ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20-29 สิงหาคม 2557
เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนและครูผู้ควบคุม วันที่ 3-5 กันยายน 2557
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวและเข้าดูสถานที่แข่งขัน วันที่ 29-30 กันยายน 2557
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
โอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:39 น.