หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 29 -30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนฤมนต์ รัตนเสถียร ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นายมานิตย์ เมธานุภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นวยเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางรัตติมา ทองใบทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นายวินัย แขวนโพธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวกรุณา วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวกันหา ใจยวง เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นายพิษณุ ยะธิเป็ง เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางวรรณรี แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นายชณุภงค์ โคตะมี ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นางอลิสา ปัญญาเทพ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายสมาน โตสิงห์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายเอกชัย แก้วดา ครูผู้ช่วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวนันทวรรณ คราประยูร เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นางแสงเดือน ศิริสานต์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นายอุทัย อินต๊ะสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นายมนัส เกิดถมยา ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นายสุธี นายอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นายธีรโชติ คงคำ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายอำนวย อาจหาญ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นายสุชาติ เขียวน้อย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวตรีทิพย์ สุขโข ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวจารุพร จะนะ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวทาริณี ทิน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางทิพยา สิริสุวัณณ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นายวิชัย ใจปันทา เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางอังคณา โชติถวิลภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางสาวเบญจวรรณ อินทศร ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางวิไลพร ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นายสุทธิ ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นางเรณู กิจวรรณ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายบุญธรรม บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นางวิไลพร ศรีนิล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นายประดับ เบญมาตร์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวกันยารัตน์ หล้าสุภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวสุนิษา ใจน้อย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นางอำไพ พรมมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวพลอยไพลิน จันแสง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นายศรชัย หนุ่มคำ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นายอนุชิต เชษฐตระกูล ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นายเสนีย์ เวียงดาว ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70 นางสาววชิราภรณ์ มัคนา ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
71 นางสาวนรพสธร ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นายประเสริฐ แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายสุรินทร์ เมืองง้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
74 นางสาวอัญชลี ไชยขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
75 นายภูษิต แก้วเจริญเนตร ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
76 นางสาวจันทนา ขัดต๋า ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
77 นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
78 นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือน ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
79 นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
80 นางสุรีย์พร รองงาม ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
81 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาทัศนศิลป์
82 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขานาฎศิลป์
83 นางสาวรุจเรศ ห้วยผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขานาฎศิลป์
84 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขานาฎศิลป์
85 นายมาโนช พงษ์ปรีชา ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี
86 นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี
87 นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี
88 นายบัญชา กรรขำ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาดนตรี
89 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาการงานอาชีพ
90 นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาการงานอาชีพ
91 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
92 นายบุญธรรม บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
93 นายประเสริฐ แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาหุ่นยนต์
94 นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาหุ่นยนต์
95 นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาหุ่นยนต์
96 นายภราดร วงษ์ราช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นายจิตรันติกร แซ่ย่าง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นางณัฐกฤตา มามี ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์ ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]