หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 29 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 29 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 29 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการเตรียมขอบข่ายเนื้อหา ให้นักเรียนเขียน ๑ ประเด็น จาก ๓ประเด็น
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 29 ก.ย. 2557 09.00-10.30 กรรมการเตรียมขอบข่ายเนื้อหา ให้นักเรียนเขียน ๑ ประเด็น จาก ๓ประเด็น
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปีจาแนกเป็นบทอาขยานบทหลัก ๕ บท และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท นามาจับฉลากก่อนการแข่งขันโดย ให้ตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีอย่างละ ๓ บท รวมเป็น ชั้นปีละ ๖ บท ต่อจากนั้นให้ผู
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 คณะกรรมการเตรียมบทอาขยานบทหลักและบทอาขยานบทเลือกของแต่ละชั้นปีจาแนกเป็นบทอาขยานบทหลัก ๕ บท และบทอาขยานบทเลือก ๕ บท นามาจับฉลากก่อนการแข่งขันโดย ให้ตัวแทนกรรมการจับฉลากบทอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละชั้นปีอย่างละ ๓ บท รวมเป็น ชั้นปีละ ๖ บท ต่อจากนั้นให้ผู
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รอบคัดเลือก เป็นการพูดตามหัวข้อเกียวกับ “วิถีไทย... ก้าวไกลสู่สากล” และ รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดโดยฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้ ทราบก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รอบคัดเลือก เป็นการพูดตามหัวข้อเกียวกับ “วิถีไทย... ก้าวไกลสู่สากล” และ รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพูดโดยฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้ ทราบก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 กรรมการกาหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จานวน ๓ หัวข้อ และให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละทีมจับฉลาก
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 29 ก.ย. 2557 09.00-12.00 กรรมการกาหนดหัวข้อที่จะใช้ในการแข่งขัน จานวน ๓ หัวข้อ และให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละทีมจับฉลาก


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]