แจ้งจากกลุ่มสาระศิลปะ ทัศน์ศิลป์

หัวข้อการแข่งขัน 1.ศิลป์สร้างสรรค์ หัวข้อ เอกลักษณ์ไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 2.วาดภาพระบายสี หัวข้อ ความเป็นไทยสู่อาเซียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 3.เขียนภาพไทยประเพณี หัวข้อ ประเพณีไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 4.ภาพไทยสีเอกรงค์ หัวข้อ ภาพไทย (ใช้สีเดียว หรือสีคู่ที่ใกล้เคียงกัน) ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 5.ภาพปะติด หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 6.ภาพลายเส้น หัวข้อรวมใจไทย รักชาติ สามัคคี ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 7.ประติมากรรมลอยตัว หัวข้อ วิถีชีวิตไทย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
* ไม่ต้องมีตัวอักษรลงในภาพ  ( แต่ถ้าจะมีบ้างเล็กน้อยก็ได้  เช่น ทรงพระเจริญ )
* ต้องดูรายละเอียดในการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
   มาให้ชัดเจน  ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ในการแข่งขัน  เพราะคณะกรรมการจะดูหลักเกณฑ์การแข่งขันในการตัดสินเท่านั้น 
   เช่น  .- กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี   ทั้ง  ม.ต้น /ม.ปลาย    ใช้สีโปสเตอร์หรืออะคริลิก    
           - กิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์   ทั้ง  ม.ต้น /ม.ปลาย     ใช้สีน้ำ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:37 น.