หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   12 ก.ย. 2557   13 ก.ย. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1207 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1207 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1206 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1205 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1101 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 1 ห้อง 1101 12 ก.ย. 2557 10.30-12.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1203 12 ก.ย. 2557 9.00 – 10.30
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1203 12 ก.ย. 2557 10.30-12.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1204 12 ก.ย. 2557 9.00-10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ชั้น 2 ห้อง 1204 12 ก.ย. 2557 10.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4201 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4202 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 3 ห้อง 4301 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 3 ห้อง 4306 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 3 ห้อง 4301 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 3 ห้อง 4306 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4203 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4203 12 ก.ย. 2557 13.00-16.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4205 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 4 สีตลาราม ชั้น 2 ห้อง 4205 12 ก.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3, อาคารสระเกศ ชั้น 1 ห้อง 3101 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารสระเกศ ชั้น 3 ห้อง 3106 12 ก.ย. 2557 09.00-15.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 9.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร111ปี 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารชั่วคราว1 ชั้น 1 ห้อง 5101 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3, อาคารสระเกศ ชั้น 1 ห้อง 3104 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารสระเกศ ชั้น 1 ห้อง 3103 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 9.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารชั่วคราว1 ชั้น 1 ห้อง 5101 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2402 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2402 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2403 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2403 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร11,อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง กาญจนา 4 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร11,อาคารหอประชุม ชั้น 1 ห้อง กาญจนา 4 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร33,ศาลาปฏิบัติธรรม 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2404 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2405 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2405 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร19,อาคารธรรมศาลา ชั้น ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร19,อาคารธรรมศาลา ชั้น ชั้นล่าง 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2,อาคารประกายเพชร ชั้น 4 ห้อง 2406 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 12 ก.ย. 2557 09.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 8101 12 ก.ย. 2557 09.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 8103 12 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1105 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1105 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1107 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1107 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1107 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร10, ห้องดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 10 ห้อง ดนตรีไทย 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม กาญจนาภิเษก 1 (อาคารหอประชุม) 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 11 หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง 2-3 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 11 หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง 2-3 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 2 ห้อง 2202 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2202 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2302 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2302 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 11 หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง 7 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 11 หอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง 7 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2301 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2301 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2303 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2303 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2303 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2303 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2304 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 2 อาคารประกายเพชร ชั้น 3 ห้อง 2304 12 ก.ย. 2557 8.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า (อาคาร 15) 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า ชั้น 1 ห้อง หอประชุมปลายฟ้า 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า (อาคาร 15) 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องปลายฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องปลายฟ้า 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 2 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 2 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 3 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 14.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 4 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 3 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 4 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 13.00 – 16.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 12 ก.ย. 2557 09.00 – 12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ห้องศูนย์หุ่นยนต์ 12 ก.ย. 2557 09.00. เป็นต้นไป
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 4 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม คอมพิวเตอร์ 3 (อาคาร 3) 12 ก.ย. 2557 09.00 – 14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ศูนย์หุ่นยนต์ (อาคาร 17) 12 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ศูนย์หุ่นยนต์ (อาคาร 17) 12 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม โรงอาหาร (อาคาร 13) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าห้อง โสตทัศนศึกษา (อาคาร 7) 12 ก.ย. 2557 9.00 – 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
6 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 9.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 9.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 9.00 - 12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 9.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 1 ตากสิน ห้อง 1103 12 ก.ย. 2557 9.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) ชั้น อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (หรือหน้าเสาธง) 12 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
-
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]