รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 และ ทำการแข่งขันเพิ่มเติมในวันที่ 10 เมษายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  คำแสง
 
1. นางสาวสุภัทรา  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติกา  นนทประสาท
 
1. นางสาวสุวรรณภา  อุดตัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ฉัตรทอง
 
1. นางพรทิพย์  ภู่เพียงใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจารุพร  สวนปลิก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริมา
 
1. นางสุนันท์  ชลพิทักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายสหรัฐ  ครุฑน้อย
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงตรีนุช  แก้วมณี
2. เด็กหญิงสวรินทร์  พุ่มมาลี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิรชน
 
1. นางสมพร  อาจนนท์ลา
2. นางนัยนา  ทินกระโทก
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวน้ำฝน  บุญเรือง
2. นางสาวปาริฉัตร  ข่ายสุวรรณ
3. นางสาววรัญญา  อินสอน
 
1. นางเรณู  ภุมรา
2. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนรินทร์  กันยะมูล
2. เด็กหญิงศศินิภา  แก้วประเสริฐ
 
1. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
2. นายธเนศ  มยุรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณภัทร  คำมี
2. นางสาวพิตรานันท์  ทนทาน
 
1. นางเรณู  ภุมรา
2. นางประทีป  กองทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ประดิษฐ์
 
1. นางวชิราภรณ์   พรมณี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสุทธิรักษ์  สุทธรินทร์
 
1. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  คำวัฒนา
2. เด็กชายพุฒิชัย  เนียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิฎารัตน์  ปวนยศ
 
1. นางสาวทิยย์วรรณ  กาหลง
2. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  เขียวฤทธิ์
2. นางสาวญาติกา  จันทร์จิตวิริยะ
3. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญทวี
 
1. นายนิรุต  มีเกิด
2. นางสาวอำภาพร  คณะแพง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์  เอื้อกุศลสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่ำเคลือบ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ก้านเงิน
 
1. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
2. นางเยาวรัตน์  สุขโกษา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลณิษฐ์  คุณทรัพย์เลิศ
2. นางสาวสุกัญญา  บัญญัติ
3. นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมสุข
 
1. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
2. นางเยาวรัตน์  สุขโกษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายญานันธร  เชิดชูไทย
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  อธิศักดิ์นันทกุล
 
1. นายประชา  เยาวรัตนประเสริฐ
2. นางวิภาวรรณ  ทะนะแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตนู  พรมสุจา
2. นายกันตภณ  ฝั้นสกุล
 
1. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
2. นางสาววิมลรัตน์  บุญคง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายอดิศร  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายเสกสรร  สังข์ท้วม
 
1. นายไตรรงค์  กล่ำบุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุ่มเมฆ
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คาร
3. เด็กชายศุภชัย  ระเริง
 
1. นางสุนิทรา   เอมะสุวรรณ
2. นางพรรณปพร  นนทธิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนวันต์  โลหะจันที
2. นายนนทวัฒน์  ชูเชิด
3. นางสาวรักข์ชนม์   มณีเลิศ
 
1. นางวาสนา   บัวอ้น
2. นางสาวเบญจะ   มุ่นกิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรเมศวร์  แก้วมุกดา
2. เด็กชายปิยณัฐ  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณวงษ์
 
1. นายวันโชค  ขวัญเมือง
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนิกข์  แสงศรี
2. นางสาวชัญญานุช  นุชปาน
3. นางสาววณิชกานต์  นวรัตนารมย์
 
1. นายวันโชค  ขวัญเมือง
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เวียงแก้ว
2. เด็กชายภัทรพงศ์  สังข์ป้อม
3. เด็กชายอาฒยา  รัตนา
 
1. นายธีรศักดิ์   พงศ์สรสิทธิ์
2. นายสด  มอญกอดแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายชิติพัทธ์  อุ่นทิ
2. นายธีระวิชญ์  วีระประดิษฐ์ศิลป์
3. นายวงศกร  อ่วมภักดี
 
1. นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์
2. นางสาวประนอม  จะปิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงสหัสยา  กล่ำบุตร
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางประภา  คงคารัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวนัทฐิชา  แก้วนิตย์
2. นางสาวพรนิภา  พิมเสน
3. นางสาววิชชุดา  ยาปัน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รื่นรมย์
2. นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สันเทพ
2. เด็กชายพัทธพล  พรมมาลา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายปฐวีกาญจน์  จิตบรรจง
2. นายศักดา  คุ้มสา
 
1. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
2. นางรวีวรรณ  สุขรอด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรโชติ  วงศ์เครือ
2. เด็กชายวิทวัฒน์  สันคะยอม
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อุตบัววงศ์
2. เด็กชายนันธชัย  อายุพุด
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังคำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เฉยชู
4. เด็กหญิงพรสิรินันทร์  อรุณโชคถาวร
5. เด็กหญิงลักษิกา  ใจทิม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
2. นางจามจุรี  พูลรักษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัณฐิกา  สุคนธานนท์
2. นางสาวณัฐวรรณ  แสงทอง
3. นางสาวปรัชญา  ศรีศิลป์
4. นางสาวปวีณา  โพธิ์กอง
5. นางสาวโสภิตา  อินทราช
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
2. นายประจวบ  ชูเชิด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชัญพิชญ์ชญา  ธนานุภาพไพศาล
2. เด็กชายณัฐพล  ทิมทอง
3. เด็กชายนพสิทธิ์  ผลวัฒนะ
4. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงสุธิชา  คุ้มแพร
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
2. นางอุ้ม  ชิดเชื้อ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  คงตัน
2. นางสาวณัฐณิชา  อินเลี้ยง
3. นางสาวธัญชนก  สุยะวิน
4. นายพลวัต  มีบุญ
5. นายวิชยุตม์  บุญทาวงศ์
 
1. นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
2. นายศุภชัย  แก้วเกตุ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หนุนทรัพย์
2. เด็กชายประสิทธิชัย  วงค์ตะวัน
3. เด็กหญิงมุธิตา  บรรเลงใจ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อู่นาท
5. เด็กหญิงอัญชนา  สมพันธุ์
 
1. นายพยนต์  พูลรักษ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวพรธิภา  ยอดแย้ม
2. นางสาววรรณา  ทิพวรรณ
3. นางสาววราภรณ์  ทุนมาก
4. นางสาวอภิญญา  สีแดง
5. นายอิทธิพร  มีแก้ว
 
1. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
2. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  รำขวัญ
2. นางสาวกันยารัตน์  มั่นคง
3. นางสาวขนิษฐา  บุญคำ
4. นายชัชชัย  ทวีอภิรดีชัย
5. นางสาวชีวาพร  ทับทิม
6. นางสาวณัฎฐนันท์  สินสวัสดิ์
7. นายธนายุต  นพรัตน์
8. นางสาวธันย์ชนก  แสงลำภู
9. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ศรีมาลัย
10. นางสาวบุตรทยา  บุญเรือง
11. นางสาวรติพร  ทิมมะ
12. นายวสุพล  อรัญศรี
13. นางสาววิภาวี  น่วมเจริญ
14. นายวิศววิท  นาคะเกศ
15. นายวุฒิพงษ์  คุ้มแก้ว
16. นายศศิพงศ์  วรรณา
17. นายสราวุฒิ  บุญเรือง
18. นางสาวสุธาสิณี  นัดชื่น
19. นายอัครพงษ์  หมอกมืด
20. นางสาวอัจจิมา  ชำนาญจิตร
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
2. นายประจวบ  ชูเชิด
3. นายเกรียงศักดิ์  จำปาอูป
4. นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี
5. นางสาวอรุญ ปวีร์  ประทุมทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวกันยารัตน์  ล้นเหลือ
2. นางสาวกิตติธร  แบบกัน
3. นางสาวณัฐริกา  กาฟัก
4. นายธนายุทธ  ยอดคำ
5. นายนพเก้า  เคราะห์ดี
6. นางสาวนัทมล  ดาราดิลก
7. นายนันทวัฒน์  เนื่องโคตะ
8. นางสาวปภาวรินทร์  สิทธิชัย
9. นายพงศกร  ท้าวนาม
10. นายพิตตินันท์  ลุงคะ
11. นายภัณฑ์ศักดิ์  พิศวงษ์
12. นางสาวรัตนา  คำปวน
13. นายวันชัย  พุทธสน
14. นายศรราม  รอดทอง
15. นางสาวสร้อยทิพย์  ผาทอง
16. นางสาวสุภาภรณ์  คุณสินธ์
17. นายสุริยา  ขุนวิเศษ
18. นายอานนท์  ฉิมพลี
19. นางสาวอารีวรรณ  สิทธิวงศ์
20. นายอิทธิกร  ระวังภัย
 
1. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
2. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางมาลี  ประเสริฐสม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  มนต์แก้ว
 
1. นายมานิตย์  ชาติวุฒิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. เด็กชายกมลเทพ  หว้าศิลาหงษ์
2. เด็กหญิงอรนุช  แสงคำกุล
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์
2. นางปราณี  บุญดิลก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายจีรศักดิ์  สีทอง
2. นางสาวสาวิกา  ตองอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ  วชิรเมธี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญสรณะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงจินตนา  พุ่มชา
4. เด็กหญิงตุลยา  ครุฑมี
5. เด็กหญิงธนากานต์  เนียมกำเนิด
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เขียวคชสาร
7. เด็กหญิงมนทกานต์  เสือกลิ่น
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงบรรจบ
9. เด็กหญิงศิวรัตน์ชภา  มวลศรี
10. เด็กหญิงสุฑามาศ  แย้มเขนง
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
2. นายประจวบ  ชูเชิด
3. นายเกรียงศักดิ์  จำปาอูป
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกิ่งดาว  นุเวที
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ครีบผา
4. นางสาวชลดา  ทดเทียน
5. เด็กหญิงธนัชชา  ยอดโยม
6. นางสาวนัดทิกา  บุญธานี
7. นางสาวปิยาภรณ์  พละทรัพย์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ตั้งจิตศรัทธา
9. เด็กหญิงรวีวรรณ  คุ้มสา
10. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  แก้วนิล
11. เด็กหญิงสุชาดา  นิทากร
12. นางสาวสุทัตตา  แสงชัย
13. นางสาวสุพัตรา  เดชะวงศ์
14. เด็กหญิงอารยา  วรรณชัย
15. เด็กหญิงอิษยา  ภู่เอี่ยม
 
1. นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. นางสุวัฒนา  แก้วเทพ
3. นางสาวศรีนวล  หลวงแนม
4. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงปรีญา  มะโน
 
1. นางปณตพร  ศรีวิไล
2. นายเทพนิมิต  จุ้ยแตง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญจิรา  ศรีอุตตะ
2. นางสาวอิศราพร  ต๊ะเทียน
 
1. นางปณตพร  ศรีวิไล
2. นายเทพนิต  จุ้ยแตง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิมา  ป่านฉะนี้
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นายสุทธิ์ศักดิ์  บานแย้ม
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายภูวดล  บุญต่อ
 
1. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวคนึงนิจ  เตียวตระกูล
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรัสรู้
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พูลเลิศ
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สุปินตา
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  บุญคง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ธรรมราช
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐนิชา  ตาวงษ์
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายธนกร  อุสาใจ
2. เด็กหญิงพอใจ  ขุมเพชร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สะสี
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวประติมาพร  ลิ้นจี่ขาว
2. นางสาวสุนิษา  เกี้ยวกลม
3. นางสาวอรพรรณ  ทางประโยชน์
 
1. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  น้อยหล่อง
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นายเดชณรงค์  ทุตะกิจ
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นายนิรุทธิ์  เตตะวงศ์
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กลิ่นสวรรค์
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงผกามาส  แสนสุวรรณ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวศิรินภา  ทองน่วม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อินสาคร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวแพรวพรรณ  ชมโฉม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร   เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธีระศักดิ์  แผ่วงค์
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินแก้ว
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายจารุวัตร  สุขสวรรค์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คมขำ
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นายศุภกร  ฟักโต
 
1. นางมารศรี  ลิ้นจี่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันทวงศ์
 
1. นางจุฑาทิพ  ชิดเชื้อ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  จิตมณี
 
1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อินสาคร
3. เด็กชายพริสร  ผิวอ่อนดี
4. เด็กชายภาณุพงศ์  อิ่มเพ็ง
5. นางสาวลลิตพรรณ  ทิมทอง
6. เด็กชายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
7. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
8. เด็กชายอดิศร  เพ็ชร์ดี
9. เด็กชายเอกรัตน์  แนมมณี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชษ  บุญญา
3. นายสุรพล  บัวขำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  สืบอ้าย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีแดง
3. เด็กหญิงจิราพร  ปัญโญอ้าย
4. เด็กชายณัชพล  ปันทะวงษ์
5. นายธีรศักดิ์  แผ่วงค์
6. เด็กหญิงนภารัตน์  บุญยืน
7. เด็กหญิงนิจวิภา  สมนิมิต
8. เด็กชายนิรันดร์  พิษณุกลี่น
9. เด็กชายภัทรพล  หอมบุปผา
10. เด็กชายภาณุพงศ์  คำฮอง
11. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุริยะคำวงค์
12. เด็กหญิงสุรัสวดี  รัตนารี
13. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาะรัมย์
14. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปัญญาวงค์
15. เด็กหญิงเสารลักษณ์  วงศ์เอ้ย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
2. นายบรรจง  โต๊ะถม
3. นายนิรุตติ์  อินมา
4. นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม   1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
2. นางสาวดารารัตน์  รื่นรส
3. นางสาวมาลี  มั่นคง
4. นางศศินา  ไทยสาย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  รอดประทับ
2. นายณัฐพล  เข็มทอง
3. นางสาวณัฐวดี  เชิดชู
4. เด็กชายทัตเทพ  ทิธรรมมา
5. เด็กหญิงธนัชพร  จันทวงศ์
6. เด็กหญิงธนัตดา  ป่าถ่อน
7. นายธเนศ  เพชรดี
8. เด็กชายพายุพัด  พูลล้น
9. นายยุทธพงษ์  ปราศจาก
10. เด็กหญิงศิรประภา  ชูหน้า
11. เด็กหญิงศุจินธรา  คุ้มสา
12. นายศุภนัฐ  เอี่ยมศรี
13. เด็กชายสถาปนา  พูลล้น
14. นายสุนทร  ภู่ตระกูล
15. เด็กชายอติรุจ  หลากจิตร
16. นายอนุวัต  ไก่แก้ว
17. นายอภิสิทธิ์  จะประสงค์
18. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
19. นางสาวเกศรินทร์  ประดิษฐ์
20. นายโอภาส  ภูมิพฤกษ์
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
2. นางจุฑาทิพ  ชิดเชื้อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงชื่นกมล  จันละมณี
2. เด็กหญิงนิตยา  จันทราภักดิ์
3. เด็กชายมีชัย  ขันทะสาน
4. เด็กชายศดิสลภัส  ควรจาม
5. เด็กชายศักดา  แสดขุนทด
6. เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีพุดซา
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
3. นางภิรมยา  เกิดศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
2. นางสาวนฤมล  คงเสือ
3. นายปวริศร์  ชิมิซึ
4. นายปิยพนธ์  ทองเพ็ง
5. นายรวิ  เฮงไปล่
6. นายสันติสุข  จะเติบโต
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
3. นางภิรมยา  เกิดศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บำเพ็ญ
2. นางสาวกมลเนตร  แผลงศร
3. นายกิตติพงษ์  เข็มทอง
4. นายกิตติพงษ์  สีภูมี
5. นายจักรกฤษณ์  แย้มสวน
6. นางสาวจิดาวรรณ  เบี้ยจั่น
7. นายชนะฤทธิ์  จิตรนึก
8. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องกงลาด
9. เด็กหญิงฐิตาพร  หลินเจริญ
10. นางสาวฐิติกานต์  จับใจ
11. เด็กหญิงณัฐกาญจ์  กระชั้น
12. นายณัฐพงษ์  พร้อมสกุล
13. นายณัฐวุฒิ  ปราศจาก
14. เด็กชายธนรัฐ  แก้วเนตร
15. นายธีระศักดิ์  ศิริโภคา
16. นางสาวนางสาวรุ่งฤดี  สุขกล้า
17. นายประวิทย์  วิเชียรพจน์
18. เด็กชายปวีรพล  อ่อนทอง
19. นางสาวปาวีนา  คงทน
20. นายปิยะพงษ์  บริสุทธิ์
21. เด็กชายภัคธนะกร  ยศเจริญ
22. นางสาวรุ่งทิวา  ขุนทองชัย
23. เด็กหญิงวันวิพา  นิยม
24. นางสาววาสิตา  ไกรสร
25. นางสาววิภาวี  ด่วนเดิน
26. เด็กชายวิษณุ  แกลมนิล
27. นายศราวุธ  ปานประยูร
28. เด็กชายศุภกิจ  บุญเกตุ
29. เด็กหญิงสนธยา  คนใหญ่บ้าน
30. เด็กหญิงสวรส  ขอบทอง
31. นางสาวสุกัญญา  บุญเกตุ
32. นางสาวสุชานันท์  นาคขำ
33. นายสุทธิพงศ์  ไก่แก้ว
34. เด็กชายสุรีวัฒน์  นิยม
35. เด็กหญิงสโรชา  หลักไหล
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พลเลิศ
37. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยวุฒิ
38. นางสาวอภิญญา  จินดาสถาน
39. เด็กหญิงอัจฉรา  ศิริสนธิ
40. นายเจษฏา  จันทร์จิตร
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
2. นางศิวพร  บูรณะพิริยะพงษ์
3. นางมลฤดี  ถ้วนถี่
4. นายธนธาร  อินทรกูล
5. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
6. นางสาวจารุนันท์  ตู้พิมาย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายกฤษณะ  ทุตกิต
2. นางสาวกัลยา  สายวัตร
3. เด็กหญิงกินรี  สงวน
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มะลิทอง
5. นายจตุพงศ์  ไขแจ้ง
6. นายจักรชัย  อยู่สุข
7. นายจัตตุรงค์  พูลผล
8. นางสาวจิราภรณ์  ธงศรี
9. เด็กหญิงฐิติมา  ทวีกุล
10. เด็กหญิงณัชชา  กวีธรรม
11. เด็กชายณัฐจักร  เลื่อนชิด
12. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทร์ใย
13. นางสาวณัฐฐินันท์  โคเกิด
14. เด็กหญิงณัฐธชา  ด้วงหรุ่ม
15. นางสาวธิดาพร  ตรีชะวา
16. เด็กชายธีรภัทร  ละม้ายเมือง
17. นางสาวนลธิชา  ทับขำ
18. นายนันทวัฒน์  อมรวัฒนาพงษ์
19. นายประสพโชค  ปรารภ
20. นางสาวพรตะวัน  แก้วเนตร
21. นายพีระพล  เครือแดง
22. เด็กชายภทรธร  ศรีนวนแตง
23. เด็กชายวรชิต  คำจันทร์
24. นางสาววันวิสา  จะแจ้ง
25. นายวิทวัส  ยิ้มเจริญ
26. เด็กชายวีรยุทธ  บัวป้อม
27. นางสาวศิริรัตน์  ครุฑจันทร์
28. นางสาวศิริวรรณ  จำปาพันธ์
29. เด็กชายสมพงศ์  สุทธิชาติ
30. นายสิทธิชัย  รอดพลัด
31. นายสิทธินนท์  อาทิตยา
32. นางสาวสุพัฒนา  หอมหวล
33. นางสาวสุวรีย์   ทองศรี
34. เด็กชายอดิศร  ทองมา
35. เด็กชายอนาวิล  แตกรอด
36. นายเจษฎากร  แฉล้มฉัตร
37. เด็กชายเมธัส  นพคุณ
38. นางสาวไพลิน  บุญมาแย้ม
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
3. นางสาววารุณี  ทองศรีพงษ์
4. นายกฤษฎา  ม่วงวงษ์
5. นายนิทัศน์  ชูเชิด
6. นายณัฐพงศ์  เพ็ชรมุข
7. นายเอกรินทร์  พงษ์พาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายภูริเดช   ครอบครอง
 
1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิสรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นางสาวสุภาพร  ทองเพียร
 
1. นายเศกสันต์  จาดแดง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  มะตัน
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรธิภา  มงคลพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภารินทร์  รอดเมือง
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายกิตติพศ  ดอกบัว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสนมี
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวมัลลิกา  ขุนนาจาง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนพมาศ  แย้มวัตร
 
1. นางศิวพร  บูรณะพิริยะพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาววิภาวี  ด่วนเดิน
 
1. นางศิวพร  บูรณะพิริยะพงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  พุ่มน้อย
2. เด็กหญิงกรนันท์  วิทยายุทธ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฉิมพาลี
4. เด็กชายจตุพร  พรมพุก
5. เด็กหญิงจิรประภา  นิลทกาล
6. เด็กชายจุนอัน  พัว
7. เด็กชายชยากร  ชูสุวรรณ
8. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุญเจริญ
9. เด็กหญิงชุติมา  เรืองวิริยะ
10. เด็กหญิงณัฏฐนิช  รอดวินิจ
11. เด็กชายณัฐพล  ขำวงค์
12. เด็กชายณัฐรัช  อุบลรัตน์
13. เด็กชายทิวากร  จันทะคูณ
14. เด็กหญิงธนัชชา  โตมาก
15. เด็กชายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
16. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูรินากรณ์
17. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขำพิทักษ์
18. เด็กหญิงธัญธิตา  ปั่นป่วน
19. เด็กชายนพพล  จันทร์ละมูล
20. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื่อวิทยา
21. เด็กหญิงผกาวรรณ  สุขกร
22. เด็กชายพงศภัค  สืบบุญ
23. เด็กหญิงพิมพ์ระพรรณ  นกโต
24. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  นกโต
25. เด็กชายพีชญ์  บัวทอง
26. เด็กหญิงภัคจิรา  ยงพันธ์
27. เด็กชายภากร  เพิ่มสุข
28. เด็กชายยุทธชัย  แสงชัย
29. เด็กชายวรรษชล  นนทโครต
30. เด็กชายวัชรพล  นพคุณ
31. เด็กชายศุภกร  ปักษี
32. เด็กชายศุภวิชญ์  แสนรักษ์
33. เด็กหญิงสมฤดี  กำเงิน
34. เด็กหญิงสรัญพร  นรารัตน์
35. เด็กหญิงสาวิณี  เจริญลาภ
36. เด็กชายหัตถชัย  สอนมา
37. เด็กหญิงอนุสรา  คมขำ
38. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ทิมสูงเนิน
39. เด็กหญิงอารยา  อาทะวัน
40. เด็กชายไกรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นายพิเชษ  บุญญา
2. นายสุรพล  บัวขำ
3. นายสำราญ  สีแก้ว
4. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
5. นายศราวุฒิ  อยู่สุข
6. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า
7. ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย  เนียมหอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกอบกนก  จันตรี
2. นางสาวกุลณัฐ  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจันทริญา  อ่อนคงทิม
4. นางสาวจิตตินันท์  จันทฤทธิ์
5. นายฉัตรมงคล  ทิพยวรรณ
6. นางสาวชวนกมล  ชัยมั่น
7. นายชำนาญ  รักทุ่ง
8. นางสาวฐิติกา  ตาปิ๋วเครือ
9. นายณภัทร  สารีเครือ
10. นางสาวณัฐกานต์  มธุพจน์
11. นายณัฐพงษ์  คำบุตร
12. นายณัฐพร  สุขแก้ว
13. นางสาวดวงนภา  ขุมเพชร
14. นายดิศรณ์  ปิ่นทอง
15. นายธนภัทร  โอสถานนท์
16. นางสาวธนิสร  เทพยศ
17. นางสาวธารารัตน์  ยุบล
18. นายธีรวัฒน์  ตรงเที่ยง
19. นายนรุตม์ชัย  ใจตุ่น
20. นางสาวนัทนา  ขำเน่า
21. นางสาวนัทรวี  ปานสมบัติ
22. นางสาวนิลยา  นิวาเก้า
23. นายบุญญฤทธิ์  สอนโต
24. นายประเดิมพงศ์  แก้วเนตร
25. นายพงศกร  ด่วนเดิน
26. นายพงศธร  นุภาพ
27. นายพีรภัทร  บัวทอง
28. นายฤทธิชัย  เดียรดาษ
29. นางสาวลลิตา  รัศมีเด่นดวง
30. นายวรพล  คงมา
31. นายวาที  วงค์เหมอะ
32. นางสาววิชญาพร  เอี่ยมสอาด
33. นายศรัณย์  ท่อนแก้ว
34. นางสาวสลิลทิพย์  กลิ่นหอม
35. นางสาวสิรีลักษณ์  ศักดิ์อมรชัย
36. นายอรรถพล  ชาดก
37. นางสาวอาภาภัทร  เพชรดี
38. นายเจนวิทย์  อินปฐม
39. นายเอกมล  อินนารี
40. นางสาวไพลิน  เตชะเต่ย
 
1. นายสำราญ  สีแก้ว
2. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
3. นายสุรพล  บัวขำ
4. นายพิเชฎ  บุญญา
5. นายศราวุธ  อยู่สุข
6. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า
7. ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย  เนียมหอม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานิชฐ์  มิ่งกลิ่น
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์กรด
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชรวัฒนาภา
4. เด็กชายภัทราวุธ  แปงทอง
5. เด็กหญิงรสรินทร์  อินเขียว
6. เด็กหญิงวราลักษณ์  รอดบุญฤทธิ์
7. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
8. เด็กชายสิทธิพล  แก้วจาเครือ
9. เด็กชายสิทธิเชษฐ์  คนประสพ
10. เด็กหญิงเนตรฤดี  มณีกุล
 
1. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
2. นางสาวพริมภัค  ธรรมสอน
3. นางบุปผาพร  รูปสง่า
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายณัฐนนท์  นิโสกะ
2. นางสาวดวงพร  เพ็ญญะ
3. นายธนวินท์  สายสุภา
4. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
5. นายนิธกร  คำดำริ
6. นายปฏิธาร  พิงชัยภูมิ
7. นายวัชระพงษ์  ดงดอน
8. นางสาวอรนภา  ทิพโชติ
9. นางสาวอรวรรณ  ติ๊บปินวงศ์
10. นางสาวอุไรวรรณ  ติ๊บปินวงศ์
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
2. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ   ยกจำนวน
2. เด็กหญิงณัฐพร  หนูเกตุ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ประพันธ์ศิริ
4. เด็กหญิงพิมพ์กา  สุวรรณรัตน์
5. เด็กหญิงวัณณิตา  ศิริไทย
6. เด็กหญิงสญามินทร์  เสืองามเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มพล
8. เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์เงิน
 
1. นางวราภรณ์   ส้มอ่ำ
2. นางสุธาสินี   หนูเกตุ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สุวรรณสาร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พานทอง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ล้นเหลือ
4. เด็กหญิงธีรนุช  หล่อหลอม
5. เด็กหญิงพนิดา  หลักแหลม
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ล้นเหลือ
7. เด็กหญิงศศินา  แย้มสรวล
8. เด็กหญิงศศินิภา  พงศ์พันธ์
9. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ล้นเหลือ
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  นิลแนม
2. นายณัฐวุฒิ  พุ่มพวง
3. นายปฐมบวร  เอมสมุทร
4. นายพงศภัค  เผยพร
5. นายอัครพล  แดงเรือง
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
2. นายวิทยา  อินอยู่
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  จัั่นจีน
2. นายอภิเดช  เคยทำ
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
2. นางสุกัญญา  ทองมาก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มีหินกอง
 
1. นางสุกัญญา  อ่ำทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายดุลยรัตน์  โพธิ์มน
 
1. นางชฎาธาร  อินทรโชติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชฌาดา  อาคม
 
1. นางพชรวรรณ  เมฆพัฒน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  ด่านเดิม
 
1. นายชัยพร  อินทรโชติ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  ภูวประภาชาติ
 
1. นางบุษกร  พานิชสมบัติ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวปุณยาพร  ทองรัตน์
 
1. นางกันทิมา  สันติชาติ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรเทา
 
1. Mr.Mike  Hudak
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจารุภัทร  หมื่นรักษ์
 
1. Mr.Mike  Hudak
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรมาภรณ์  คิดเห็น
2. เด็กชายณัฐชนน  ภูขมัง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล
4. เด็กชายปฐวิกรณ์  ผุสดี
5. เด็กหญิงสกาวฟ้า  สุขใส
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัชนก  เขียวพุต
2. นางสาวณัฐณิชา  ศรีพุทธพร
3. นายนฤดล  เทพวงษ์
4. นางสาวปิยฉัตร  พูลล้น
5. นางสาวอัฐภิญญา  เกิดผล
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ตาคำชัย
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจุฑามาศ  เรียงวัน
 
1. นางสาววาสิฏฐี  โควาบุญพิทักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  นิลทกาล
 
1. นางสาวชาวิณี  ดวงเกิด
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  คำเตือนใจ
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  งามบุญปลอด
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนเพชร
 
1. นางสมบัติ  เพ็งแสงทอง
2. นางเบญจมาศ  อยู่เชื้อ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกฤต  ขวัญรุ่งโรจน์
2. นางสาวสิตานันท์  สุขเกษม
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายกัมพล  วาดวงค์
2. นายณัฐดนัย  ขัดคำวงค์
3. นายณัฐพนธ์  ตาลเยี่ยม
4. เด็กชายทัตพงศ์  ขุนใจ
5. เด็กชายภิญโญ  ปิงแก้ว
6. นายวิศรุต  กาบวงศ์แก้ว
7. นายสหัสวรรษ  มอยบุตร
8. เด็กชายอุดม  ฟ้าคุ้ม
 
1. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น
2. นางสุดารัตน์  คำอั้น
3. นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายจีรศักดิ์  แดงเรือง
2. นายชุติไชย  อ่ำเพชร
3. นายรณรงค์  บันดิต
4. นายศุภณัฐ  กายถวาย
5. นายสมศักดิ์  วงศ์ลาศ
6. นายสุทธิพงษ์  กาวิละมูล
 
1. นายสุธิชัย  คำมาโย
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
3. นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิดาภา  แจ่มจันทร์
2. นายจิระศักดิ์  รัตมานะ
3. นายชุติเดช  เกตุจีน
4. นางสาวณิชนันท์  เผยพร
5. นางสาวนฏภรณ  บัวบาน
6. นายนัขพงศ์  สีขำ
7. นางสาวน้ำเพชร  ชมประเสริฐ
8. นายภพธรรม  เพียรทำการ
9. นางสาววชิราภรณ์  พลรักษา
10. นายวรกฤต   ศรีธนกูล
 
1. นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์
2. นางสาวพัชรวดี  สุวรรณชื่น
3. นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไตรเพ็ชร์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทร์เดช
3. เด็กหญิงมาริสา  สุวารี
4. เด็กหญิงสุธาทิตย์  ม่วงเกตุ
5. เด็กหญิงอภิษฎา  อนันตะ
 
1. นางพรพรรณ  กาญจนตฤณ
2. นางสาวดารารัตน์  รื่นรส
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  ทิมป้าน
2. นายปราโมทย์  สุวรรณโฉม
3. นางสาววนิดา  บุญมั่น
4. นางสาวสิริพักตร์  รอดภู
5. นางสาวอรณิชา   ศิริประโชติ
 
1. นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ์
2. นางสาวมาลี  มั่นคง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  เทียนบุตร
2. เด็กหญิงสุคนธา  สุวรรณโฉม
3. เด็กหญิงอัญชิสา  หลวงนุช
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  วรรณา
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีชู
3. นางสาววรารัตน์  จันทะมาตย์
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เซ็นหอม
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ประหวั่น
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวธีราภรณ์  ขบวน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาธิปต์  พรมชาติ
2. นางสาวปรียาภรณ์  พ่วงจันทร์
3. นางสาวสุภาพร  กงภูธร
 
1. นางชุลี  ครุธแก้ว
2. นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายกฤษธรณ์  แสงเวียง
2. เด็กชายนพรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นายเทียนชัย  ผิวกำพล
2. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายจิรภัทร  จิวตระกูล
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์  เหลี่ยมแหลม
2. เด็กหญิงโสภาวรรณ  เผือยา
 
1. นางเบญจรงค์  หิรัญศรี
2. นางนรินทร์  จีนะวุฒิ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายภาษุ  อินทร์ภักดิ์
 
1. นางสาววันวิสา  สวัสดี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงหาบุตร
2. เด็กชายวรรณกร  อินทร์ปิ่น
 
1. นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายปกรณ์  รอบุญ
 
1. นางปราณี  อินทร์ปินตา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  บัวพา
 
1. นางสาวนฤมล  สุดเงิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวปวีณ์นุช  วุฒิ
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทิพย์แก้ว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชื้อเถาว์
2. เด็กหญิงศศิประภา  นพนรินทร์
 
1. นางสุมิตรา  ประชัน
2. นายนพดล  มุสิกปาน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พราวแจ้ง
2. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเต็มสิริ  พรมพุก
2. นางสาวแคทรียา  สุขสม
 
1. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายธนะชัย  มุยดา
2. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสุมิตรา  ประชัน
2. นายนพดล  มุสิกปาน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นายปิยวัฒน์  เจริญศักดิ์ชัยกุล
2. นายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นางสุมิตรา  ประชัน
2. นายนพดล  มุสิกปาน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เกตุขาว
2. เด็กหญิงพัชรวี  ดีเกษม
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นางสาวอาทิตยา  อินทร์นุ่ม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายพณิชพล  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงวรดา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ตุมา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ยอดยิ่ง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อึ่งฮวบ
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
2. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจิรตินันท์  ทองก้อน
2. นางสาวภิญญดา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวมุจลินทร์  สร้างไร่
2. นายเกรียงไกร  จินะไอ
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม
2. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายฐาปกรณ์  เผยพร
2. นายณัฐกิตติ์  ญาณปัญญา
 
1. นายธีราวุธ  จูเปีย
2. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  ปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพันธ์
3. เด็กหญิงศิลาพร  ศรีศักดา
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติภรณ์  อุตบัววงศ์
2. นางสาวจิรัญร์ญา  จันทร์ภักดี
3. นายพิชญุตม์  มุ่งเมือง
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายนิกอินทนน  ซาซง
2. นางสาวมัลลิกา  ดีดิษฐ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมสัน  เป็งมณี
2. เด็กชายณรงค์ธร  เมืองมููล
3. เด็กชายสมศักดิ์  มากพะวง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิภาณ  บุญอุ้ม
2. นายปภพ  นนทธิ
3. นายวงศกร  เมืองมูล
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมกฤตย์  นันตา
2. เด็กชายปรีชา  ทองสุก
3. เด็กชายราวิน  อ่อนบุญ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายพิทักษ์ชัย  ฮ่อธิวงศ์
2. นายศราวุธ  เงินขาว
3. นายศุภชล  จันทรุทัย
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์กรน์  แสงทรง
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจันทร์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองมี
 
1. นายอดุล  หลวงแนม
2. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปาริชาติ  อัมพรภาค
2. นายพงศธร  สงวนทรัพย์
3. นางสาวสุดาพร  เขียวพุฒ
 
1. นายอดุล  หลวงแนม
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุกร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐรินี  ถิ่นบาง
4. เด็กหญิงธนิดา  กลุ่มพุดซา
5. เด็กหญิงเจนขวัญ  อินทอง
6. เด็กหญิงแสงระวี  เคียงข้าง
 
1. นางอรัญญา  ยงพันธ์
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัชพล  จีนะวงค์
2. นางสาวณัฐริกา  เสาร์แก้วคำ
3. นางสาวน้ำทิพย์  สมุทร
4. นางสาวพรทิพา  ทับก๋า
5. นางสาวรัตติยา  บุญเสริฐ
6. นางสาวโยธิกา  จองป้อ
 
1. นายอำนวย  วงศ์เครือ
2. นางรัตนา  วงศ์เครือ
3. นางกัญญา  อิ่นแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  คนกล้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  แจ่มอยู่
 
1. นางอัมพร  ธีรวรกุล
2. นางปิยพรรณ  ประสมวงศ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกุละพัฒน์  วันดี
2. นายนพนรรจ์   แย้มบุญมี
3. นางสาวสมหญิง  พุกประเสริฐ
 
1. นางปิยพรรณ  ประสมวงศ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินประจันทร์
2. เด็กหญิงสโรชา  สมโภช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จุ้ยคลัง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวร้ตติยากร  พุฒตาล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  คุ้มสา
3. นางสาวอัจฉราพร  นิลรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพิสิทฐ์   สุรินทร์คำ
2. เด็กหญิงรัชกร  ศุภนภาโสตถิ์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  นนท์ประสาท
 
1. นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนดล  บัวนาค
2. นางสาวน้ำทิพย์  ไก่แก้ว
3. นางสาวพัศย์สุภา  ขำแจง
 
1. นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชาลินี  พัดอะโน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เขาดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เคยเห็น
 
1. นางสาวสมสมร   คุณเวทย์วิริยะ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นายนพนัย  ทรัพย์พร้อม
2. นายมานะ  พรีพรม
3. นายวิชิต  กฐินหอม
 
1. นางดุษฎี  ขอสุข
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎานิศ  เวฬุมาศ
2. เด็กหญิงทรัพ์มณี  มิ่งเมือง
3. เด็กชายมนตรี  ประเวศ
 
1. นางฐิติมา  เนียมสกุล
2. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายจิรโรจน์  บุญกำจัด
2. นางสาวณัฐณิชา  ธิกรณ์
3. นางสาวสุธิชา  เขตแดน
 
1. นางจิดาภา  เข็มพล
2. นางจารุวรรณ  พูลล้น
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำนุช
2. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
3. เด็กหญิงเกศินี  ประมาณ
 
1. นางอรพินท์   คงคาสวรรค์
2. นายสำราญ  สีแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายณัฐพงษ์  จิตรมั่น
2. นายพชร  นุพิศรี
3. นายสามารถ  บัวมาก
 
1. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
2. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทองคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  สิงห์ลอ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายชัยมงคล  รอดน้อย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ก้อนทองคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โชติรัตน์
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายสมบุญ  คงคา
2. นางสาวสายป่าน  เครือจักร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  หาญกล้า
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  หล้าต๊ะ
 
1. นางสาวประภัสสร  ฮีมินกูล
2. นายภูษณ  หอมเย็น
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วิฑิตกรกุล
 
1. นางกรองจิตต์  อาดูร