แจ้งจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

การประกวดเพลงคุณธรรม ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้กรรมการก่อนการเริ่มแข่งขัน
1. ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ ชื่อนักเรียนชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คนต่อ 1 ทีม
2. เนื้อร้อง (เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง) ชื่อผู้แต่งและความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน 5 บรรทัด (ถ้ามี ) สำเนามาเท่าจำนวนกรรมการ 
3. การแปลความจากเนื้อร้อง มีคำสำคัญ (key wordsอะไรบ้าง มีคุณธรรมสำคัญอะไรบ้างที่เนื้อร้อง ต้องการสื่อสารแก่ผู้ฟัง
4. นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมนำเสนอเพลงไทยที่มีเนื้อร้องส่งเสริมคุณธรรมบนเวทีพร้อมแสดง ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกประกอบ เป็น Music Video ( แสดงสด ) สื่อสารเนื้อหาสาระสำคัญตามที่แปล
ความจากเพลงให้คณะกรรมการชม โดยการเรียงตามลำดับที่จับฉลากได้ ( ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงทุกคน )

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14:03 น.