หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ ทำการแข่งขันเพิ่มเติมในวันที่ 10 เมษายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุพรรณี ธรรมไชย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
2 นางสาวทิพย์ กาหลง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
3 นางมณฑา สุวานิช โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
4 นางสุธาสินี หนูเกตุ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
5 นางประทีป เกิดมี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
6 นางเพียงใจ สุพรรณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
7 นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
8 นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
9 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
10 นางวิลาวรรณ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
11 นางวาสนา ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
12 นางสาวจีระนุช สงพูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
13 นางอรุณี รัตนชาญชัย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
14 นางวลัยลักษณ์ ประกิจ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
15 นางณิฏฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
16 นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
17 นางสาววาสนา บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
18 นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
19 นางสุมาลี นักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
20 นางเมทาวี อินทะโชติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
21 นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
22 นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
23 นางสาวพัชรวดี สุวรรณชื่น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
24 นางสาวสาริณี ปรากฏวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
25 นางสาวภัทรสุดา ฝังสนิท โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]