แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  ม.4-6 คณะกรรมการแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  เตรียมข้อสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวม 3 ข้อ เพื่อให้ในการแข่งขันรอบตอบปากเปล่า

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 14:45 น.