รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอรนุช  กาใจ
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจอมขวัญ  จิ๋วเอื้อย
 
1. นางกรรณิการ์  ผลพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคพร  สมจิโน
 
1. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาววาสนา  เชื้ออินถา
 
1. นางสาวนิติพร  พรมกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพล  พุ่มสลิด
 
1. นางสาวสุวิภา  สุขเหล็ก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  บุญทองอ่อน
 
1. นางสุธารัตน์  คิดถูก
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
3. เด็กหญิงวรดา  ทาบิน
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
2. นางสาวสุวิมล  สุขเหล็ก
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนลธวิช  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาววราพร  ตันแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  จั้วกี่
 
1. นางมาลินี  ชุมพู
2. นายเจษฎา  เจริญศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ขันมะจันทร์
2. เด็กหญิงวรงค์รัตน์  พรรณารุโณทัย
 
1. นางชุติมา  ภู่พุกก์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  ครุธแก้ว
2. นางสาวพุทธิดา  หนองใหญ่
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
2. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายเสฎฐาวุฒิ  แพทย์เพียร
 
1. นางยุพิน  วงษ์เป็ง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชนัญญู  วิทิตธรรมคุณ
 
1. นายปรัชญวิชญ์  วัฒนนิธิกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  บัวเขียว
 
1. นางนาถตยา  สุธรรม
2. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  จินาเขียว
2. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีสุราช
3. เด็กหญิงเกวลิน  เตจา
 
1. นางสาวคนิตษา  ใจแปลง
2. นายผดุงเกียรติ  ปานแดง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวนวรัตน์  แซ่ลี
2. นายประภาณ  สิริวันทนีย์
3. นางสาวอรนุช  ดีธนากุล
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรมไชย
2. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายประณิธาน  พรหมแก้ว
2. เด็กชายพสิษฐ์  หลักเมือง
 
1. นางอัญชุลี  วาวแวว
2. นางสาวประไพ  แดงไฝ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูดอนตอง
2. นายชยานนท์  เอี่ยมใส
 
1. นางอุไรรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
2. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายไพโรจน์  ลีรานนท์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายเนติพงษ์  ตาลาย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อารยิกานนท์
2. เด็กชายบุรัสกร  นิ่มวิลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
 
1. นางสมคิด  แดงอาสา
2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณัฐพร  ปราจันทร์
2. นางสาวนัทธกานต์  ประเทศ
3. นายวสันต์  สุกิน
 
1. นางมาลืนี  สุยะวงศ์
2. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาววิจิตรา  มั่นพัฒนาการ
2. เด็กหญิงสุจิต  ตะวันแสงธรรม
3. นางสาวอุราวรรณ  แซ่ย้าง
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
2. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณิชนันทร์  เสนสุวรรณ
2. นางสาวยุภาภรณ์  ภาวนา
3. นางสาวรจนา  แก้วโน
 
1. นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว
2. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  แก้วบุญช่วย
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กุนทิพย์
3. เด็กหญิงอัมรา  พุ่มเงิน
 
1. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
2. นางอารี  ประเพชร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สิงหมณี
2. นายฌาน  เย็นกาย
3. นายรณกฤต  ขวัญมั่น
 
1. นางณัฐวดี  สืบอ่ำ
2. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายฐากร  ยุวคุณชิตา
2. เด็กชายณฐธรงชนน  บุษยะบุตร
3. เด็กชายวิวรรธน์  ดิบดี
 
1. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
2. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายกิตติศัพท์  รอดแสวง
2. นายนววิช  จันทร์เจริญ
3. นายปรีชา  สีจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
2. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  โตป๊อก
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงษ์หมี
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  เพ่งพิศ
2. นางธัญญา  พิมล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายศรวิชัย  นิลบุรี
2. นายสันติราษฎร์  คำเกิด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
2. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แตงบุญรอด
2. เด็กชายณัฐกิจ  ฉิมโค้
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  วงษ์ราชบุตร
2. เด็กชายศตวรรษ  ปัญญาวัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงนัทมล  แถบสิงห์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมทน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทิทา
5. เด็กหญิงวรินยุพา  อรัญเพิ่ม
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขอ่วม
2. นางสาวจิตสุภา  จักษุ
3. นางสาวมณีวรรณ  นานแกง
4. นางสาวสุมินตรา  ปัญเงิน
5. นางสาวหทัยรัตน์  โตสิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฏาภา   ทองเหนืออิน
2. เด็กหญิงธัญชนก   ทองตะลุง
3. เด็กหญิงปณาลี   สวนศรี
4. เด็กชายพงษ์ฐกร   บกแก้ว
5. เด็กหญิงอริศรา   คำภิระ
 
1. นายพิทยา   รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา    รอดสุนทรา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวชลิตา  นินบุรี
2. นางสาวภัทรา  คงโพธิ์
3. นางสาวสุรัตรา  สังวิละ
4. นายอมรินทร์  เสนาลา
5. นายอาทิตพันธ์  แตงทอง
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางพรทิพย์  เตจ๊ะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  บางผึ้ง
2. เด็กชายธนกฤต  วิบูลย์กุล
3. เด็กชายบวร  บุญสิงห์
4. เด็กชายรุ่งธชัย  ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงวสิษฐา  ศรีบุษย์
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นางสาวเมทินี  หลักคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐภัทร  เหลามา
2. นางสาวปิยากร  วังสินธร
3. นางสาวภนิตา   แซ่อึ้ง
4. นางสาวอนัญลักษณ์  เฮงสิ
5. นายอภิรัฐ  ยมเกิด
 
1. นางมธุรส   วงษ์พานิช
2. นางวันวิสา  กลิ่นหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ดีเย็น
2. นางสาวจตุพร  เพ็ชรคำ
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มณี
4. นางสาวจุฬารัตน์  ุตุ่มทอง
5. นางสาวชื่นนภา  ดาบพระทิตย์
6. นายทักษ์ดนัย  สิงใส
7. นางสาวทิพย์สุดา  ผัดแสน
8. เด็กชายธีรภัทร  จันจะนะ
9. นางสาวปพิชญา  เอี่ยมรอด
10. เด็กชายประวันวิชญ์  สุภายะ
11. นางสาวพิมวดี  โม้ใบ
12. นางสาวมนรดา  ขวัญใจ
13. นางสาวรัตนาภรณ์  เมืองครอง
14. นางสาวรุจิรา  ทั่งคำ
15. นายฤทธิชัย  พลมั่น
16. นางสาวศุกร์สิริ  ทิแก้ว
17. นางสาวสุธิดา  กาแก้ว
18. นางสาวอรวรรณ  ยองเปง
19. นางสาวอรุณรุ่ง  ดีเขียว
20. นางสาวอัจฉรา  พุทธมา
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
3. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
4. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
5. นางกาญจนา  เพ็งสิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  สิงใส
 
1. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวชลิตา  พูลเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงบรมรัตน์  ไตรยางค์
2. เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง
 
1. นางราตรี  พัฒนานันท์
2. นางสาวนงนุช  แหมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชัยวัฒน์  พรมฟู
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เกียรติสิน
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ล่องเพ็ง
2. นางสาวชนม์ชนก  นวลหงษ์
3. นางสาวชิดชนก  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์เอี่ยม
5. นางสาวฐิติกานต์  ดวงแก้ว
6. นางสาวพรชนก  สิงห์เดช
7. นางสาวพิชญ์สิณี  สอนสี
8. นางสาวภาวินี  กัลยา
9. นางสาววัจนีย์  โคมพิทยา
10. นางสาวศศิประภา  ทวีวัฒนกูล
 
1. นางสุภัชชา  พรหมแก้ว
2. นางสาวนงนุช  แหมา
3. นางพิมพิรา  สกุลไทย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองจุนเจือ
2. เด็กหญิงกนกอร  จิราพรชัย
3. เด็กหญิงณิชกุล  อาชาวัฒนกุล
4. เด็กหญิงดารุณี  ไพรอุดมสิทธิ์
5. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ม้าทรัพย์เจริญกุล
6. นางสาวพรพรรณ  รุ่งคีรี
7. เด็กหญิงมาเรีย  ก้องประภากุล
8. นางสาวรัชนีกร  แสงว่าง
9. นางสาวรัศมี  อาชาวัฒนกุล
10. เด็กหญิงวิชิญาพร  ภัทรก่อเกิดบุญ
11. เด็กหญิงศจี  ลีลาชาวดอย
12. เด็กหญิงสมิดา  แซ่ว้าง
13. เด็กหญิงสุเก่  เวียงหลงกุล
14. เด็กหญิงอารียา  แสงสว่าง
15. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นายราเชนทร์  เปลี่ยนสีบัว
3. นางสาวสวรรญา  ฤทธิ์ขุน
4. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดวงจันทร์  เสรีอมตะ
2. นางสาวเบญญาภา  ได้พร
 
1. นางกมลทิพย์  วงษ์นายะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวธนภรณ์  คีรีต๊ะ
2. นางสาวสุภนิช  ทานุชิต
 
1. นางสายสุนีย์  ศรีสวัสดิ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย    ระมั่ง
 
1. นายศิริภัทร   จันทมงคล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวมนทรส  จันทน์โรจน์
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงเอมิกา  รักชาติ
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวอริศา  เนรมิตรสินหิรัญ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  พลไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายเกียรติศักดิ์  อุดมสิงคาร
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวาวา  
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  อุดมสิงคาร
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายโซโมหน่าย  -
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจักรพันธ์  -
2. นายรณกฤต  เฮือนมาวงษ์
3. นางสาววันเพ็ญ  ละออศรีโสภณ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
2. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธันยากร  เครือแขม
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจักรพงศ์  ชติศิริ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธนาสิน  รุณมอญ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายเจตพล  เพราะคำ
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาทิพย์
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกรวลัย  เฟื่องฟอง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานวงษ์
4. นายจิรายุ  อินตะวงค์
5. เด็กชายชานนท์  เขื่อนปัญญา
6. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
7. นายธนพล  ครุฑจับนาค
8. นายธนากร  วงษ์โม้
9. นายธนิต  นิ่มมั่ง
10. นายธันยากร  เครือแขม
11. นายวราวุธ  ยะวงษ์
12. นายสัภยา  เจ๊กสมบัติ
13. นายสุทธิพงษ์  พรมคำ
14. นายสุภัทร  นุ่มปรางค์
15. เด็กชายเจตพล  เพราะคำ
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
2. นายทศพร  กลิ่นหอม
3. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนอ
4. นายกมล  หอมหวล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง
2. นายกิตติภณ  กาวีระเต็ม
3. นายจักรพงศ์  โชติศิริ
4. นายณัฐวัตร  พัดชาวนา
5. นายธนาสิน  รุณมอญ
6. นายธนิต  นิ่มมั่ง
7. นายธีรภัทร์   กันอินต๊ะ
8. นายพนัสพงษ์  ทับอินทร์
9. นายวราวุธ  ยะวงษ์
10. นางสาววิไลวรรณ  คำวัน
11. นายศราวุฒิ  มณีสุวรรณ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
2. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
4. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายจิรภัทร  อัยติ๊บ
2. เด็กชายนันทพงศ์  ปันอ่วม
3. เด็กชายภูมินทร์  คำสียา
4. เด็กหญิงสุภาวินี  ต๋าตา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีขัน
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
2. นายนิพนธ์  อุสาพรหม
3. นายประสิทธิชัย  รามัญ
4. นางสาวศิรินันท์  บัวติ๊บ
5. นายสุรศักดิ์  ลาแก้ว
6. นายเมธา  โอบอ้อม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  เพชรกำแหง
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  มณีวรรณ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดอกคำแดง
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวสุมินตรา   โคกขำ
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายรัชตะ  แซ่ว่าง
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวแสงเดือน   ปัญญาพูน
 
1. นางสาววิศารัตน์  มูลคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาวสุริยา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงกมล
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. เด็กชายจักราวุธ  ดาบแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมเสน
5. เด็กชายธนากร  พิมมัชฉา
6. เด็กชายธีรพัฒน์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงรังสินี  อินทร์ครอง
8. เด็กชายศรัณย์  อินเกต
9. เด็กชายสุรชัย  นิลขลัง
10. เด็กหญิงแพรววนิต  คงครอง
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจัสมิน  อิงเก็นเฮ็ฟฟ์
2. นายณัฐพล  บุญเปลี่ยน
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขใส
4. นางสาวพิมพิรัตน์  คำตุ้ย
5. นางสาวรวิสรา  อินสม
6. นายวรพล  เรืองจันทร์
7. นายวิศิษฏ์  ปัญญามูล
8. นายอรรถพล  เทียมทะนงค์
9. นางสาวเบญจรี  แสงสุวรรณ
10. นายเมธา  มีหมัน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกนิษฐา  ปานแดง
2. นางสาวนราพร  ต่ายโพธิ์
3. นางสาวพิรญาณ์  สาลี
4. นางสาวพิไลวรรณ  สังข์คำ
5. นางสาวสรารีย์  มั่นแก้ว
6. นางสาวเสาวภา  สุขสบาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์   อิงเมือง
2. นางสาวนฤมล   เจ๊กคำ
3. นางสาวพจนา   ต่ายโพธิ์
4. นางสาววารุณี   ปามา
5. นางสาวสุวิมล   แถบสิงห์
6. นางสาวอคิราภ์   ภู่ชินาพันธุ์
 
1. นางสาววารี   มหาวัน
2. นางสาวบุษบา  วงษ์พานิช
3. นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด
4. นางสาววิศารัตน์   มูลคำ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายจตุพล  คำจ๊อก
2. เด็กชายจอมอัศวิน   นาคอ่อน
3. เด็กชายชัชวาล  จีระจิตร
4. เด็กชายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
2. นายกมล  หอมหวล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนทศมน  แสงพราย
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตย์จรัส  แสนหาญ
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองสมบูรณ์
 
1. นางจารุรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวศรีพร  เสือลออ
 
1. นางสาววันริสา  ขุนวัง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิง มนัชญา   เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวพิมปภา   รัตนารมย์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  ตันจันทร์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ปาประโคน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรภณ  บุญปาล
 
1. นางอัญชนา  บุญอินทร์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอาทิตยาพร   แสนพรม
 
1. นางวันทนา   หมวดเมือง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสุทธิพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เฟื่องขจร
3. เด็กชายธนภูมิ  ไชยศิริ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  บรรเทา
5. เด็กหญิงมณิวรา  กัลยา
 
1. นางสาวจำเนียร  น้ำสังข์
2. MissElaine   Alvarez Lalucin
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  ปันชู
2. นางสาวจุฑามาส   วุทธสังข์
3. นายพชรพล  วิเชียรสาร
4. นางสาวพัชรวรรณ  อักษรสวาสดิ์
5. นายเกียรติศักดิ์  จูกันทา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. MissVanessa  Leigh Oclarit
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จินดา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา  หม่อมแปง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดวงใจ  จันมา
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สวยแท้
2. เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง
 
1. นางจรัสนภา  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายจามัย  คล่องดี
2. นางสาวภัคธีมา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
2. นางสาววีรวรรณ  ราโซ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายจะบอย  ภาสกรหิรัญ
2. เด็กชายจิตรทิวัส  คีรีบำรุง
3. เด็กชายวีรพงษ์  วารีขุนห้วย
4. เด็กชายวีรวัฒน์  แซ่โซ้ง
5. นายศราวุธ  พัฒนาบรรพต
6. นายอดิศักดิ์  มนต์มหาภูมิ
7. นายเชอวา  ชัยวุฒิเกษม
8. นายแฮเกลอ  ภมรศิริเลิศ
 
1. นายประพิน  ปินตาคำ
2. นายสมหมาย  มาวงษ์
3. นายชัยพร  นังคัล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกฤตชัย   ไทยอุส่าห์
2. นางสาวกุลนันท์   สุจริตจันทร์
3. นายถิรวัฒน์   เชื้อเมืองพาน
4. นายธนวัฒน์   ปานแดง
5. นางสาวธนัดดามาศ   สุขเกษม
6. นางสาวธัญวรัตน์   มาลัยหวล
7. นางสาวรัตติพร   ขมิ้นเครือ
8. นางสาวรุ่งทิวา   ฤทธิ์รัศมี
9. นายวีรพล   สุจริต
10. นายเจษฎา   เกตุบาง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวรองไทย  รักเผ่า
2. นางสาววิภาภรณ์  มันตาธรรม
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
4. นางสาวสุธิกานต์  สกุลวีรองรุ่ง
5. นางสาวอัญชาลี  มันตาธรรม
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงอนุรดี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงเชาวดี  แซ่จ้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  วงศ์คำ
2. นายอนาวิล  สุภี
3. นางสาวเกศกนก  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  จันทร์ทอง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงณัชชา  มั่นพัฒนาการ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวกชพร  รักเรือง
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ตาอ้ายเทือก
2. นางสาวณัฐกานต์  หมอกสุข
3. นางสาวรัตมล  ปวงแก้ว
 
1. นางสาวรมิตา  สุภาอ้าย
2. นางธฤตพร  ต่ายโพธิ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงวาราภรณ์  นะวะแก้ว
2. เด็กชายอภิชิต   จีนเพชร์
 
1. นางผุสดี   อินทโฉม
2. นางสาวภัคภร  ประภารัตน์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวพิมนภา  คงธงไชย
 
1. นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายชญช์  อามระดิษฐ์
2. เด็กชายสิรดนัย  น้ำพลอยเทศ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ปัญญาคม
2. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจษฎากร  ม่านเขียว
 
1. นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวสุวณี  ศรีวิชัย
 
1. นายธีรวัช  นิลขลัง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นายสวรุจ  ธรรมเอี่ยม
 
1. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  มีพรหม
2. เด็กหญิงสิริกมลธร  วุฒิบุตร
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงภูริชญา  บัวบาน
2. นายมาโนช  -
 
1. นายราวี  นาคราช
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายปิยวุฒิ  ผ่องกลาง
2. นางสาววรรณภา  บัวเรียน
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายณัฐชนน  พบเพชรสวย
2. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ล้อ
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพล  ทองใบ
2. นางสาวศศิพร  กองอินทร์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกิดแสง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  กะสินัง
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์ทา
2. เด็กชายพรีพงษ์  จันทรา
 
1. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
2. นายอดิศร  โยธา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายพิทยา  ถาวรอ้าย
2. เด็กชายวีรยุทธ  พาณิชเจริญทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวทัศนีย์  โชตนา
2. นายอนุทินทร์  นุธิกูล
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฑามาศ  จะวรรณะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปัญโย
 
1. นายศรัญญู  นิลนิยม
2. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐชนันท์  ทองเต็ม
2. นายสุทธิพนธ์  สุยะวงศ์
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสนเมฆ
2. เด็กหญิงอัจริยา  กุระคาน
3. เด็กชายเด็กชายศุภณัฐ   หม้อเอี่ยม
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุติพร  บ้งพิมพ์
2. นายธีรดนย์  ศิริมงคล
3. นายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวชลลดา  มวลแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจมูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายพัชร  จักพัด
2. นายสุรเชษฐ์  แก้วอยู่
3. นายอติคุณ  บุญต่อ
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพินท์  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสาร
3. เด็กหญิงศรีสุดา  ยางงาม
 
1. นางพิมพิรา  สอนเนียม
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายกิติภพ  ไถเงิน
2. นายชัยวัฒน์  วิชาราช
3. นายนพดล  บกแก้ว
 
1. นางณัชชา  ศุภณัฐชัญชนา
2. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนภาพร  ไพรเรือนทอง
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  วนาสารสมบัติ
3. เด็กหญิงวันลี  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  สัจจะศักดิ์สิริ
5. เด็กหญิงสุพิน  วงค์ดอยงาม
6. เด็กหญิงสุภัทร์  เกษตรานุภาพ
 
1. นางประภา  กลีบเอม
2. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
3. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกนกพร  สังข์ศิริ
2. นางสาวประไพพิมพ์  ฉวี
3. นางสาวปัทมา  กาวีระ
4. นางสาวปิยะนัด  คงเมือง
5. นางสาวศิรินันท์  สุกกลม
6. นายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกณิการ์  จักรแก้ว
2. นางสาวจันทร์มณี  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงฐิติมา  วังวงษ์
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทร์ตา  วงษ์คำ
2. นางสาวราณี  -
3. นางสาวเพชรรัตน์  อารีย์เอื้อ
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางสาวนงค์เยาว์  เกิดพงษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงใจ
2. เด็กชายณัฐพล  นาคะ
3. เด็กชายพงษ์พันธุ์  จันทร์สอน
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายพิเศษ  เอื้อวิบูลย์ศรี
2. นายยอดชาย  ตรรกศาสตร์กุล
3. นายศักดิ์ดา  -
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  อยู่รัมย์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทนา  กุลรัตน์คีรี
2. นางสาวทัดดาว  สุริยะวงศ์
3. นางสาวเบบี้  -
 
1. นางสาวรัชนี  บุญยะทิม
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองบุนโท
3. เด็กชายวงศกร  วงษ์ไว
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีรักษา
2. นางสาวสุธิดา  ต่ายมี
3. นางสาวเจนจิรา  โมมีเพชร
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เกตุเสาะ
2. นางสาวยุพิน  มาติน
3. นางสาววิจิตรา  วันดี
 
1. นายณัชชานันท์  วันดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. นางสาวบุณยาพร  แซ่ท้าว
3. นางสาววัลลภา  แซ่เล่า
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายบวร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวนงค์นุช  อุดกันทา
 
146 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. เด็กชายวิสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นายสุพัฒน์  ดิษสาย
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
147 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสพล  แซ่กือ
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  เทียนสว่าง
 
1. นายอุดม  แก้วแสนตอ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิเดช  คำหนัก
2. เด็กชายวนศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
2. นางสาวระธีพร  บุญเสม