หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายณุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางเพ็ญศรี แต่งเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
13 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายวิฑูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสมชาย สีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสาวนพเก้า ทองชุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายสมศักดิ์ รัตนธรรมธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายวรพจน์ สราญรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายพิสุทธิ์ เจริญกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายณรงค์ สิงห์รุ่งเรืองกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสุรชาติ คำอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางพิมพ์นารา นุปิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
33 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
34 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
35 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
36 นายกันต์พจน์ สุรศรีสกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
37 นางสาวแสงดาว ประจวบแสง ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
38 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
39 นางสาวกรกช เลื่อมใส ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
40 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
41 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
42 นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
43 นางสาววัชรีพร ทองงามขำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
44 นางสาวณัฐกฤตา คำป้อง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
45 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
46 นางสาวกฤษณา ไกรสิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
47 นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
48 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
49 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
50 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
51 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
52 นางสาวกานต์รวี ศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
53 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
54 นางสาวรัตติกาล บุญอาจ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
55 นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
56 นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
57 นายสุธีรพันธ์ุ ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
58 นางประดัด ชมมี ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
59 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
60 นายสมชาย สีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
61 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
62 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
63 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
64 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
65 นางศศิธร พงษ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
66 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
67 นางสาวกรกช เลื่อมใส ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
68 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
69 นางสาวสินจัย คงสีไพร ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
70 นางสาวอนุสรา หมีดง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
71 นางสาวสิริวิมล ทองศิริ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
72 นางรุจิรา จีนทิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
73 นายนรากร อ้นสอน ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
74 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
75 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
76 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สูจิบัตร บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร  
77 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
78 นายสมชาย สีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
79 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
80 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
81 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
82 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
83 นางสาวสินจัย คงสีไพร ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
84 นางสาวอนุสรา หมีดง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
85 นางรุจิรา จีนทิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
86 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
87 ว่าที่ร้อยตรีอภิญญา ยะคำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
88 นางสาวนวรัตน์ ระวีวัฒน์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
89 นายวิเชษฐ์ สาขา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
90 นางสาวศรัญญา ศรีพรม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
91 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
92 นางบุญจิรา กาวิรส ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
93 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
94 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นางนันทวัน หนูกล่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายชอบ หนูกล่ำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายสุธีรพันธุ์ ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นางรุจิราพร ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นางลักขณา สุขรัตนปรีชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายสมยศ สัมมาวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางจุรีย์ แจ้งโถง ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นายพรชัย เป้รอด ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายพัสกร โตเสน่ห์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นางอุราลักษณ์ แสงคำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นางสาวกรชญาดา ทองคำพงษ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นางสาววิจิตรา สุทธวาท ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นายธงชัย คำป้อง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นายเอกชัย บุญอาจ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นางสาวนิสิต สีใส ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นางสาวผกามาศ สุขรัตนปรีชา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นายวัลรบ นาวิชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นายอิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
115 ว่าที่ร้อยตรีอภิญญา ยะคำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นักการภารโรง/แม่บ้านโรงเรียนนครไทย นักการภารโรง/แม่บ้านโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นายประญัติ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
120 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
121 นางเบญจมาศ ภูมิถาวร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
122 นายสมชาย พุ่มบานเย็น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
123 นายสุธนณ์ เชี่ยวชล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
124 นายนคร พูลโห้ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
125 นายวิเชษฐ์ สาขา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
126 นายวินัย เพ็งนาม นักการภารโรงโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
127 นางสาวสุวิมล อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
128 นายสถิตย์ พัวพัน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
129 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
130 นางสาวเทียมใจ อำไพวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
131 นายกันต์พจน์ สุรศรีสกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
132 นางสาวผกาชาติ รักผกาวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
133 นางสาวณัฐกฤตา คำป้อง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
134 นางสาวศรัญญา ศรีพรม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
135 นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/งบประมาณ  
136 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
137 นายสมทราย มาตชัยเคน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
138 นายปรีชา รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
139 นายเอกชัย บุญอาจ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
140 นายสมภพ มั่นยุติธรรม นักการภารโรงโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
141 นายสมพงษ์ ยอดเกตุ นักการภารโรงโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
142 นายไพฑูรย์ เสวดี ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
143 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และบันทึกภาพ  
144 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
145 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
146 นายสมยศ สัมมาวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
147 นายนรากร อ้นสอน ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
148 นางสาวแก้วกัลยาณี อิ่มชม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
149 นางสาวสิริวิมล ทองศิริ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  
150 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
151 นางสุมาลี พุ่มบานเย็น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
152 นางสาวรัตติกาล บุญอาจ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
153 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
154 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
155 นายอำนาจ รักประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
156 นางนงนุช กันแย้ม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
157 นางลัดดา กลิ่นขำ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
158 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
159 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
160 นางประไพ ช้างอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
161 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
162 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
163 นางสุภาพรรณ วงศ์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
164 นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
165 นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
166 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
167 นางสมพร ปิ่นเงิน ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
168 นายปรีชา รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
169 นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นายวิฑูรย์ เจียนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นายพรชัย เป้รอด ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นายสุธีรพันธ์ุ ไกรโชค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
174 นายสุพจน์ ปานทอง ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
175 นางกาญจนา กัณฑษา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
176 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
177 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
178 นายมงคล สาตรพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
179 นางศศิธร พงษ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
180 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
181 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นายพัสกร โตเสน่ห์ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
183 นายธงชัย คำป้อง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
184 ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา คณะกรรมการประสานงานเรียนร่วม-ศิลปะ  
185 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานเรียนร่วม-ศิลปะ  
186 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานเรียนร่วม-ศิลปะ  
187 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
188 นายสมชาย สีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
189 นางกัลยา เกษประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
190 นางนงนุช กันแย้ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
191 นางศศิธร พงษ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
192 นายสังวาล ยะทา ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
193 นางคำเพียร มุณี ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
194 นางสาวกรกช เลื่อมใส ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
195 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
196 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
197 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
198 นางสาวสินจัย คงสีไพร ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
199 นางสาวอนุสรา หมีดง ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
200 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
201 นางยุพิน คันธาวัตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
202 นายสมชาย สีขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
203 นางสาวสุวิมล อาจทวีกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
204 นางกาญจนา กัณฑษา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน  
205 นางฉวีวรรณ อินจิว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด/ปิด  
206 นายสมบัติ ทองน้อย นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
207 นายสมพงษ์ ยอดเกตุ นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
208 นายสมภพ มั่นยุติธรรม นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
209 นายบุญเชิด หันจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
210 นายเพลิงชัย มั่นยุติธรรม นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
211 นางสำรวย คำป้อ แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
212 นางอุ่นเรือน สุขคำภา แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
213 นางบุญทรง สีอูด แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
214 นางสีไพร จันทร์คง แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
215 นางจำเนียร ศรีคชไกร แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
216 นางสนั่น มุ่นเชย แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
217 นางอันธิกา สุขโท้ แม่บ้าน โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
218 นายพิศิษฐ์ ชัยพิพัฒน์ นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
219 นายอภัย มั่นยุติธรรม นักการภารโรง โรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
220 นางใกล้รุ่ง ยะทา ครูโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและประกาศผลการแข่งขัน  
221 นายสมยศ สัมมาวรรณ ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
222 นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค ครูชำนาญการโรงเรียนนครไทย คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ (สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 โทร. 09-1152-9296 หรือ E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]