สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=17 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 สรรพวิทยาคม 60 33 18 111 111 11 5 1 127
2 แม่ระมาดวิทยาคม 14 8 13 35 47 10 10 10 67
3 พบพระวิทยาคม 13 13 17 43 51 17 5 8 73
4 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 11 14 6 31 45 21 9 4 75
5 อุ้มผางวิทยาคม 10 6 9 25 27 14 5 8 46
6 ป่าไม้อุทิศ 4 9 9 9 27 38 7 5 3 50
7 ท่าสองยางวิทยาคม 8 16 11 35 38 20 9 10 67
8 ภัทรวิทยา 6 9 14 29 34 14 10 6 58
9 ราษฎร์วิทยา 6 6 8 20 21 7 5 4 33
10 บ้านแม่ระเมิง 6 4 2 12 12 4 1 1 17
11 แม่กุวิทยาคม 5 8 4 17 30 10 7 9 47
12 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 4 6 3 13 21 7 2 4 30
13 แม่จะเราวิทยาคม 4 4 10 18 27 13 10 8 50
14 แม่ปะวิทยาคม 3 6 13 22 29 12 8 9 49
15 บ้านแม่อุสุวิทยา 3 0 4 7 9 3 1 2 13
16 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2 3 3 8 11 5 1 7 17
17 อิสลามศึกษา 1 3 0 4 6 1 1 3 8
18 อนุกูลวิทยา 0 2 2 4 6 4 5 6 15
19 บ้านกล้อทอ 0 1 2 3 5 3 1 3 9
20 ธรรมวัตรวิทยา 0 0 2 2 3 3 2 3 8
21 โสภณวรคุณวิทยา 0 0 0 0 1 3 6 6 10
รวม 165 151 150 466 572 189 108 115 869