สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=37 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=3 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 นครไทย 59 19 10 88 91 8 6 4 105
2 พรหมพิรามวิทยา 24 11 4 39 42 8 9 4 59
3 วัดโบสถ์ศึกษา 15 10 13 38 38 9 7 4 54
4 ชาติตระการวิทยา 11 32 14 57 60 11 8 6 79
5 นครบางยางพิทยาคม 10 12 9 31 38 7 4 4 49
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 9 9 7 25 37 8 11 4 56
7 บ่อโพธิ์วิทยา 8 3 5 16 28 1 4 6 33
8 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 7 6 18 25 6 5 3 36
9 ยางโกลนวิทยา 5 5 5 15 24 6 5 6 35
10 สวนเมี่ยงวิทยา 4 8 4 16 20 6 3 3 29
11 นาบัววิทยา 4 5 6 15 24 10 7 3 41
12 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 3 4 7 14 14 7 4 2 25
13 บ้านน้ำจวง 2 2 1 5 8 1 1 1 10
14 ดงประคำพิทยาคม 1 1 5 7 12 6 6 6 24
15 บางกลางท่าวพิทยาคม 0 4 3 7 14 7 6 8 27
16 วังมะด่านพิทยาคม 0 3 7 10 14 6 5 5 25
17 คันโช้งพิทยาคม 0 1 2 3 7 0 8 7 15
รวม 160 136 108 404 496 107 99 76 702