แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย

- กรรมการรายการอ่านเอาเรื่องส่งข้อสอบได้ที่ ครูนฤมนต์ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม E-mail : nanarumon18@hotmail.com - การแข่งขันอาขยานและทำนองเสนาะ ม.ต้น บทหลัก 1.นิราศภูเขาทอง 2.โคลงโลกนิต 3.โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 4.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา 5.อิศรญาณภาษิต บทรอง 1.รามเกียรติ์ ตอน ศึกษาอินทะชิต 2.บุพการี 3.อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว 4.วัฒนธรรม 5.พระอภัยมณี พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ - การแข่งขันอาขยาน ม.ปลาย บทหลัก 1.อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 2.ลิลิตตะเลงพ่าย 3.มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี 4.กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน 5.สามัคคีเภทคำฉันท์ บทรอง 1.นิราศพระบาท 2.นิราศนรินทร์ 3.ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง 4.มงคลสูตรคำฉันท์ 5.สวรรค์ชั้นกวี - ฉันท์ ม.ปลาย เรื่อง สื่อออนไลน์ภัยใกล้ตัว เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน และรักษ์ภาษาไทยใช้ให้ถูกทาง - แต่งคำประพันธ์ ร้อยกรอง ม.ต้น 1.ภาษาไทย ภาษาชาติ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.วิถีไทยในสากล กรรมการจะเตรียมกระดาษให้ -พาทีสร้างสรรค์ ม.ต้นและ ม.ปลาย หัวข้อ วิถีไทย...ก้าวไกลสู่สากล

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:32 น.