หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสาคร กอนสินโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางอุษณีย์ จารนัยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล เนืองนิตย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางวาสนา ชมภูมิ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสนทยา คำอ่อนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ มหัปปานันท์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวปิยพร คลศิลป์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ กาศโอสถโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ประเทืองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวดรุณวรรณ แดนอ่วนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางประชิตร ยอดเพ็ชร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ใจหาญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
2. นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพยเนตรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ นุ่มนวลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางณัฐณิชาช์ ผาทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเอนก สุภาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางจำลอง บุญชูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ใจหาญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกพร แซ่ชั้นโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นายผจญ แสนอินทร์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเพียงพิณ ปลอดโปร่งโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณการ์ อินต๊ะสุขโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
2. นางดารุณี วังหาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสมพงษ์ สิริโชติวงศ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุณฑริกา ชยันตราคมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุชิดา กำทองโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายโชคชัย เมฆแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวชนัญชิตา ปันนินาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ ขัดเชิงโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
2. นางสาวเนตรนรินทร์ สติโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร อ่องละออโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ เอื้อประเสริฐโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ดังก้องโรงเรียนเทพนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสงัด ขันมณีโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา จันตาอุดโรงเรียนสรอยเสรีวืทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ อุตรศรีโรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ สารพันธ์โรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เกียรติศิริถาวรโรงเรียนลองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ ปุญญมัยโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางอำภร ทรงประยูรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนันทิยา เครือพานโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร มีทรัพย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิวา ทิพยวงศ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางฉันท์หทัย ชาญชัยวีระพันธ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายชินวัตร จิรวงศธรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางกรวิการ เขื่อนเก้าโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายทวี วงค์พุฒโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ปิยรัตน์เจริญโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สารพันธ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา อัมพวันโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายชินวัตร จิรวงศธรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร มีทรัพย์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทิวา ทิพยวงศ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางฉันท์หทัย ชาญชัยวีระพันธ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายชินวัตร จิรวงศธรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางกรวิกา เขื่อนเก้าโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์นภา สิงหกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประพิมพร สันวงศ์โรงเรียนวังชิ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวีชัย เชียงทาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา อัมพวันโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สาทุ่งโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางบุญพร้อม วันแก้วโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย จินะรักษ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม หลวงสุโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบุญพร้อม วันแก้วโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย จินะรักษ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม หลวงสุโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนิมิตรา แก้วบริสุทธิ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชูวิทย์ รัตนมูลปัญญาโรงเรียนลองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ แก้วดำโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายอนุศาสน์ หงศ์แก้วโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายนำโชค บุญชมโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง สายทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ พันธ์นิติพงศ์โรงเรียนเทพนารีรองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ มั่งมีโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางวรรณิศา ใจก๋องแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางทรรศนีย์ ชำนาญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมนึก เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวปทุมวรรณ มหามิตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุทธิกรณ์ วรรณสมพรโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางอารีย์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี ช่างเหล็กโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นางกันนิกา วงศ์หงษ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
7. นางลำดวน ปานปากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางทิพย์มณี ปิ่นทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายดิเรก แก้วสุทธิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวพันธิการ์ จันทร์สว่างโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ทาขาวโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นายยุทธนา สาจวงโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ไชยชนะโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นายรณชัย อินรังโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
7. นางวาสนา รัตนกรจินดาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางขวัญฤทัย จันทร์สุขโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางกุลยาภรณ์ กาญจนะโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางรสสุคนธ์ แก้วกุนโทนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางบังอร แนวราชโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายสงกรานต์ มหาวรรณโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานัสดา ดีดพิณโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางนงคราญ บุญมีโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางวัชรินทร์ เจริญคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางรุ่งนภา ชอบจิตโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวขจรศรี สุทธสังข์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นางอำพร กันฟูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีรยุทธ เตชะเวชเจริญโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอานนท์ ต้าวพรมโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
5. นางสุวิมล วงศ์ขันแก้วโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอนัสนันท์ แสงแก้วโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ มหาวรรณโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายเอกราช กาศโอสถโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเผชิญ เพื่อนฝูงโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ชัย สมนึกโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนวลศรี ยิ่งยวดโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงเกียรติ สวนแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นางศศิธร ปิลาผลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา ขอดแหวนโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางรัญจวน ผาคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บำรุงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุรินภรณ์ แสนหลวงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก แก้วสุทธิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวศิริญญา พรรณรัตน์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะพร สสิพรรณ์โรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวเกสินีย์ ลาล่วงโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวชวีรัตน์ ปิยวรกุลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ วัดทะโลโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางธิดารัตน์ สุขการเพียรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายดิเรก แก้วสุทธิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวนิตยา อุตะมะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายคารม ผาคำโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช ปาแสนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสุชาดา เรือนคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ วัดทะโลโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางนัยนา กาวินโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ กรุงธนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา ถิ่นสอนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายสรจักร จันนันทะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ ต้าวพรมโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นายธัชพล เจริญคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล พันธ์เครือโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
6. นางสุรินภรณ์ แสนหลวงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย จันทร์สุขโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายสรจักร จันนันทะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานัสดา ดีดพิณโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นายธัชพล เจริญคำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางศรีทร กรัณย์ยศโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรัชนี แก้วบุดดีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย เชี่ยวชาญโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางสาววันดี ห้าวหาญโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ธนะสารโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศันสนีย์ จันทร์ไสยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
6. นายจักราวุธ เมืองมงคลโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ เด่นถาวรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายวราวุธ วงศ์ใหญ่โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางจารุชา ถิรชานิทิศโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายจักราวุธ เมืองมงคลโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ วัดทะโลโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ จันทร์ไสยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
7. นางสาววิภารัตน์ เขื่อนทาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวานิช กันทะหล้าโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ แก้วรัตน์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ยอดยิ่งโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางปรียานาฏ วงศ์วรพันธุ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ ร่วมบุญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อุทิศโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ สุภาพโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน วงค์พุฒโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วรัตน์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ วูวงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกีรติ พอจิตโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร กวางวิเศษโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประภาส อินสาโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย วงศ์ถาวรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ มีมากโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร บัวดีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สุขีธรรมรักษ์โรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ อนุวงศ์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางเยาวมาลย์ ผาทองโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา ถือแก้วโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธิตรา กระหวายโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กวาวสิบสามโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ วูวงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุวิมล พิพิธจันทร์โรงเรียนลองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางแสงเดือน วงค์พุฒโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวเรศ กาศเจริญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วรัตน์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ วูวงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมชาย มิ่งขวัญโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ศุภวิทยโยธินโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร คำเหลืองโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายจีราวุฒิ บุญสูงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นายบดินทร์ แต้มดื่มโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
6. นางนันทิพา อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายอนันตศักดิ์ ดาวแดนโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
8. นายสุเทพ โปร่งใจโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศรคิด เกิดทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณย์ภรฑ์ หงษ์ใจสีโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางเต็มดวง สังข์ทองโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางนันทกาล สุขทองโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายประจักษ์ วานเวียงโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายยุทธชัย จองคำโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายสหชัย โตดิลกเวชช์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายสาธิต เพ็งพรพิพัฒน์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสังวรณ์ อูปเงินโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
10. นายเกรียงไกร คำเหลืองโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจิรดานนท์ สังข์ทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ จันทร์คำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนกฤต รัตนวิมลชัยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายบดินทร์ แต้มดื่มโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายจีราวุฒิ บุญสูงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา ผาเจริญโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
7. นางสาวพวงเพชร สีแว่นโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางนันทิพา อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวจิราพันธ์ รุจิระพงค์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนัสพร ปวนเอ้ยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายประยูร มณีแดงโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำรัตน์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปราณี วันมูลโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายบำรุง บุตรแสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดอกพิกุลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายมงคล หาญเจริญทรัพย์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพนอจิตร์ ธนโชติกิติการณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ เทศสูงเนินโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
2. นางโสรัจจ์ นันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายนเรนทร คชสารโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. Mr.Neba Derick Fuhโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางแสงอรุณ หีบจินดาโรงเรียนวิไลเกียรติุปถัมภ์กรรมการ
6. นางประไพศรี ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายสถาพร พันธุประยูรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา สิงห์อยู่โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายพนัสชงค์ แนวณรงค์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. Mr.Thomas Mark Finclairโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางจิรารัตน์ ขำคงโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
6. นางชุติกาญจน์ ทอดเสียงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา กาแก้วโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Rodel Villaesterโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พิมพาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ อนุวงค์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางจันทรา จินดาสถานโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ พรหมมิรัตน์โรงเรียนสูงงเม่นชนูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ งามเขียวโรงเรียนลองวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissSarah Watkinsโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางวรรณวิภา สุวรรณโชติโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางประภาศรี สุวรรณเกษมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอังสุรวดี ปัพรังสีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมณทิรา อารีย์กุลโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Eric Cincottaโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เกียรติสมบูรณ์โรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสมคิด ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ คำน้อยโรงเรียนวังชิ้นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพาพร อุดอิวโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. Mr.Mark -โรงเรียนเทพนารีกรรมการ
5. นางจิณณรัตน์ พยุงพลชัยสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ ขีปนวัฒนาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล อูปเงินโรงเรียนลองวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Rodel Villaesterโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นายไพสิฐ แนวลาดโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายบุญยืน ยานะโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพชรณัท จดจำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. MissSarah Watkingsโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นายไกรพล แก้วกันโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ ชวนมาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล อูปเงินโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ ขีปนวัฒนาโรงเรียนวิไลเกีรยติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิตย์ ชวนมาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ร่มโพธ์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล อูปเงินโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ ขีปนวัฒนาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย์โรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินปาโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คงไวโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. MissLuo Ranqiโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัญชณารัตน์ อินทร์ต๊ะวิชัยโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตตรัตน์ วีระชาติโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช จักรแก้วโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรษา ท้าวนูโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางหวัง จินเชียงโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายไพรชยนต์ สิทธิยศโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางทองสุก มีทองโรงเรียนสุงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Tomas Mark Fincliarโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ อุผาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางภาวินีย์ ถือคำโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาภรณ์ ไผ่คำโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ วันลังกาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร กันเดชโรงเรียนเทพนารีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Neba Derick Fuhโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุรีย์ ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นางธีระพันธ์ รั้งกลางโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกชกร กึกก้องโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางขวัญใจ จอมแปงโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ พรมอ้ายโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวอรกรานต์ สุกใสโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ จอมแปงโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายมณเฑียร ผาทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ พรมอ้ายโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
4. นางสาวอรกรานต์ สุกใสโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวดรินญา ขยายเสียงโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายวีระชัย จันทร์สุขโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางบุษยพรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฎธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล สายหยุดโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนุชา แก้วประเสริฐโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
6. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางณัฐฎธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา แก้วประเสริฐโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
6. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปุถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาภรณ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนภัสสร จิตรประเสริฐโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา แก้วประเสริฐโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
6. นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตนาวรรณโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
5. นางณัฐฎธิดา จองนันตาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวารุุณี อรุณโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษอร จอมมานพโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่นโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวนิจวรรณ งามเขียวโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวทักษอร จอมมานพโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางบุษยพรรณ ขันแหลมโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางนิภาพร สายวงค์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกันยา อะติถะโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ แก้วแดงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ กุมภาโรงเรียนเทพนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุทธิปัญโญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
4. นายปิยพงศ์ บุญศรีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
5. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ กวาวสามโรงเรียนลองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุทธิปัญโญโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายประชัญญ์ อินทโสตถิโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายปิยพงศ์ บุญศรีโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ฺประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงพิศ กาศสกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ฺกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จัตสารโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงพิศ กาศสกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ฺประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางคันธรัตน์ พลนิรันดร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรมิตา ใจอ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสำราญ ก้งวัตรโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ฺประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุรี สุรินทรโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวรมิตา ใจอ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางคันธรัตน์ พลนิรันดร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ ถือคำโรงเรียนวังชิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ฺกรรมการ
3. นางนารี สุขมีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย ปินตามูลโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนอง ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐกิตติ์ ใจป้อโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ ใจป้อโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ เปี่ยมงามโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นายสนอง ธนะภาษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสงัด กันธิยะโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางบุปผา ไชยเนตรโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร คลศิลป์โรงเรียนวังชั้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณโรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ มหัปปานันท์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวีชัย เชียงทาโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
2. นายนเรศ มั่งมีโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
3. นางอุมาวรรณ สง่างามโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางทรรศนีย์ ชำนาญโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ วันชัยโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายบุญสรวง ขันซ้ายโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง บุตรเสนโรงเรียนเทพนารีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเอกชัย ถุงทรัพย์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิสรร แสนยะโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางเมทินี จำปาแก้วโรงเรียนลองวิทยากรรมการ
5. นายพจนพล ญาณบุตรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายเลอพงษ์ พานพบโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวยุภาภรณ์ ธนานุศักดิ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอัษฎาพร ธีรกุลโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร สายวงค์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์กรรมการ

ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]