภนัย ชัยกิจโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล ดีคำโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดาบตำรวจพชร จันดาวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ฟั่นคุ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ดาบตำรวจพชร จันดาวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ฟั่นคุ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดาบตำรวจพชร จันดาวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ฟั่นคุ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดาบตำรวจพชร จันดาวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ฟั่นคุ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พูลโห้ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทิว กอกองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พูลโห้ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทิว กอกองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พลูโห้ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทิว กอกองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พลูโห้ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทิว กอกองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสดายุ กวยทิโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ รักษาชาติโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ รักษาชาติโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ รักษาชาติโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ รักษาชาติโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพันทิพย์ กอกองโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ท้วมเนตรโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นายสมทราย มาตชัยเคนโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุราลักษณ์ แสงคำโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวยิ่งรัก ทองมีทศพรโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางศศิธร พงษ์พานิชโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึง แสงกองแก้วโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สีตะริสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอุดมลักษณ์ ฟุ้งสุขโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ น้อยทุ่งโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี บุญส่งโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ดาด้วงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์โรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมาลี คำจริงโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาววรีย์ อินทนาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ บูรณ์ทองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทัศน์ดาว บุญเกิดโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา สมใจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายกริชรัตน์ รักประกิจโรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสุรภี ค้าของโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คอนสารโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ บุญจันทร์โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Louela Cordova Acederaโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวอริษา คำวันดีโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนุศรา ผิวพรรณ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลธิตา สุขเกษมโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Roel Cayabyab Sorianoโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์มาศ ศักดิ์สิรินารถโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ พรมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางทิพย์มาศ ศักดิ์สิรินารถโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ พรมจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางรัตนา บวบดีโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรติการ ปันทาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์ สระทองอยู่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
4. MissLIU SISIโรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรติการ ปันทาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐกลฉัตร์ สระทองอยู่โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวชโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
4. MissLIU SISIโรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นายรัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวประณิสรา งูนิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวปองสุข จันดาหารผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา สิงห์คำโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวประณิสรา งูนิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวปองสุข จันดาหารผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา สิงห์คำโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พจสัณห์โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุไร แก้วคำมาโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวธารกมล พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายมงคล สาตรพันธุ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บัวเพ็งโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาววิชชุลดา กรุงศรีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรารมภ์ ทองบุรีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบุุญลือ โพธิ์ขำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสมคิด ออมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายสุลักษณ์ กุลเจ๊กโรงเรียนคันโช้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวสุวิมล อาจทวีกุลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัติกา บัวขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางรุจิราพร ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล อาจทวีกุลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิราพร ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
4. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนัติกา บัวขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล อาจทวีกุลโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจเดือน เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนดงประคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัติกา บัวขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
4. นางรุจิราพร ไกรโชคโรงเรียนนครไทยกรรมการ
5. นางอารี สีขำโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลักขณา สุขรัตนปรีชาโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางพัทธวรรณ บุญเทียนโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา แสงสิงห์โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศิวิลัยโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา การะเกษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพจนารถ สุวรรณโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวดี เจริญสุขโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ป้อมีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนารถ สุวรรณโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวดี เจริญสุขโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ป้อมีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รุ่งโพธิ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ หมีดงโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวสันต์ ผสมโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมทรง ทองหล้าโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมทรง ทองหล้าโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต ธรรมขันทาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนาถอนงค์ กางถันโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ มะลิลาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์โรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ มะลิลาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญธิมา บัวด้วงโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริวิมล ทองศิริโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวปริญา พลน้อยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันทน์ พ่วงวันโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธาสินี อินสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กุลทองโรงเรียนพรหมพิรามวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิตร์นันทน์ พ่วงวันโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุพิชา สิทธิโสภณโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ พงศ์ศิริวรรณโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐณพัทร์ พิพัฒน์โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎากร มากรื่นโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ บุตรดาโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย บุญอาจโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววราศิณี สวนสอนโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นไพรโรงเรียนนครไทยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพงศ์วิชญ์ อรรคสูรย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เสวดีโรงเรียนนครไทยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประญัติ วงศ์สมบัติโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทลี สะคำภาโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จันแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน หนูกล่ำโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นายประจบ ช้างอินทร์โรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นางวารุณี พูลหน่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สายโสภาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประชุม สุวรรณโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สายโสภาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนันท์ธร ตุ่นเงินโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บุญเกิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ มีทรัพย์มั่นโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนราศักดิ์ แก้วกองทรัพย์โรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทาสีดาโรงเรียนชาติตระการวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหรรษา เมธีสิทธิ์พงษ์โรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา การะเกษโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกัลยา เขียวขุ้ยโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันต๊ะโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ น้อยใยโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีรพล สุวรรณไตรย์โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทัต ภู่นิยมโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ครุธนาคโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมวุฒิ จงเจริญพรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ม่วงมิตรโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอมรินทร์ พุทธาโรงเรียนชาติตระการวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสมพร ปิ่นเงินโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ภัทรบรรพตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จันธิราชโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ แจ้งโถงโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วพวงโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ กอกองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจุรีย์ แจ้งโถงโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วพวงโรงเรียนยางโกลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ กอกองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธมกร ทองพลับโรงเรียนนครไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพา แก้วบัวรมย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ์ สุวิเชียรโรงเรียนคันโช้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารียา สุวรรณพักตร์โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะนาถ ไชยวุฒิโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดาบตำรวจพชร จันดาวงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ฟั่นคุ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]