หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประธานกรรมการกลาง    
2 นายธนวัฒน์ คำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
3 นายมณเฑียร ผาทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
4 นางสนทยา คำอ่อน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
5 นางอมรรัตน์ ใจหาญ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
6 นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
7 นางจำลอง บุญชู ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
8 นางสาวเนตรนรินทร์ สติ ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
9 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
10 นางเมทินี จำปาแก้ว ครู โรงเรียนลองวิทยา เลขานุการศูนย์ประสานงาน    
11 นางนันท์นภัส ปิยรัตน์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เลขานุการศูนย์ประสานงาน    
12 นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย์ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เลขานุการศูนย์ประสานงาน    
13 นายมณเฑียร ผาทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
14 นางนงเยาว์ จัตสาร ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
15 นางสาวดรินญา ขยายเสียง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
16 นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
17 นางสนทยา คำอ่อน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
18 นายทรงศักดิ์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
19 นางเมทินี จำปาแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
20 นายสายัณห์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
21 นายประวัติ กาวีวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
22 นายประยุทธ มีทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
23 นายประยูร มณีแดง ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
24 นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
25 นางสาวปราณี วันมูล ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
26 นางศุภางค์รัตน์ วงษ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
27 นายวีระชัย จันทร์สุข ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
28 นายยงยุทธ ท่าช้าง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
29 นายนิทัศน์ เกษรวนิชวัฒนา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
30 นางสมคิด ร่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
31 นางพิกุล อูปเงิน โรงเรียนลองวิทยา กรรมการศูนย์ประสานงาน    
32 นางอนงค์ ขีปนวัฒนา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงาน    
33 นายสมชาย มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการกลาง    
34 นายวีรยุทธ ศุภวิทยโยธิน ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการกลาง    
35 นายเกรียงไกร คำเหลือง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการกลาง    
36 นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการกลาง    
37 นายจีราวุฒิ บุญสูง ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการกลาง    
38 นางนันทิพา อินทโสตถิ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการกลาง    
39 นายบดินทร์ แต้มดื่ม ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการกลาง    
40 นายสุเทพ โปร่งใจ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขานุการกรรมการกลาง    
41 นายฐานวัฒน์ ธนาวรรัฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
42 นายดิเรก แก้วสุทธิ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
43 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
44 นายสมศักดิ์ เจริญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
45 นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
46 นางคนึงนิตย์ ชวนมา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
47 นางสาวอัญชัน พันทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
48 นางสาวอรอุมา บำรุง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
49 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
50 นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครูโรงเรียนเทพนารี ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
51 นายไกรสร ม่วงเหลือง โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
52 นายจิรทีปต์ พระคำลือ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
53 นายณัฐวุฒิ เพชรพลอย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
54 นายดลพิทักษ์ ชำนาญ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
55 นายจิรภัทร นันต๊ะปัน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
56 นางสาวเกตนิภา ตันญา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
57 นายธีระพงษ์ พงษ์ไพร โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
58 นายพงศ์ศิริ กาศสนุก โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
59 นางสาวชลนิสา สีอ่อน โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
60 นางสาวปิยากร อินทร โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
61 นางสาวสายฝน พองาม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
62 นางสาวเฟื่องฟ้า โชคดีทรัพย์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน    
63 นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขานุการกรรมการตัดสิน    
64 นางสาวอนัสนันท์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขานุการกรรมการตัดสิน    
65 นางสาวรัชนี แก้วบุดดี ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขานุการกรรมการตัดสิน    
66 นายสามารถ ปราบสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
67 นายสมควร ใจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
68 นายยุทธนา สุทธิปัญโญ ครูชำนาญการ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
69 นายสุทัศน์ ถือคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
70 นางบุปผา ไชยเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
71 นางนงเยาว์ จัตสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
72 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่น ครูชำนาญการ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
73 นางสาวประกายเพชร เอ้ยวัน ครูชำนาญการ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
74 นายสมบูรณ์ ตนาวรรณ ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
75 นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
76 นางสาวรมิตา ใจอ้าย ครู โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
77 นางสาวปทุมวรรณ มหามิตร พนักงานราชการ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
78 นายสิรวิชญ์ ขัดเชิง ครูชำนาญการ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
79 นายณัฐกิตติ์ ใจป้อ ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
80 นายปิยพงศ์ บุญศรี ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
81 นางสาวนิจวรรณ งามเขียว ครูชำนาญการ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
82 นางจันทร์สุรี สุรินทร ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
83 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)    
84 นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกูล ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)    
85 นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)    
86 นางนันท์นภัส ปิยรัตน์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์    
87 นายทรงศักดิ์ สารพันธ์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์    
88 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์    
89 นายชินวัตร จิรวงศธร ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์    
90 นายธีรนาถ จาอาบาล ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
91 นางสาวกรรณิการ์ วิทยา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
92 นางสุนทรี ผาทอง ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
93 นางถนอมศรี ม่วงคุ้ม ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
94 นายศานิตย์ วงศ์ถาวร ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
95 นางสาวกุสุมา ลีกา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
96 นางสริลณา อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
97 นางอนงค์ ทุมวงษ์ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
98 นายทวี วงค์พุฒ ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เลขานุการศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
99 นายชานันท์ มณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้่นวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    
100 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ติดต่อผู้ประสานงาน
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]