หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี วังชากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายสามารถ แจ่มเมธีกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสกุณา รอดเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสงกรานต์ สงวนศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา ศรีนวลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสมศรี เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวรรณภา อุดตันโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประทีป กองทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา ทนันไชยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
6. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางแสงอรุญต์ รอดสถิตย์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจำเนียน สังฆะมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัสสา บุญเมืองโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุพร สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศุทธินี ไพรสนธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ปันต๊ะวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุบ นิมิตรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางประภาวดี ทองเวียงโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวมัลธิกา ถนอมนวลโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางรัชนีพร อรุณวิงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางปราณี อินทร์ปินตาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลน้อย อินทร์ปิ่นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววารุณี ทองศรีพงษ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
6. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวภัทร ศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมพร อาจนนท์ลาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางสุทิพา ทั่งศิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภิสรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางอารีย์ คำนึงครวญโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
6. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสรวง พรมสีนองโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศลโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นางบังอร อ่วมแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายไกรจักร คำบุญเรืองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ พรมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวัฒน์ จีนทั่งโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ขอบคุณโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชิดเชื้อโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจุฑาพร วงศ์เกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่างโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุต มีเกิดโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ เข็มทองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายปิยวุฒิ ล่องชูผลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต มีเกิดโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกจรัญ เจสันเทียะโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ กาหลงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ บุญคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่องโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเปรมปรีด์ ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. สิบเอกจรัญ เจสันเทียะโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประชา เยาวรัตนประเสริฐโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ขันสาครโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ขันสาครโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ สุขโกษาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีระนุช สงพูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้มโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายอุดร ขำคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฐิติมา พูลเกษมโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดิเรก อาจกล้าโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา กลีบธงโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายพรพล อ่ำทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายวชิราวุธ มีชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางปราณี บุญดิลกโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
7. นางพรสวรรค์ คงประจักษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทองโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายวรดิฐ เกิดผลโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายอมรศักดิ์ เสมสันต์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นายอุดร ขำคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางนภาพร ทะยะโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา เสียงดังโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางรมณีย์ สร้อยสนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรำพู ช่างไชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางปภา ทองสวัสดิ์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประนอม จะปินโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ สาระมนต์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมรถ จาดแดงโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวินตา อุปะทะโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้วโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมานพ จันตาวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา คลังคลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจันทนา แก่นแก้วโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสมรถ จาดแดงโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา เมฆไตรรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ธารานากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ กลับเส็งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางพรรณปพร นนทธิโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางอำพรรณ ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจะ มุ่นกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ วังคะออมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ พิมพ์แสงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาคโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสมเจตน์ เนียมก้อนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายธวัช ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ คำอั้นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ศักดิ์พงศ์สิงห์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เนียมก้อนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภักคีณี จีนามูลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอดิวิชญ์ ทองหล่อโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววรวรรณ สำอางค์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวชนิดา เสียงดังโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุธยา คงพรมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ สุขรอดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสด มอญกอดแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุธิชัย คำมาโยโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงศ์ หวลระลึกโรงเรียนพระหฤทัยประธานกรรมการ
2. นายคงศิลป์ แก้วส่องศรีโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายเจริญ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
7. นางเดือนงาม ศุภพงศกรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสุนิศา เดียวสกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
9. นายชัยมงคล แก้วเขียวโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ พระโฉมโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรตินิยม รสลือชาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรินทร์พร มีหินกองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายเฉลิมพงศ์ หวลระลึกโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
8. นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
9. นายเจริญ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำค้าง แย้มจันทร์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายนเรศ หนูป่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางประทีป เกิดมีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ นิลกำแหงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ กันทะชุมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางจามจุรี พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ชูวิทย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย พุกกะณะสุตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร นรินทรางกูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายปวีณต์วิชา พานิชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพย ทองจุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล วงค์กฎโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอรุณ ปวีร์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชูโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางศศินา ไทยสายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนาโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชะเอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพยนต์ พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางศศินา ไทยสายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนาโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชะเอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรามัย มั่นหมายโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชโลทร จันทร์น้ำท่วมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชโลธร จันทร์น้ำท่วมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางนิรามัย มั่นหมายโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตน์ นพเก้าโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉลวย ลิ้นจี่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัดโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางธนารัตน์ เทพวงษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางมาลี ประเสริฐสมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำลอง พรมเสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ ชาติวุฒิโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรณิดา โฆสิตโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางรักเกียรติ เกษรพรหมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวรรณชัย ทะนะแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจินห์จุฑา แจ้คำโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ วชิรเมธีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางเจริญสินธุ์ มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบัญญัติ ทองบางโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลี มั่นคงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ เทพวงค์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายนัยนา คงกระพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อินศิริโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบางโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางวนิดา พุทธรัตน์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเพียงใจ สุพรรณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ สำเภาน้อยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูปโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายละเอียด จันไทยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายมนัส สุริโยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายไพโรจน์ กันทะวงศ์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเชื้อ พุทธาโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช จำรูญโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางปณตพร ศรีวิไลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายมนัส สุริโยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
7. นางพูลผล แจ้งกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายคมกริช แหงมปานโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายสุรกิจ นองขมวดโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายเทพนิต จุ้ยแตงโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุวัฒนา แก้วเทพโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนพวรรณ พิพัฒศิวพงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
7. นางสาวธนิตา ทานศรีชาติโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดารากร ตัสมาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ รัตนเพขรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายดารากร ตัสมาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรัตน์ รัตนเพขรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัคพล หล่ำทุ่งโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวบงกช เกตุทองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
6. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
7. นายเชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
8. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
6. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
7. นายเชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
8. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายเชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายเชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายเชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
6. นางสาวจันทนี ล่องชูผลโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
7. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
6. นางศิวพร บูรณะพิริยะพงษ์โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ ขำจันทร์โรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลกำแหงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
6. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
7. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัตน์ ขำจันทร์โรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ นิลกำแหงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
6. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
7. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. MissGenefe Bagongon Cabutajeโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Salac Gerardo Corpuzโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissฺBlesille Penton Cainoyโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. MissGenefe Bagongon Cabutajeโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Salac Gerardo Corpuzโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissฺBlesille Penton Cainoyโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอนุตตรา รักษาวงค์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
6. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกัมพล อยู่จุ้ยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. MissGenefe Bagongon Cabutajeโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Salac Gerardo Corpuzโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissBlesille Penton Cainoyโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. MissGenefe Bagongon Cabutajeโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Salac Gerardo Corpuzโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissBlesille Penton Cainoyโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เอมรุญโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพริมภัค ธรรมสอนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพริมภัค ธรรมสอนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
7. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพโยม อุตรพันธ์โรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อ่ำทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปริศนา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางชฏาธาร อินทรโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลลออ ศรีตระกูลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Arnold Celeminโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางส่องหล้า หุ้นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพชรวรรณ เมฆพัฒน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนิพล วังคะออมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ อ่อนดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อุตมาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวเนาวรัตน์ เพ็งยาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิญาณี บูรณะชาตโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญประดับโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายชัยพร อินทรโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกนกพร นวมนาคโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอธิคม กันทะชุมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิวันท์ ขันแข็งโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเชิด ศรีนวลจันทร์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวมินตรา เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางบุษกร พานิชสมบัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา สันติชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวผักแว่น พรมพุทธาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ สุทธรินทร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม ม่วงงามโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Noe Espanalโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางกฤติญาภรณ์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน พลมากโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจันทรา ตาด้วงโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมร ทีภูเวียงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายเทียนชัย ผิวกำพลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวไฉน อรุณเกล้าโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวาลี เนียมถาวรโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข มั่นเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒รองประธานกรรมการ
3. Mr.Bryan Mangahasโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริอมร หวลหอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์อมล อายุโรจน์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. Mr.ฺBryan Mangahasโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางกมลทิพย์ ใจเยี่ยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายดนุพล ยิ้มมีโรงเรียนเทศบาลเมืองสววคโลกประธานกรรมการ
2. นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิณี โชติมนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัชพร สุขลาภโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้าโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร สุขลาภโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้าโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย นราภาสจรัสโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ แสนบุญยังโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรียา จันทร์เกษรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางทิพวรรณ องอาจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ เพ็งแสงทองโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางเจริญศรี แผนนรินทร์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางชุลีพร ฟ้าทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ ยาพรหมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ กาญจนตฤณโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารี หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอารี หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายอุดม น้อมนุชโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
4. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร อมรวัฒนานุกูลโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณลักษณ์ ฉิมเอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางเมธาวี อินทรโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางชุลี ครุธแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิราวรรณ ศรีม่วงโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ ดนตรีโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ ปาละหงสาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายมานพ แก้วบุรีโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอำนาจ ปาละหงสาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ ดนตรีโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสิราวรรณ ศรีม่วงโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร ยานะกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิภรณ์ โตสุขโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียวโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา สุวรรณชื่นโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางจีราวรรณ ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วงศ์คำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตรโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางชุติมา แก้วหล้าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุรพล รู้สมัยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุรพล รู้สมัยโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ จงอยู่เย็นโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววรีวรรณ โขนงนุชโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางเรวดี รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ จงอยู่เย็นโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอดุล หลวงแนมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอดุล หลวงแนมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรีวรรณ โขนงนุชโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา เพ็ขรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เพ็ขรมุขโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา วงศ์เครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยพรรณ ประสมวงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทรัพยสิทธิ์ สรรพโชคอนันต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปิยพรรณ ประสมวงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพินิจ สุขลักษณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ แสงศิลป์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน อยู่เปียโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางอรัญญา ยงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงศิลป์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เลิศไกรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อำพันธืโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกันทิมา เปียระบุตรโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฉัตรนฤมล เหราโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางชุลี ครุธแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา อิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัญญา อิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ใยดีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เพ็ขรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา เพ็ขรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตร ใยดีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี อินทร์ปินตาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ รอดสกิตย์โรงเรียนพระหฤทัยรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวภัทร ศึกษาโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุทิพา ทั่งศิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอุดร ยาน้อยโรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ์ พิศดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาวรรณ์ พิศดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พันศักดิ์ แสงทองโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายดิเรก อาจกล้าโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรพล อ่ำทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]