แจ้งจากฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม
- แก้ไขกำหนดการในคู่มือ พิธีเปิดวันที่ 29 กันยายน 2557 - กรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินการ ลงชื่อปฏิบัติงานที่ห้องโสตฯ ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.30 - 13.00 น. - สำหรับการเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ทำหนังสือจากโรงเรียนลงลายมือชื่อท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งต่อกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน - ฝ่ายอาหาร แจ้งเรื่องอาหารมุสลิม อาหารเจของกรรมการตัดสิน ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2557 ที่ครูประดับ เดือนจันทร์ฉาย โทร 081-3246925 - ภายในบริเวณสถานที่จัดงานมีอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย และสื่อการเรียนรู้จำหน่าย
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 13:30 น.