หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสัญศณีย์ เล้าใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาววรัญญา เงินแจ้งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวพนอ มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติพร พรมวิชัยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวละอองดาว พรมจวงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางประมวล มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางแสงเดือน แจ่มทุ่งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธารัตน์ คิดถูกวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิติพร พรมกรณ์โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นางกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ปัญญาดีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณพรรณ การกล้าโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางอัญชรี ทากัมมาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ภู่คงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิภา สุขเหล็กโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรสนอง พูลสอนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางวิมล พิชัยณรงค์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรีแพร บัวสุขโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล สุรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววีรยา วิโยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณฑรา บัวงามโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายนงค์นุช อุดกันทา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย ใจใสโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางมาลินี ชุมภูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุเนตร ชัยแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางลักขณา ศิลาคุปต์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุคนทิพย์ จันทร์ทองโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายอธิพงศ์ ทองสว่างวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางชุติมา ภู่พุกก์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช อุดกันทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายอารีย์ กันอินต๊ะโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีดา ใยระย้าโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุติมา วงษ์เขียดโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวคณิตษา ใจแปลงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสยุมพร สุขสาครวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรัญยพร ยันตะกนกโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสันต์ธนันท์ วีรวัฒน์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เครื่องกำแหงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา เมาจาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน วงษ์เป็งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสุจิต สาระติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร รักอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมรภูมิ อ่อนอุ่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประดับพร วงษ์แก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ พรมไชโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ศรีแสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสุจิต สาระติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางนาถตยา สุธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประดับพร วงษ์แก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอัญชุลี วาวแววโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวประไพ แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญทอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ รัตนภักดิ์ดีกุลโรงเรียนตากพิยาคมกรรมการ
3. นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธวัชชัย สนคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาริณี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมธุรส ฟักทองอยู่วังประจบวิทยาคมกรรมการ
6. นางจตุพร เกิดพันธ์ุโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลำภู จันทร์พรมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา ทิอุดโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ด้วงนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางจินตจิต วงษาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แสงธนาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุจคณิศร คงเมืองโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารี ประเพชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนารี วงค์พิทักษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี พุทธิกานท์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางหน่อย บัวอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. นางสาวกาบแก้ว พรมวิหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางนารีนาฏ จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววีรยา วันสอนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศันทนีย์ มีนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนงค์นุช พันธ์พืชโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตรา สมพิงค์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางธัญญา พิมลโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
7. นางกัลยา ธีระเชียโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางฐิตินัฏฐ์ บุญกล้าโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
9. นายนพดล คงป้อมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
10. นางการเวก ไชยโอชะโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมคิด แดงอาสาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ เกษรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัณย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี สืบอ่ำโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางบรรจงรักษ์ กันแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางดรุณี แสงศิริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ ประการแก้วโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิสา จินนาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุภัทร พรมเสนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นายพงศธร ประเพชรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายภูมิ ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธารา พิชัยณรงค์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐธิญา นันทิพัฒน์ธนกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชานันท์ คำนวนสินธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนงนุช มนเฑียรชัยโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ กำเงินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ สุจิตราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ คำมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทินธุ์ คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายนรินทร์ เงินดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิทยา กันทากาศโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางธิดา อู่ไทยโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ เพียรมากโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียวไสวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร สุรจันทร์กุลโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ จันทรบุตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียวไสวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายนพพร สุรจันทร์กุลโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา อุดมโภชน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางกนกอร อรุณวิงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางพรทิพย์ พูลศิริวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชษฐา กันนาโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางอัมพร แสงสุวรรณโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายใจ ยอดดำเนินโรงเรียนวังหิตกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
4. นางมธุรส วงษ์พาณิชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางมธุรส วงษ์พานิชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
4. นายใจ ยอดดำเนินโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไสว ทัดเทียมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวไพลิน บุญเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางลั่นทม ทองชุ่มโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางกฤษณา อุดมโภชน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร โพธิ์กัณฑ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางอุดมรัตน์ พลนิรันดร์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางธนิตตา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่วังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางประภัสสร มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางชนิดา นาคประเสริฐโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤตพล กันทิยะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ อภิชาติหิรัญโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. พระสุเมธีธรรมภาณ -เจ้าอาวาสวัดสีตลารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดิษฐ์ด้วงปล้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางสาวไพเราะ ขุนวังจีนาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ทิพย์สุทะโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราโมท นึกหมายโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางรัตนา พูลภักดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ ใจใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสินธพ พีรวรพัฒน์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอรสา ดำนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ วงศ์นายะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิวพงศ์ กาวินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
8. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวปณาลี มณพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
7. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
7. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
7. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวปณาลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายแก้วมาลา มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณาลี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
7. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ
8. นายแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายรักชาติ วาจาอนุกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายรักชาติ วาจาอนุกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักชาติ วาจาอนุกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายรักชาติ วาจาอนุกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสมเกียรติ บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายกมล หอมหวลครูอัตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายกมล หอมหวลครูอัตรจ้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล หอมหวลครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล หอมหวลครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissVanessa L. Oclaritตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Thiha Minโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. MissVanessa L. Oclaritตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนีรชา แสงเงินโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Tyler Gatesโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.Boris Andres Bran Barrientosโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวนงค์เยาว์ เกิดพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางผุสดี อินทโฉมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นางอาทิตยา ติวุตานนท์วังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. Mr.Boris Andres Bran Barrientosโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ เกิดพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. MissElaine Alvarez Lalucinโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางสุรีธร ขันติโคตรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ดาแก๊ะโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. MissElaine Alvarez Lalucinโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ดาแก๊ะโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ธิวงศ์คำ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Robert W Rodinโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน แก้วคำโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี ตองใจโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
2. นางวันทนา หมวดเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววันวิสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. Mr.Motto Nathaniel Bauโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mrs.Mary Grace D.Venturaโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. สิบเอกสุชาดา มาลีแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวจำเนียร น้ำสังข์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Mrs.Mary Grace D.Venturaโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางปาณิสรา ขนบดีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. MissKimberry Coutesโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. MissYang Shaungโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวญาณพัทธ์ ทิพยสารโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววิศารัตน์ มูลคำโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาณพัทธ์ ทิพยสารโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ เสือสุวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนริศรา ซื่อวัฒนะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางชไมพร มัทธาวรัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางจันทร์คำ ปินตาใสโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Jeromeโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางชไมพร มัทธาวรัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางจันทร์คำ ปินตาใสโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Alex Jeromeโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกมงคล ใจเย็นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญญัติ วันชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมส่วน พระทองคำโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ละมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิยม อยู่รัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางสาวศรีเดือน อินทร์อยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน ละมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิยม อยู่รัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวศรีเดือน อินทร์อยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายวุฒิชัย นาคเจือทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา แสนเปาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวกชพร รักเรืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายอัศวิน มหาวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา แสนเปาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวราชพร รักเรืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัศวิน มหาวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทยา สุุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนวังเจ้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒย์ วังกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ทองอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิ์ศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวานิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูลย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายบรรณกร วงศ์แขกหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบรรณกร วงศ์แขกหล้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางประภา กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิมพิรา สอนเนียมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพิมพิรา สอนเนียมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ต๋าแปงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางณัชชา ศุภณัฐธัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวณัชชา ศุภณัฐธัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัตร จันทร์แดงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางประภา กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวรัชนี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์วังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอุษา กมุธากรณ์วังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์วังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษบา วงษ์พานิชโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพนอ มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายวชิราภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ ดิษสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
2. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" กรรมการ
2. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
3. นายบรรจง เทียนเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]