หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางแอนนา สมวงศ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
2 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
3 นายเกรียงศักดิ์ ว่องเล่ศ์สกุล โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
4 นางพัชรา ธรรมชัย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
5 นายภาณุพงค์ สรรชัยพฤกษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
6 นายจำลอง เสียงเพลิน โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
7 นายอุดม จันทร์ทิพย์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
8 นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
9 นางทวีวรรณ คำสุข โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
10 นางทินดา จงสุขวรากุล โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
11 นางสาววนิดา เหลี่ยมศรี โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
12 นายพลรัตน์ สุนทราพันธุ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
13 นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
14 นางสาวตุลารัตน์ จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวพัชรีย์ เทพจันทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
16 นางรัตติยา จินายะ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
17 นางสาวอนันตญา คำลือ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
18 นางสาวจีรภา ตะมาแก้ว โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
19 นายสงกรานต์ ขุนพรม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
21 นางสาวบุญชู สิงห์คาร ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
22 นางสาวพิมลพรรณ สารเขื่อนแก้ว ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
23 นายประหยัด จินายะ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
24 นางสาวพริ้มเพรา อนาวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
25 นางอัญชลี อินทรชัย ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
26 นายไพรสันต์ สุกิน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
27 นายคมศักดิ์ เขียวชื่น ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
28 นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงนาค นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวภทรพร มินาริน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
30 นางวัชรีย์ เหมืองจา โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
31 นางชนาภัทร วะรินทร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงาน  
32 นางจรรยา แสงสุก ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ประธานกรรมการดำเนินงาน  
33 นางสาวสิริกร ไชยมา ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
34 นางรำพึง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
35 นางวิภาพรรณ แก้วกัน ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน  
36 นายวีระชาติ สายใจ โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
37 นายดิเรก คุ้มเนตร โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
38 นางศิริพร มีเจริญ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
39 นายเลิศชาย รัตนะ โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
40 นายเชาวรัตน์ สิงห์เสวก โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
41 นางนภชา ศิริวัฒน์ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
42 นางสุจินดา รัตนโสภา โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
43 นางสาวนงลักษณ์ พงษ์หนาด โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
44 นางสาวพิชามญชุ์ อุตมะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
45 นางศิริพร มีเจริญ โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
46 นางวาสนา รัตนชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
47 นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
48 นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
49 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
50 นายกฤษณะพร คำปัญจะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
51 นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
52 นางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
53 นางสาวเพ็ญผกา ขวัญใจ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
54 นางสาวสินีนาฏ แสนคำมูล โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
55 นางสาวชลธิชา สุนนนาม โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายทะเบียบและสรุปผลการแข่งขัน  
56 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
57 นางสาวพิชามญชุ์ อุตมะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
58 นางวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
59 นางสาวปรารถนา พรินทรากุล โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
60 นายพนม อาจคงหาญ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
61 นายกฤษณะพร คำปัญจะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ  
62 นางกมลวัลย์ จันตา โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
63 นางเสาวณีย์ ธงชัย โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
64 นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
65 นางสุรัสวดี มีศรี โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
66 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
67 นางสาวพิชามญชุ์ อุตมะ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
68 นางสาวมัณฑนา วังกระแส โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
69 นางสาวไพลิน ฟองคำ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
70 นางสาวไอลดา นาเหมือง โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นายดนัย ใจเย็น โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นางสาวศิริพร พลอยเหลือง โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
73 นางสาวสุทธิพร สอิ้งแก้ว โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
74 นางสาววิไลรัตน์ ชาญพฤติ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
75 นางสาวเพ็ญผกา ขวัญใจ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
76 นางสาวสินีนาฏ แสนคำมูล โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
77 นายเกียรติศักดิ์ คำน้อย โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
78 นายมงคล ลัดดา โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
79 นายคฑาวุธ กัญญะมี โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
80 นางสาวชลธิชา สุนนนาม โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
81 นางศิริพร มีเจริญ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
82 นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนสองพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
83 นางศิริพร มีเจริญ โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
84 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริคำ โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
85 นายวิษณุรักษ์ ครองสุข โรงเรียนสองพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
86 นางสาวเบญจวรรณ ใสศรี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
87 นางสาวเฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนและสรุปผลการแข่งขัน  
88 นายดี มีใจ ครู ค.ศ.4 โสตทัศนูปกรณ์  
89 นายปฐวี มณีวงศ์ โรงเรียนสองพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน  
90 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน  
91 นางวาสนา รัตนชมภู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน  
92 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
93 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
94 นางมารศรี เอื้ออรุณ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
95 พระมหานพณัช น้ำดอกไม้ ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
96 พระมหาสมทรง เนตรชัง ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
97 พระมหาสิทธิพร วิจิตรัตนากร ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
98 พระครูวิจิตรสรคูณ ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
99 พระมหาวชิรวิชญ์ ศิลาแก้ว ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
100 พระปลัดชัยวัฒน์ มลิวัลย์ ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
101 พระใบฎีกาสิริวุฒิ ใจสิริ ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
102 พระมหาวรชิต ขอดแก้ว ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
103 พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ภัทรทิพย์มงคล ครูพระสอนศีลธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
104 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายประสานงาน  
105 นายนำพล ชัยพิชิต ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
106 นายธวัชชัย คำมีหล้า เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
107 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
108 นายธันวา ม่วงเลี้ยง ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่  
109 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
110 นายอดุง สุคันธะมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
111 นางสาวพัชรมล แนวณรงค์ ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
112 นางสาวนิตยา คำหน่วย ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
113 นายชาญวิทย์ โกสินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
114 นางรัศมี กาศเกษม ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
115 นายภูวนาถ โพธิกุล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
116 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
117 พระทรงศักดิ์ จักรดี พระนิสิตฝึกสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
118 พระสิรวิชญ์ แก้วปินะ พระนิสิตฝึกสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
119 พระธนาพงษ์ จันทร์เนตร พระนิสิตฝึกสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
120 พระมหาศาสตรา กำรูป พระนิสิตฝึกสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
121 นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
122 นางสาวกมลชนก จิตพยัค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
123 นายตรัณ ตระกูลสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
124 นายวรฉัตร จอมสวรรค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
125 นายปวีณ วีระชาติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
126 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายบริการ  
127 นางทัศนีย์ พิมสาร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายบริการ  
128 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายบริการ  
129 นางสมสุข พยัฆเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
130 นางณฐชล พนัสชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
131 นางนิดาพร ถิ่นสุข ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
132 นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
133 นางสาวกมลชนก จิตพยัค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
134 นายธันวา ม่วงเลี้ยง ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
135 นางสาวณัฏฐณิชา เทพยศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
136 นายเจตนิพัทธ์ บังค่าย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
137 นายธนวัฒน์ แก้วเสมอตา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
138 นายณัฐวัฒน์ เหล่ากอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
139 นายพีรณัฐ เต็มใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
140 นายปริชญ์ หมายหมั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
141 นายภาณุพัฒน์ วัลภัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
142 นายนิตินันท์ ประทิศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
143 นางสาวธัญลักษณ์ ใจตั้ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
144 นางสาวประพิชญา จีนกล่ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
145 นางสาวภัคจิรา วัฒนาธนวันต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
146 นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
147 นางสาวสุรีรัตน์ เหมืองพลอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายบริการ  
148 นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
149 นางสาวจินตนา เย็นตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการ และเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
150 นายเกตุชัย ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
151 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
152 นางอรอนงค์ พลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
153 นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
154 นายพิชิต เกยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
155 นายอารีย์ รัตนปรีชากุล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
156 นางสาวจินตนา เย็นตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
157 นายอิทธิพล ชื่นบาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
158 นางนิดาพร ถิ่นสุข ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
159 นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
160 นายอดุง สุคันธะมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
161 นายธันวา ม่วงเลี้ยง ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
162 นายภูวนาถ โพธิกุล ครู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
163 นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
164 นายพิชิต เกยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
165 นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากุล ครูจ้างสอน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
166 นางณฐชล พนัสชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
167 นายอานนท์ กัวตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
168 นายชินวัตร กาศสกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
169 นางสาวกมลวรรณ คำแตงกา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
170 นางสาวศิรินิดาภรณ์ สุขแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
171 นายคีย์คณาคีนร์ สุเมธาวีรกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
172 นายกัณณพนต์ บดสูงเนิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
173 นางสาวกุลณัฐ สการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
174 นางสาวชลธิชา บุญสูง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
175 นางสาวศรินญา ธนูอินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
176 นางสาวนฤมล ชัยวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
177 นางสาวศิริญญา ศิริวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
178 นางสาวเปรมณิการ์ เปรมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
179 นายทวีศักดิ์ ปัญญาสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
180 นายภาณุสิทธิ์ ทะสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงานเอกสารการแข่งขัน  
181 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กรรมการประสานงาน  
182 นางสาวเมธีณี อุทัศน์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
183 นางพิกุล อุบลสวัสดิ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
184 นางกำไล ปัญญานันท์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
185 นางณภาภัช สายสนองยศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
186 นางณัฐกาญจน์ ศรีคำยอด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
187 นายณภดล ขุมเพ็ชร โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ กรรมการประสานงาน  
188 นางสาวชีวารัตน์ คำยวง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้จัดการระบบคะแนน[ศูนย์สาระวิชาคณิตศาสตร์]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติพัทธ์ สันป่าแก้ว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]