รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  มะโนยานะ
 
1. นายผจญ  แสนอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววัลภา  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงประภาดา  คำหลู่
 
1. นางอมรรัตน์  ใจหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวฐิติสุดา  มะโนมูล
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมร  สุภาพ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกันตพิชญ์  แก้วเกตุ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐพล  ไชยแก้ว
2. นางสาวธีรพร  แสนเป็ก
3. นางสาววริศรา  ฐานะเจริญ
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคณิศรา  พอจิต
2. นางสาวชลธิชา  เวทย์มนต์
3. เด็กหญิงนิรชา  ไพรหก
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพักตร์พิสุทธิ์  โต๊ะเจริญ
2. เด็กชายพิษณุ  กองน้อย
 
1. นายโชคชัย  เมฆแสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปฎิมากร  ปลาสุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
1. นายมณเฑียร  ผาทอง
2. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  อินสำราญ
 
1. นางสุภาภรณ์  อุตรศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายรติ  คำจันทร์
 
1. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวผกาวรรณ  ขันวิเศษ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ชินนอก
3. นางสาวสุนิสา  นันต๊ะปัน
 
1. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
2. นางนันท์นภัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  เดือนแจ่ม
2. เด็กหญิงณิชกมล  สายยนต์
3. เด็กหญิงพรชิตา  วุฒิโอสถ
 
1. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
2. นางนันท์นภัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  ดงพอง
2. นางสาวสาธิณี  ปัญญาปลิว
3. นายอนุวัฒน์  วีจันทร์
 
1. นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์
2. นายชูวิทย์  รัตนมูลปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพัชร  กางสาร
2. เด็กหญิงปภัทศรา  ถาก้ำ
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวภรณ์  แก้วสระแสน
2. นางสาวสุริพร  ดวงดาว
 
1. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอัครินทร์  พิเนตรเสถียร
 
1. นายนำโชค  บุญชุม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุธาวัลย์  วังแสน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วิทยา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิมาภรณ์  ฝั้นทอง
2. นางสาวสุภาวดี  สีสุข
3. นายหัสวรรษ  แก้วมาลัย
 
1. นางดรุณี  ช่างเหล็ก
2. นางอารีย์  กวาวสาม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวกนกพร  ธรรมชัย
2. นางสาวสุนิตา  สุขแผ่นทอง
3. นางสาวสโรชินี  ธนะสมบูรณ์
 
1. นายวันชัย  ทาขาว
2. นายธีรศักดิ์  พรมอ้าย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณีนุช  อินมา
2. เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงค์กิจสกุล
3. เด็กหญิงอรชา  กระสันต์
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐกมล  เชียงลา
2. นางสาวสุพรรษา  ศุภเรืองพัฒน์
3. นางสาวอำภาพร  อุดทา
 
1. นางศศิธร  ปิลาผล
2. นายวราวุธ  วงศ์ใหญ่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ร่มโพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์ชนก  จารุนากหิรัญ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ร่มโพธิ์ศรีทอง
 
1. นายธัชพล  เจริญคำ
2. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  แสงเพ็ชรอ่อน
2. นางสาวศศิภา  สีงาม
3. นางสาวอรัญญา  สิงแก้ว
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิยานันท์
2. เด็กหญิงธัญชนก  รินกอง
3. เด็กหญิงวชิรญา  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวเกสินีย์  ลาล่วง
2. นายวีระชัย  จันทร์สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายทวีโชค  ชัยสม
2. นางสาวบงกชกร  เวียงนาค
3. นางสาวศุภกานต์  ทะนันชัย
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายพิทักษ์  ไชยพรม
2. นายภาสกร  ไพรสิงห์
 
1. นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ
2. นางสาวขจรศรี  สุทธสังข์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกันยากานต์   วิเศษสิงห์
2. นางสาวสมฤทัย   ใจครุฑ
 
1. นายเอกราช   กาศโอสถ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยโชติ  ชมภูภู่
2. เด็กชายศุภกิตต์  บุรีรักษ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรัตน์  จำนงค์ทอง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สุทธพันธ์
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวราวุธ  ลือคำ
2. นายศตวรรษ  เทพจันทร์
3. นายศรัณย์  สองเมือง
4. เด็กชายศุภกิจ  โสภารัตนาจารย์
5. นายอดิศร  ธรรมมา
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
2. นายมนตรี  เปียงงาม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  อินปั๋น
2. นางสาวนภัสกมล  ถนอม
3. นางสาวปติมาพร  ปุยสาย
4. นางสาวปพิชญา   กันหา
5. นางสาวปิยะลักษณ์   วรินทร์
 
1. นายมนตรี   เปียงงาม
2. นางสาวสุทธีรา   ประมาณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  กลอนกลาง
2. เด็กชายพันธวัช  กองปัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธิติมูล
4. เด็กหญิงสุจิตรา  นุต๊ะจักร์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตาเป็ง
 
1. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
2. นางปรียานาฎ  วงศ์วรพันธุ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกัลยา   ทั่งสี
2. นายคงกริช   คำสอน
3. นางสาวจุฑารัตน์   ท้วมอ้น
4. นางสาวณัฐณิชา   ยศสมดี
5. นางสาวไพลิน   ปุ๊ดลอง
 
1. นางอัจฉรา   ถือคำ
2. นางสาวยุวเรศ   กาศเจริญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิตย์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ครองราษฎร์
3. เด็กชายธรรมนูญ  บุญใส
4. เด็กหญิงภรนรา  พันธ์ุมณี
5. เด็กหญิงสุนทรี  กรจรัล
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางสาวฐิติภรณ์  กรรณิกา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  วีระคำ
2. นายพิษณุ  ใจดี
3. นายอดิศักดิ์  บุตรจันทร์
4. นายอาทิตย์  บุญมาก
5. นายเกียรติศักดิ์  แก้งจำปา
 
1. นายพงศธร  กวางวิเศษ
2. นายชวลิต  ยอดยิ่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์   เผ่าตุ้ย
 
1. นายประภาส   อินสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์กมล   ลิดดอก
 
1. นายวานิช   กันทะหล้า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายนฤนาถ   ตันตื้อ
2. เด็กหญิงประภัสสร   แดงปุ่ม
 
1. นางสาวยุวเรศ   กาศเจริญ
2. นางสาวรัชนี   คำจันทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายปรมินทร์   แซ่บู้
2. นางสาวเกษราภรณ์   คำอุด
 
1. นางสุวิมล   พิพิธจันทร์
2. นางเยาวลักษณ์   สุภาพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  สายยืด
2. นางสาวณัฐริกา  กาบจันทร์
3. นางสาวทวีผล  สมบูรณ์ธรรม
4. นางสาวธัญลักษณ์  จันต๊ะตึง
5. นางสาวบุญนาง  บุญเทพ
6. นางสาวพิมพิดา  ดวงจักร์
7. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะ
8. นางสาวสาวิตรี  มูลทอง
9. นางสาวสุภาวิดา  จิตต์มณีธรรม
10. นางสาวอันพิตรา  สายทอง
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวกาญจนา  อุทิศ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรภัทร์  กันวันนะ
2. นายกิตติศักดิ์  ดังก้อง
3. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
4. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
5. นายณัฏฐวุฒิ   ทองธนโชติกุล
6. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
7. นางสาวทิชากร  กุกอง
8. นายธนวันต์  สมัคร
9. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
10. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
11. นายศักดิ์สิทธิ์   พ้องพาน
12. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
13. นางสาวอรพรรณ  อุ่นลำ
14. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐพร   อินต๊ะคำ
2. นายนภสินธุ์   ใจจาน
 
1. นายอนันตศักดิ์   ดาวแดน
2. นางสาวศรัณย์ภรฑ์   หงษ์ใจสี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกวินนา   มะนุ่น
2. นางสาวเบญญาภา   ขัดคำ
 
1. นายธนกฤต   รัตนวิมลชัย
2. นายสังวรณ์   อูปเงิน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  โปร่งใจ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายถิรยุทธ์  แก้วมา
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  ขาวพุ่ม
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ซันเซา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญโยง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  สิงห์ศิริ
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจังคนิภา  ทาแปง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลมารค  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรสริน  สินรวม
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงรัตนไพลิน  รัตนสีงาม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาณัชชนก  ชมเชย
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายสุรเชษฐ์  เพชรหลาย
2. นายอนุสรณ์  ใจเงิน
3. นายเมธี  ถาป้อม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนกนันท์  มณีกาศ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญประเสริฐ
3. นายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทัศนี  ไพรสันต์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีกาศ
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจศิธา  ปัดเป่า
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรปรียา  กาศวิบูลย์
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธนากร  เหล่าใหญ่
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายคันธรุท  ทันจังหรีด
2. นายฉัตรชัย   มุ่นพุก
3. นางสาวชลิตา   ลังก๋าพิมพ์
4. นายปัญญาวุฒิ   พิชญะเดชา
5. นายศุกฤษฏ์   สุภา
6. เด็กหญิงอนัญญา  พลพุฒ
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจศิธา  ปัดเป่า
2. นางสาวจิตรามณี  กาวิน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิตถ์
4. เด็กชายจีรพัฒน์  กาบจันทร์
5. เด็กหญิงณิชกานณ์  ใจไว
6. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจไว
7. นางสาวดาวแก้ว  ใจเย็น
8. เด็กหญิงทาริกา  สังข์ทอง
9. นายธนากร  เหล่าใหญ่
10. นายธนาธร  ทนทาน
11. เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสาม
12. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุดสาย
13. นายนาคินทร์  ศฤงคาร
14. เด็กหญิงบุญญารัตน์  จันตาคำ
15. นายปองกาต์  ก่อกอง
16. เด็กหญิงพรทิพา  ผาทอง
17. เด็กหญิงพลอยสวย  พูลสังข์
18. นางสาวพัชรินทร์  คงมาศ
19. เด็กหญิงพิชญดา  ปลาเงิน
20. นางสาวภัคจิรา  กินร
21. นายภาสกร  แสงทอง
22. นางสาวมณฑิตา  สุระวงศ์
23. นางสาวมณฑิรา  สุระวงศ์
24. นางสาวมาริษา  สิทธิ
25. เด็กหญิงมินลนี  ชนม์ญาณ
26. เด็กชายวชิรพงศ์  เชื้อสิงห์
27. นางสาววรัญญา  กวาวสนั่น
28. นางสาวศุธิสา  เลี่ยมกิตติพันธ์
29. นายศุภกร  คงยืน
30. นายสรายุทธ  ทองแจ้ง
31. นางสาวสุชาดา  ดวงดาว
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  หงษ์ทอง
33. นางสาวอนุชิตา  จินดาขัด
34. นางสาวอมลรุจี  กำทอง
35. เด็กหญิงอรนภา  อิมทร์สน
 
1. นายสุรศักดิ์  วิชัยทา
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
3. นางภัทรียา  ดังก้อง
4. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
5. นายพจนพล  ญาณบุตร
6. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
7. นายสหชัย  โตดิลกเวชช์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร   พวงอินทร์
2. นางสาวกานติมา  ตาแว่น
3. นายกิตติภณ   เตชะมา
4. นายคันธรุท   ทันจังหรีด
5. นายฉัตรชัย   มุ่นพุก
6. นางสาวชณัญธิดา  กาลามา
7. เด็กหญิงชลิตา   ลังก๋าพิมพ์
8. นางสาวชุติกานต์   วิชาดี
9. เด็กชายฐิติพงษ์  ไชยมงคล
10. นายณัฐพล   ยศเป็ง
11. นางสาวดามาส   เรืองฤทธิ์
12. นายทัศน์พล   วงค์ทาเหลือง
13. นายธนกฤต   บุญอาจ
14. นางสาวธารารักษ์  สายแก้ว
15. นางสาวนรมน  จันทร์ย้น
16. นางสาวบุณยาพร   ลาวขัด
17. นายปัญญาวุฒิ   พิชญาเดชา
18. นางสาวพัชรีพร  จันทร์แก้ว
19. นายพาโชค    ไชยโย
20. เด็กหญิงพิชญา   สุริยะวงศ์
21. นายพีระพงษ์    ชมภู
22. เด็กหญิงมธุนิภา  วันแว่น
23. นายมนัส    ขันคำ
24. นายรัฐพงษ์   สุขแก้ว
25. เด็กชายวรชัย  ชมภูหล้า
26. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์สา
27. เด็กชายศุกฤษฏิ์  สุภา
28. นางสาวศุภิสรา   ต๊ะมะนิล
29. นางสาวสมญา  พรมเสน
30. นายสัตยา  สัทชาพงษ์
31. นายสิรวิชญ์  วงค์ทา
32. นางสาวสุดาพร   จะวะนะ
33. นางสาวสุริษา   ใจทา
34. นายอัครชัย  ถาหล้า
35. นางสาวอารียา   วางหา
36. นายเขมนันท์   นันทะโชติ
37. นางสาวเบญญา    เมืองมา
38. นางสาวเบญญาพร    ศรีบัวบาน
39. นางสาวเมทินี   วิตท์ฟิลต์
40. นางสาวแพรพลอย  ภู่ดำรงค์
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ธรรมจักร์
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายปัญญาวุฒิ   พิชญะเดชา
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมลาย
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวศุภิสรา   ต๊ะมะนิล
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เรือนมูล
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายปัญญาวุฒิ   พิชยะเดชา
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเพชรผกา  ทองโชติ
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสหรัฐ  ทรัพย์เกิด
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร   ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร   แสนยะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริกาญจน์  มงคลพุทธิภักดิ์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธินนท์  มั่งมูล
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายอานนท์  ศรีโชค
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เฮ้า
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกรีตาพันธ์  ช่างไม้
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
3. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
4. เด็กชายภัทรพงศ์  จำเดิม
5. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันคำ
8. เด็กหญิงอภิรดี  อบแสงทอง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
10. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรภัทร์  กันวันนะ
2. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
3. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
4. นายธนวันต์  สมัคร
5. นายนัฎฐวุฒิ  ทองธนโชติกุล
6. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
7. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
8. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
9. นายอัมรินทร์  สินทรัพย์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
2. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดอะออง
4. เด็กหญิงสุทัศนี  ไพรสันต์
5. เด็กหญิงอภรดี  อบแสงทอง
6. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
2. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
3. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
4. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
5. นางสาวอนุตตรีย์  ปราบปราม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางสาวศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เทียนทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญางาม
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ชะลอม
5. เด็กหญิงทวินันท์  ชอบธรรม
6. เด็กชายภัทรพงศ์  จำเดิม
7. เด็กชายยุทธนา  เนียมสลุด
8. เด็กชายรวินันท์  ปิงใจ
9. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ดอยลอม
10. เด็กหญิงสิริกัลญา  มาดหมาย
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดอะออง
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขันคำ
13. เด็กหญิงอนุชิตา  จูบรรจง
14. เด็กหญิงอภิรดี  อบแสงทอง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
16. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูณ์
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธิน่าน
2. นายกิตติชัย  วิไลวรรณ
3. นายก่อเกียรติ  สายตา
4. นางสาวชนาทิพย์   อินปวก
5. นายณัฐนนท์  สนธินอก
6. นางสาวนิศารัตน์  ใจบุญ
7. นางสาวพรทิพย์  ถาป้อม
8. นายศิริชัย  กันธิยะคำ
9. นางสาวศิริรัตน์  กองลี
10. นายสรรเพชร  จิตรประเสริฐ
11. นางสาวสัญชนก  เขยฟู
12. นางสาวสุกันยา  ตันรินทร์
13. นายอิทธิพันธ์  ปัญญาใจ
14. นายเกริกพล  สิงห์คำป้อง
15. นายเกียรติศักดิ์  สุขหลอ
16. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
2. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
3. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
4. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผัดสัก
2. เด็กชายธวัชชัย  รวดเร็ว
3. เด็กชายนฤเทพ  สุพัฒน์
4. เด็กชายอรันตชา  เทียนทอง
5. เด็กชายเจษฎา  นันต๊ะปัน
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
2. นายยุทธพงศ์  จองคำ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายนวมินทร์  ม้าห้วย
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรชญา  จันทร์หมื่น
 
1. นางคนึงนิตย์  ชวนมา
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายญานุวัฒน์   ฝั้นแบน
 
1. นางโสรัจจ์   นันตา
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายจีรวัฒน์  แปลงเรือน
 
1. นางประภาศรี  สุวรรณเกษม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  หมื่นอาษา
 
1. นางแสงอรุณ  หีบจินดา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป  เรือนคำ
 
1. นางจิณณรัตน์  พยุงผลชัยสาร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณัฐชนน  อรุณ
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวทณัฐพร  เล้าตระกูล
 
1. นางชุลีพร  กันเดช
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  รัตนกรจินดา
3. เด็กหญิงพิชญา  ฉิมภารส
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ทีทัศน์
 
1. นางประไพศรี  ธนะภาษี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชญา  กาอ้วน
2. นางสาวน้ำฝน  นวลวงค์
3. นางสาวรัตติกาล  เขื่อนเพ็ชร
4. นายวรรณชัย  กาอ้วน
5. นางสาวหนึ่งหทัย  พรมเสน
 
1. นางชุติกาญจน์  ทอดเสียง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  เชิงแก้ว
 
1. นายไพรชยนต์  สิทธิยศ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิริยะ  ขยายเสียง
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฟูจุมปา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ   ปิงสอน
 
1. นางสาวอุมาภรณ์   ไผ่คำ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวนาตยา  ศรีวิชัย
2. นายภูมินทร์  สันวงค์
 
1. นายสถาพร  พันธุประยูร
2. นางอนงค์  ขีปนวัฒนา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายดรัล  หมั่นขีด
2. เด็กชายธีรภัทร  นันทะแขม
3. เด็กชายนารากร  ทุ่งล้อม
4. เด็กชายพีรดนย์  วิธุระ
5. เด็กชายภัทรฤทธิ์  ศรีบุรินทร์
6. เด็กชายวงศธร  อุ่นใจน้ำ
7. เด็กชายศิริวรรษ  ธนูศิลป์
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  สิทธิผล
 
1. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
2. นายนรินทร์  กุมภา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายจตุรวิตต์  รักวงษ์ไทย
2. นายณัฐกานต์  ศรีพรหมชัย
3. นายสิริชัย  มั่งมี
4. นายสุริยา  สุทธิพันธ์
5. นายเอกปกรณ์  ขอบใจ
6. นายไกรสิทธิ  แก้วสีขาว
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายเอนก  ชัยชนะ
3. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวณรัตน์ฏิพร  ทองหนัก
2. นายณัฐพงศ์  แสนอินทร์
3. นายณัฐวุฒิ   ยะยวง
4. นางสาวนิโลบล   วงศ์เมือง
5. นายพีระพงษ์  ใจขอด
6. นางสาวภัทรินทร์   เทวิน
7. นายมานัส   ลาพิตร
8. นางสาวรัชฎาภรณ์  จอมปิง
9. นางสาวสุภนิดา  ติ๊บปะละ
10. นางสาวเบญจมาศ   เขียวติ๊บ
 
1. นางสาวพันธิการ์    จันทร์สว่าง
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์   แก้วบังวัน
2. นางสาวดวงฤทัย   อ้ายซอง
3. นายปวัตน์   วงค์ปินตา
4. นางสาวสุภาวดี   วงษ์สิน
5. นายอัครพงษ์   ดีดอก
 
1. นางจันทนา   วังกาษร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวริษา  เสียงหวาน
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เวียงสาม
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นางกชกร  กึกก้อง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวนิศามณี   วันมูล
2. นางสาวพนิดา   อินพระยา
3. นางสาวอภิญญา    ป่าคา
 
1. นางวาสนา   ชมภูมิ่ง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กวางเต้น
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  เหล่าสูง
3. เด็กหญิงพิมลพร  สร้อยสาย
 
1. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
2. นางพิชญาณัฎฐ์  ทิพย์เนตร
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพนิตา  เสงี่ยมเล็ก
2. นางสาวมัตติกา  แต้มมณี
3. นางสาวอารยา  ม้าทอง
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  เอ้ยวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต่ออิ่น
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคฑาหัสต์  เหล่ากาวี
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  อุตมะนะ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปัณณวิชญ์  เกตุวราภรณ์
2. นางสาวเปรมยุดา  ดอกแก้ว
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  หล้าตัน
2. เด็กชายอนุภัทร   อินทนิล
 
1. นางสาวประกายเพชร   เอ้ยวัน
2. นางสาวอัษฎาพร   ธีรกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายสันติ  สุขแผ่นทอง
2. นายอรรถพล  ท้วมอ้น
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกชกร  อินทรศร
2. เด็กหญิงรวิสรา  จิตตประมวลบุญ
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพล  ดาวแดน
2. เด็กหญิงเจนนิสา  วงศ์ไวโรจน์
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงจรรยา  ใบบัว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายคงฤทธิ์  กุมภา
2. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปราณี  คำปิยะ
2. นายพิทยาธร  อ่อนคำ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลุตา  โกยทอง
2. นายปณิธาน  ทองกาบ
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธรรมชาติ  สุรินทร์
2. นายศรัณธ์  เสนาป่า
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงจอมสุรางค์  ผาทอง
3. เด็กหญิงปวริศา  คำหม่อม
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นางสาวยุภาภรณ์  ธนานุศักดิ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ยาหมู
2. นายจิรเมธ  ทนทาน
3. นางสาวชนนิกานต์  จริตงาม
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นางสาวนภาพร  สมศักดิ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลัลห์ลลิต  เกี๋ยงคำ
2. นายสิทธิพล  บวรภัค
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กาศสกุล
3. เด็กชายศาสตรพล  ปานปาก
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางปภาวี  บัณฑิต
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายกิตติพันธ์  สิทธิคำ
2. นายพุทธพงศ์  วงศ์ดี
3. นายมนตรี  อินทร์สำราญ
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางปภาวี  บัณฑิต
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมภูบาง
2. เด็กชายวุฒิชัย  สาบุตร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  วิชัยหอม
 
1. นายปิยพงศ์  บุญศรี
2. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธิติ  วงศ์ไชย
2. นายบุณยวีย์  ขุนทอง
3. นายเพ็ญเพ็ชร  พูลสังข์
 
1. นายสุกิจ  ไชยนวรัตน์
2. นายกริต  แสงสร้อย
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายรุ่งเรือง  วงศ์แพทย์
3. เด็กหญิงอิสรา  ชอบช้ำ
 
1. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  อู่เงิน
2. นางสาวศิริวรรณ  อู้เงิน
 
1. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
2. นางนารี  สุขมี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เขียนโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใบบัวเทศ
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เกาะกลาง
4. เด็กหญิงภัทรธร  ประดิษฐ์
5. นายภานุวิชญ์  อู่เงิน
6. เด็กหญิงสุชานันท์  ประดิษฐ์
 
1. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
2. นายยงยุทธ  ท่าช้าง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนแก้ว
2. นางสาวกันตยา  จันทร์แก้ว
3. นางสาวพิมพร  เจริญยิ่ง
4. นางสาววลัยพร  เงินมา
5. นายอนิวัต  พินิจเกษร
6. นางสาวอรณี  อ้วนศิริ
 
1. นางสำราญ  ก้งวัตร
2. นางสาววารุณี  กอบกำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  วงค์คำวัง
2. เด็กชายหัตถชัย  แปงอินต๊ะ
3. เด็กหญิงโยษิตา  สุระวงค์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวน้ำฝน  สุภาเฟย
2. นางสาวปานทิพย์  ปี่กลอง
3. นางสาวศิริพร  นนทโคตร
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางนันท์นภัส  ปิยรัตน์เจริญ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  เปี่ยมงาม
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ถาป้อม
3. นางสาววรัญญา  อุดสม
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายนเรศ  มั่งมี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวทิตติยา  ยืนยง
2. นางสาวพิมานมาศ  จางสี
3. นางสาวรุ่งนภา  แสนเมิองมิ่ง
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยมงาม
2. นายนเรศ  มั่งมี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  ศรีแก้ว
2. นางสาววริษา  กวาวสิบสาม
3. นางสาวสุชาวดี  บัวเหลือง
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์    
139 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพัตร์  ขัดมัน
2. นางสาวนิรามัย  กาบจันทร์
3. นางสาววิธารัตน์  คงยืน
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวีรวุฒิ  โพธิกุล
2. นายสุภกิจ  เกียรติอำพนธ์
3. นายสุภัทร  อินสม
 
1. นางนลินรัตน์  พริบไหว
2. นางภรณี  แห่งพิษ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยยศ
2. นางสาวศิขรินธาร  หาญชนะ
3. นายอรรถวิท  คำสุข
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวนุชจุรี  อุปถา
2. นางสาวอันธิกา   ภูเขียว
3. นายไกรสร   เวียงนิล
 
1. นายยุทธนา   สุทธิปัญโญ
2. นางบุบผา   ไชยเนตร
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากอนต์   แหยมแก้ว
 
1. นางสาวชนัญชิตา   ปันนินา
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   สว่างวงศ์
2. นางสาวศิริพร   จากน่าน
3. นางสาวอรพรรณ   คำปาแฝง
 
1. นางขวัญใจ   จอมแปง
2. นางดรุณวรรณ   แก้วมี
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน   เมืองน้อย
2. นางสาวสุพรรณษา   วงค์เกตุ
3. นางสาวอรญา   สาสุยะ
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา    คำอ่อน
 
147 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐจรี   กันสม
2. นางสาวสิริกร   ใจหา
 
1. นายทวีชัย   เชียงทา
2. นายนเรศ   มั่งมี
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภัคศุกร
 
1. นางสาวอรกรานต์  สุกใส
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จินดารักษ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุเดช  ชื่นชม
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธันยบูรณ์  ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจีราพร  นันตา
2. นายพงศ์ภัค  ปลาเงิน
 
1. นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ
2. นางพิชญาณัฎฐ์  ทิพย์เนตร
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษ   กันธิยะคำ
2. เด็กชายอานนท์    สมนึก
 
1. นางณัฎฐธิดา   จองนันตา