หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรพงศ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวทองแข อุ่นเรือน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางอรวรรณ จันทร์บุตร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางอรสา ดำนิล ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
7 นางสาวนุสรา วัตละยาน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
8 นางสาวสุภัคณา จันทร์พุฒ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
9 นางสาวจำเนียร น้ำสังข์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
10 นางรัตนา พูลภักดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
11 นางสาวนารี วงค์พิทักษ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
12 นางสาวภัทราพร วงษ์วาท ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
13 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
14 นางหนึ่งนุช วรบัณฑิต ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
15 นางสุภัชชา พรหมแก้ว ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
16 นายเจษฎา เจริญศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
17 นายสุรศักดิ์ เก่งทวิการ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
18 นางสาวภัทราพร วงษ์วาท ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
19 นางสาวสุชานันท์ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
20 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
21 นางหนึ่งนุช วรบัณฑิต ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
22 นางสาวลักษิกา แสนบรรเจิดสุข นักศึกษาฝึกสอน หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
23 นายปวิณ เกษวงศ์รอต นักศึกษาฝึกสอน หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
24 นายวิศรุต จันทร์ฉาย นักศึกษาฝึกสอน หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
25 นางคุณากร ใจแดง นักการภารโรง หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
26 นางสมมาศ ต่อกร นักการภารโรง หน้าที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
27 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
28 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
29 นางสาวจีระนันท์ เท่าเทียม เจ้าหน้าที่โรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
30 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
31 นายประถม ปิ่นพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา หน้าที่ รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” หน้าที่ รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา หน้าที่ รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางรัตนา ทองจิตติ หัวหน้างานแนะแนว หน้าที่ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
35 นายวรพงษ์ ทองมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
36 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๘ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายวินัย คำประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายจเร ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
39 ดร.รัตนา เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางกันณิกา วงศ์จันทรวิรัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายศักดา โพร้งพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจบวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางนัตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายชาคริต คำนวนสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
48 ดร.วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
53 พงค์ศักดิ์ ทิพย์เนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายสิทธิวัฒน์ สิงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางกาญจนา แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๘ หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายวิฑูรย์ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
57 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ ร องผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายวัชระ วงษ์ดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
59 นางอรวรรณ เนื่องเผือก ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
61 นายเจษฎา เจริญศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
62 นางสาววรรณฤดี พรหมวิหาร ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
63 นายธวัช ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
65 นายเจษฎา เจริญศรี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
66 นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
67 นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
68 นายอุทัย เวียงนาค ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
69 นางพรเพ็ญ สว่างโชติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
70 นางสาวภัทราพร วงษ์วาท ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
71 นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร
72 นายดำรงพล กิตติรัตนาวศิน ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร
73 นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร
74 นางวราภรณ์ สกุลไทย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
75 นายบัญญัติ วันชัย ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
76 นายเสรี พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธาน คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
77 นางรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขัน
78 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
79 นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
80 นางอรพิณ ศริพันธุ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายคณะกรรมการสวัสดิการ
81 นางสาวยุพิน มาคง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่
82 นางขนิตฐา ต๋าแปง ครูโรงเรียนตากพิทยาคม หน้าที่ คณะกรรมการด้านอาคารสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]