หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2557   16 ส.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 203 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 203 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 202 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 202 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 204 ,208 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 204 ,206 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย 1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-15.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ภาษาไทย 2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-15.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 201 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 201 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 103 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 104 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-11.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
5 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-11.30
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-11.30
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 101 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 ห้อง 101 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารจามจุรี(เวชกรรมแผนไทย)/อาคารแสงจันทร์(721) ชั้น 2,1 ห้อง ห้องเวชกรรมแผนไทย,721 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารจามจุรี(เภสัชกรรม) .อาคารแสงจันทร์ (714) ชั้น 2,1 ห้อง ห้องเภสัชกรรม , ห้อง 714 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
08.30-16.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
08.30-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
08.30-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
08.30-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
08.30-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารแสงจันทร์ ห้องศูนย์ชีววิทยา ห้อง 711 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
08.30-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารแสงจันทร์ ห้องศูนย์เคมี ห้อง 714 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
08.30-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
08.30-12.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคารจามจุรี 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
08.30-12.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงยิม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
08.30-12.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงยิม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 102 15 ส.ค. 2557 09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 103 15 ส.ค. 2557 09.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 15 ส.ค. 2557 09.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ห้อง สืบค้น 15 ส.ค. 2557 09.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 201 15 ส.ค. 2557 09.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง 202 15 ส.ค. 2557 09.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง จริยธรรม 15 ส.ค. 2557 09.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ห้อง ศูนย์สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 ส.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ตึกไอซีที ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการโลจิสติกส์ 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ตึกไอซีที ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการโลจิสติกส์ 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิน ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ลาน ซุ้มเสน่หา 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
9 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
10 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
11 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
12 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
13 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
14 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้อง Spa) 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
2 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้อง Spa) 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป
3 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้อง Spa) 15 ส.ค. 2557 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง Self-Access (101) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง Tell Me More (103) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 203 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 108 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หอประชุมอัจฉริยะภาพ ชั้น 1 ห้อง Zone 1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หอประชุมอัจฉริยะภาพ ชั้น 1 ห้อง Zone 2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 207 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 206 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
9 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 202 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
10 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 201 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 205 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-12.00
12 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 2 ห้อง 204 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-15.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารต้นสัก ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 -14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 -14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 -14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT1 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ICT ชั้น 2 ห้อง ICT2 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 -14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (โดม) 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
09.00 - 12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดม 15 ส.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 15 ส.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 1 15 ส.ค. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคารไพศาลทักษิณ ชั้น 2 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 15 ส.ค. 2557 08.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อาคาร ICT ห้อง ICT3 15 ส.ค. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]