หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราพร อินถาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ คงกล่อมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิบูลย์กุลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาณุมาศ เคหะลุนครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวผกาวดี ทำลี้ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใสครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแพรวา ตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิรมณ แก้วศรีสดใสครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรานี บัวเรืองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา ทะมาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางนฤมล วิราวรรณครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา ขัดต๋าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร คงมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยาโนยะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตติการ์ ปัญญาดีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เกื้อกูลประชาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร สินใจครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ยะสุกิมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิสสรา ไมตรีครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ใหม่จันทร์แดงครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก เป็งมูลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสกาวรัตน์ พินิจการครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ธรรมจิตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ แก้วธรรมานุกูลครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี หลีแก้วสายครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายกวิสสร แสงท้าวครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานน นพศรีครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ ใจทะเลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายนพชัย สีนวลครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ภูมิผลครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา ปาหาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ เวียงดาวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ จิรกุลธรวนิชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชุมพูครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ตันคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรินดา มิตรรักครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณรี แก้วมาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ ชมกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กันแก้วครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวภัทรพร อันถามนต์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมีครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สิระใจครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แขวนโพธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชชานันท์ ทองหมั้นครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พรหมรักษาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยาครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรภนา แสนยะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แขวนโพธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ สิระใจครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยาครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชชานันท์ ทองหมั้นครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัฐกานต์ เลิศภาครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรักษ์ หม่อนปูจาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวอัมภิรา ชมใจครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นายชาญ แซ่ม้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภรักษ์ หม่อนปูจาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายชาญ แซ่ม้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมภิรา ชมใจครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายกฤษฎา ดารินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ศรีนิลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ สุริยาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ สุริยาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ กันทะวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศรชัย หนุ่มคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร อินทร์มั่งครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน จินาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูรินท์ ชนิลกุลครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายสุทธิ ต๊ะสุครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสาร ทะมาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนู อินต๊ะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย แสงแปลงครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวดลยา แซ่กือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา เหล่ามาครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ บรรลือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ โนนน้อยครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อยู่งามครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยาครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วินาโรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปัญญาคำครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางอัมภวัน จันธิดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางทองแข หมื่นพิลมทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทวีศิลป์ ปานสินชัยครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ ชื่นสินครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ อรุณเมืองครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
6. นางชลธิชา นุชารัมย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประทีป ณ ถลางครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนำโชค มั่นพัฒนาการครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายธวัช ยะสุคำครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนราครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวชิรา เสนสอนครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิดา ตุ้มเขียวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายชล สุกันทาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สาบุ่งครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีญา สุดสมัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาววาสนา ใจคำครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสชญา นิลภาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนภาพร มูลคำครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิวรรณ กฤตโอภาสครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธิติวุฒิ หว่างวงษ์แก้วครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพชร ภิวงศ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางนงนุช ฤทธิ์จีนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ อินริรายครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ระบอบครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกันครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา นภากาศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
2. นางณัชชา ตุ้ยหล้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายศราวุธ ใสทาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวเกษมณี ชิดประทุมครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวพร ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประดับ เบ็ญมาตร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิษา สิริปัญญาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา โลหการกครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายธีรกานต์ เพ็ชรโนราครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี คงคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ มหาวงค์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญพิมล ปานคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี คงคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ มหาวงค์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิมล ปานคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ ก้อนทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
6. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี คุณาจิตต์การุณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ แย้มมีครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ จำนงรัตน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟต์แม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร จันทิดาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจรัล กอบฝั้นครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ รอดประเสริฐครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง บุญชูครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทองสุก ศรีคีรีราษฎร์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟต์แม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ คำตื้อครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ตั้งปฏิบัติการครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร สรณนุกูลครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายสุนทร ปัญญาสิทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ตั้งปฏิบัติการครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร สรณนุกูลครูโรงเรียนแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายสุนทร ปัญญาสิทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกญญา เนื่องพุกครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ พัทยาวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา ใจมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นายปัณฑกฤต อินทะโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกญญา เนื่องพุกครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ พัทยาวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา ใจมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นายปัณฑกฤต อินทะโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายปกรณ์ พูนใจสมครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวดฤมณฑ์ สนองบุญครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ คำน่านครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุจรีย์ คำวันนาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ต๊ะทองคำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรโชติ คงคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายจงกลชัย ใจปัญญาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล มณีวรรณครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ เทียมแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน แก้วสุริยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศศิกานต์ ธนะการครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานดา ชลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
5. นางอัญชลี ธำรงรัฐกุลครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตรครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุประธานกรรมการ
2. นางนาตยาณี ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา มังสาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนภสร องค์การครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวิพรรณ รักษาพลครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอุไรพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เนตรใสครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา บรรพศรีครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ ใจใสครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ พรมคำตันครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพิมสิริ หรูวรนันท์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิภพ สุทำแปงครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางธีรรัตน์ อยู่เจริญครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุกิจ สว่างเดือนฉายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวิมลณัฐ กันทะคำครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพงศ์ ไอยราเศวตครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ธรรมใจครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพพร ยาใจครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสรี บัวศรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรูญ พันธ์ศรีธัญรัตน์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เมืองง้าครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายภูษิต แก้วเจริญเนตรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกมล บุญกันครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางนงค์นุช เริ่มแรกครูโรงเรียนแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เนียมพาครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สิทธิปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สิทธิปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สิทธิปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สิทธิปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วาทกุลชรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วาทกุลชรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วาทกุลชรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วาทกุลชรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธรณินทร์ สิงห์วงค์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ วาทกุลชรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอี้ยงครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง กุญแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรเทพ สว่างแก้วครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เรือนใจดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธินันท์ แดงโชนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิธินันท์ แดงโชนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธินันท์ แดงโชนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธินันท์ แดงโชนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ริยะขันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาถ ขุนทะอาด ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ จารึกครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรวินท์อร เมืองง้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กองเงินครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกัลยา พัทยาวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวินท์อร เมืองง้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กองเงินครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนาถ ขุนทะอาด ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ปราศรัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ ธาราดรุณีกุลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ จันทศรีครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัทพงษ์ นักธรรมครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะยุรี กูดเมืองครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. MissRodith B.Gabayeronครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอำพล ยาโนยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรงาม โพธิ์พุฒครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา เกิดกูลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตติยา ตาทิพย์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราพร ปันทิยะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. MissJ Bordes Maquimayครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุดา บัวบุตรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทองเพียร เพียรชนะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุประภาภรณ์ หาผล ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภูริชญา ไชยวรรณ์ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะฉัตร จิตจริงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัยครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเหมันต์ ยะอุทัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ แสนคำนาคครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Benjamin Pammeiครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศันสินี มูลวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอก ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย แก้วดาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร พรรณาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ มะโนวงศ์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. Mr.Clovis Eyong Nkemครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงเดือน ศิริสานต์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐมล กลิ่นหอมครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. Mr. Guillern Ferrer Ramellsครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ก้อนจะราครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr. ya dong wei ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา อินต๊ะยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางอทิตยา ทิมขาว ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. MissMA.Fabie M.Elimancoครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิมใจ มีธรรมสวนะครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุลภาภร มีเงินครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอทิตยา ทิมขาวครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีรชน จตุรภัทรวงศ์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรี ดาละครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
6. MissAbelisa Cruz vicenteครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธัญวุฒิ บัวหลวงครู โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลครู โรงเรียนอิลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ซิโนครู โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางฐานิช จันทร์ต๊ะครู โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศราวุฒิ ใสทาครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ปิจนันท์ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายปัณฑกฤต อินทโชติครู โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครู โรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย วิเทศน์ครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุลครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครู โรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ดาวเรืองครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิตา อิ่มวิมลครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา ต๊ะแปงปันครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ดิษฐบรรจงครู โรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ใหม่จันทร์แดงครู โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวานิตย์ ตาคำครู โรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทตา สุรินรังษีครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครู โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำครู โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวนิตย์ ตาคำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิทตา สุรินรังษีครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำครู โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ถกลบูชาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนากรณ์ เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสรยา ธรรมใจครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เคลือบวังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันแก้ว ปลูกปัญญาดีครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ มั่งอะนะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุทัศน ปานศรีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี ยาคำลือครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ พุทธรักษาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา ขานไขครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุภา เนตรนาคครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางศรีนภา ขานไขครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรายุทธิ์ อินหลวงครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธนากรณ์ เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ พุทธรักษาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มาตราครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตรา สนั่นป่าครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มาตราครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายกังวาน สิทธิมาครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุภา เนตรนาคครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรวัต เริ่มลึกครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายบุญทาน สารเพชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจงรักษณ์ เดชชนะรัตน์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจงรักษณ์ เดชชนะรัตน์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักสันต์ ปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจอมใจ หมื่นนราครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ พนาลีสงบครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายสุริยะ ดุลยพันธ์ธรรมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์สันต์ ปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)รองประธานกรรมการ
3. นางจอมใจ หมื่นนราครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ พนาลีสงบครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นายสุริยะ ดุลยพันธ์ธรรมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิชานันท์ เมฆศิริครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายชัยมงคล ตาทิพย์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋ครูโรงเรียนเซนต์โยเซพแม่ระมาดกรรมการ
4. นายชัยมงคล ตาทิพย์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวณิสา ถิ่นทัพไทยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญา พรมพิทักษ์ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ไชยกาญจน์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา พรมพิทักษ์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ปาจาริยวัตรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางหรรษา ทวิชาติครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิญโญ แจงทองครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุรี แสงหงษ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ปาจาริยวัตรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ดวงดาวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิญโญ แจงทองครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุรี แสงหงษ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางนงนุช แรกเริ่มครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ พึ่งพิณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางนงค์นุช เริ่มแรกครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อาจหาญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัทร ลังกาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อาจหาญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัทร ลังกาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางสุเรียม วงฟูครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิติกุล สุทธหลวงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทิพย์ จิตธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิติกุล สุทธหลวงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางอชิรญา นพวงศ์คีรีครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นางสุทิพย์ จิตธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางแช่มช้อย แสนพรมครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางแช่มช้อย แสนพรมครูโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา โชติวิชัยครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]