สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 111 11 5 1 127
2 พบพระวิทยาคม 51 17 5 8 73
3 แม่ระมาดวิทยาคม 47 10 10 10 67
4 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 45 21 9 4 75
5 ท่าสองยางวิทยาคม 38 20 9 10 67
6 ป่าไม้อุทิศ 4 38 7 5 3 50
7 ภัทรวิทยา 34 14 10 6 58
8 แม่กุวิทยาคม 30 10 7 9 47
9 แม่ปะวิทยาคม 29 12 8 9 49
10 อุ้มผางวิทยาคม 27 14 5 8 46
11 แม่จะเราวิทยาคม 27 13 10 8 50
12 ราษฎร์วิทยา 21 7 5 4 33
13 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 21 7 2 4 30
14 บ้านแม่ระเมิง 12 4 1 1 17
15 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 5 1 7 17
16 บ้านแม่อุสุวิทยา 9 3 1 2 13
17 อนุกูลวิทยา 6 4 5 6 15
18 อิสลามศึกษา 6 1 1 3 8
19 บ้านกล้อทอ 5 3 1 3 9
20 ธรรมวัตรวิทยา 3 3 2 3 8
21 โสภณวรคุณวิทยา 1 3 6 6 10
รวม 572 189 108 115 869