สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 91 8 6 4 105
2 ชาติตระการวิทยา 60 11 8 6 79
3 พรหมพิรามวิทยา 42 8 9 4 59
4 วัดโบสถ์ศึกษา 38 9 7 4 54
5 นครบางยางพิทยาคม 38 7 4 4 49
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 37 8 11 4 56
7 บ่อโพธิ์วิทยา 28 1 4 6 33
8 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 6 5 3 36
9 นาบัววิทยา 24 10 7 3 41
10 ยางโกลนวิทยา 24 6 5 6 35
11 สวนเมี่ยงวิทยา 20 6 3 3 29
12 บางกลางท่าวพิทยาคม 14 7 6 8 27
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 14 7 4 2 25
14 วังมะด่านพิทยาคม 14 6 5 5 25
15 ดงประคำพิทยาคม 12 6 6 6 24
16 บ้านน้ำจวง 8 1 1 1 10
17 คันโช้งพิทยาคม 7 0 8 7 15
รวม 496 107 99 76 778